Skattesatsen är 12 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

En reducerad skattesats på reparationer av sådana varor har tillämpats sedan den 1 januari 2017, då skattesatsen sänktes från 25 procent till 12 procent. Den 1 juli 2022 gjordes en ytterligare sänkning av skattesatsen från 12 procent till 6 procent. Den 1 april 2023 höjdes skattesatsen åter till 12 procent.

Syftet är att främja återanvändning

Syftet med en lägre skattesats på reparationer av vissa varor är att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor istället för att köpa nytt (prop. 2016/17:1 s. 414). De varor som kan repareras med den lägre skattesatsen är cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne (9 kap. 7 § ML och mervärdesskattedirektivet bilaga III punkt 19).

Vilka varor kan repareras med den lägre skattesatsen?

Nedan följer en redogörelse av Skatteverkets ställningstagande Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor där verket redogjort för sin bedömning av vilka varor som kan repareras med den lägre skattesatsen.

Cyklar

Den lägre skattesatsen gäller bara för reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning i kategori 1 och 2 i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

En cykel i kategori 1 är ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.

En cykel i kategori 2 är ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn uppfyller följande tre kriterier:

  • Den förstärker endast kraften från tramp- eller vevanordningen.
  • Den ger inte något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen.
  • Den har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt (2 § lagen om vägtrafikdefinitioner [2001:559]).

Ett lekfordon är ett fordon som anses vara en leksak. En leksak är en vara som är utformad för barn under 14 år att leka med (lag 2011:579 om leksakers säkerhet). Enligt Transportstyrelsen är ett lekfordon ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Vanliga cyklar i barnstorlekar anses inte vara lekfordon utan kan repareras med den lägre skattesatsen.

Skor

Reparationer av skor omfattas av den lägre skattesatsen oavsett vilket material skon är gjord av och oberoende av vilket slags sko det handlar om. Med skor förstås inte bara gångskor utan också andra typer av fotbeklädnader såsom kängor och stövlar.

Lädervaror

Med lädervaror avses varor som till övervägande del består av bearbetad djurhud. Den lägre skattesatsen gäller inte för reparation av varor som består av konstläder.

Kläder

Det finns inte någon uttrycklig definition av kläder i förarbetena. Skatteverket anser därför att det som avses är sådana varor som enligt allmänt språkbruk kallas kläder.

Hushållslinne

Med hushållslinne avses olika typer av lakan, örngott, handdukar, servetter och bordsdukar i tyg. Andra textilier som används i hemmet, såsom filtar, mattor, draperier och gardiner, räknas inte som hushållslinne.

Vilka reparationer omfattas av reglerna?

Alla slags reparationer av de aktuella varorna omfattas av den reducerade skattesatsen.

Reparera kan vara att laga, åtgärda, underhålla, förbättra och upprusta. Även förebyggande åtgärder som utförs i syfte att minska behovet av framtida reparationer och att varorna förbrukas och förslits ingår. Till exempel omfattas inoljning av en cykelkedja i samband med reparation och förstärkning av ett handtag på en läderväska av den reducerade skattesatsen. När det gäller kläder och hemtextilier omfattas både lagning och ändring av begreppet reparationer (prop. 2016/17:1 s. 414-415).

Skatteverket anser att åtgärder som innebär att varorna ändras påtagligt inte räknas som en reparation. Det innebär att exempelvis hopmontering av en ny cykel som levererats i delar inte anses vara en reparation. På motsvarande sätt kan inte tillverkning av ett klädesplagg bestående av delar från andra klädesplagg ses som en lagning eller ändring (Skatteverkets ställningstagande Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor).

Skatteverket anser att förbrukningsmaterial som tråd och lim som används vid reparationen ska ses som en underordnad del av reparationstjänsten. Detsamma gäller kompletterande material som stycken av läder eller tyg som tillförs varan vid reparationen. När förslitna eller defekta delar av en vara byts ut mot nya delar i samband med reparationen ska de nya delarna normalt också ingå i reparationen (Skatteverkets ställningstagande Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor).

Att förbrukningsmaterial respektive byte av förslitna delar ska ingå i reparationstjänsten gäller enligt Skatteverkets uppfattning oavsett om materialet anges separat på kvitto eller liknande eller om det ingår i arbetskostnaden.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner [1]
  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2]

Ställningstaganden

  • Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor [1] [2] [3]