Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2017-02-15

Dnr: 131 23308-17/111

Nytt: 2023-06-01

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

En reducerad skattesats på reparationer av vissa varor har tillämpats sedan den 1 januari 2017, då skattesatsen sänktes från 25 procent till 12 procent. Den 1 juli 2022 gjordes  ytterligare en sänkning av skattesatsen från 12 procent till 6 procent som tillämpades fram till 31 mars 2023 innan skattesatsen åter höjdes till 12 procent. Från och med den 1 april 2023 gäller skattesatsen 12 procent.

Nytt: 2022-10-20

Den 1 juli 2022 sänktes skattesatsen på reparationer av vissa varor från 12 procent till 6 procent. Skattesatsen 12 procent gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före den 1 juli 2022 (prop. 2021/22:96, SFS 2022:413).

1 Sammanfattning

Vid tillämpningen av den reducerade skattesatsen 12 procent på reparationer av vissa varor förstås med cyklar med tramp eller vevanordning både konventionella cyklar och cyklar med mindre elektriska hjälpmotorer. Med skor förstås inte bara gångskor utan också fotbeklädnader såsom stövlar och kängor, liksom fotbeklädnader som fungerar som idrottsredskap. Med lädervaror förstås varor som till övervägande del är gjorda av bearbetad djurhud. Varor som bara har en ytbeklädnad i bearbetad djurhud men som huvudsakligen består av andra material anses inte som lädervaror. Ett exempel på sådana varor är möbler som är klädda i skinn men som huvudsakligen består av stomme och stoppning i andra material. Med kläder förstås enligt allmänt språkbruk sådana produkter som människor bär på kroppen för att skydda sig mot kyla, väta eller värme, eller som kroppsprydnad. Förutom sedvanliga kläder omfattas handskar och huvudbonader men även artistkläder och skyddskläder. Med hushållslinne avses olika typer av lakan, örngott, handdukar, servetter och bordsdukar i tyg. Andra textilier som används i hemmet, såsom filtar, mattor, draperier och gardiner, räknas inte som hushållslinne.

Alla slags reparationer av de aktuella varorna omfattas av den reducerade skattesatsen. Även förebyggande åtgärder och förbättringar av varorna omfattas. Åtgärder som innebär att varorna ändras påtagligt räknas dock inte som en reparation. Förbrukningsmaterial som tråd och lim som används vid reparationen ska ses som en underordnad del av reparationstjänsten. Detsamma gäller kompletterande material som stycken av läder eller tyg som tillförs varan vid reparationen. När förslitna eller defekta delar av en vara byts ut mot nya delar i samband med reparationen ska de nya delarna normalt också ingå i reparationen.

2 Frågeställning

Den 1 januari 2017 sänktes mervärdesskattesatsen på reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. I detta ställningstagande ger Skatteverket sin syn på vilka varor som ska anses omfattas av de olika kategorierna av varor och på vad begreppet reparationer innebär i detta sammanhang.

3 Gällande rätt m.m.

Mervärdesskatt ska tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne (7 kap. 1 § andra stycket 6, mervärdesskattelagen [1994:200]).

Medlemsländerna får tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på mindre reparationer av cyklar, skor och lädervaror, kläder och hushållslinne (inbegripet lagning och ändring) (punkten 19 i bilaga III till rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

3.1 Förarbeten

Samtliga reparationer av de uppräknade varorna bör omfattas av förslaget. Det finns inte någon definition av begreppet reparationer i mervärdesskattedirektivet och det finns ingen entydig definition av begreppet i allmänt språkbruk. Reparera kan till exempel inbegripa att laga, åtgärda, underhålla, förbättra och upprusta. Det är regeringens bedömning att de reparationer som omfattas av förslaget även kan omfatta förebyggande tjänster och förbättringar som utförs på varorna i syfte att minska behovet av framtida reparationer och att varorna förbrukas och förslits. Exempelvis bör inoljning av cykelkedjan i samband med en reparation av en cykel och förstärkning av ett handtag på en läderväska också omfattas av skattesänkningen. Åtgärderna får dock inte innebära betydande ingrepp i varorna och att varorna ändras påtagligt. När det gäller reparationer av kläder och hushållslinne omfattas både lagning och ändring. Med lädervaror bör avses varor som till övervägande del består av bearbetad djurhud (prop. 2016/17:1 s. 414-415).

Lagrådet anförde i sitt yttrande att den svenska regleringen så noga som möjligt bör följa mervärdesskattedirektivet. Det innebär bland annat att den lägre skattesatsen inte kan tillämpas på alla hemtextilier – det i lagrådsremissen valda ordet – utan endast på vad som kan omfattas av begreppet ”hushållslinne”. Ordet motsvaras i andra språkversioner exempelvis av ”household linen”, ”linge de maison”, ”Haushaltswäsche”. Det synes klart att detta inte är samma sak som "hemtextilier", ett ord som skulle kunna omfatta t.ex. mattor, gardiner och möbeltyg. Regeringen delade lagrådets bedömning (prop. 2016/17:1 s. 415)

3.2 Begreppet cykel

Beteckningen cykel avser enligt 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner flera olika kategorier av fordon.

En cykel i kategori 1 är ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.

En cykel i kategori 2 är ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn uppfyller följande tre kriterier:

  • Den förstärker endast kraften från tramp- eller vevanordningen.
  • Den ger inte något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen.
  • Den har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt.

De övriga kategorierna av cykel avser fordon utan tramp- eller vevanordning.

Ett lekfordon är ett fordon som ska anses som en leksak enligt lagen om leksakers säkerhet (2011:579). Enligt Transportstyrelsen är ett lekfordon ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim, vilket ungefär motsvarar gånghastighet. Ett lekfordon är avsett för barn upp till 14 år att leka med.

4 Bedömning

4.1 Vilka varor avses med bestämmelserna?

I många fall råder det inte någon tvekan om en vara tillhör någon av kategorierna som anges i bestämmelsen. Eftersom kategorierna är allmänt beskrivna kan gränsdragningsproblem dock uppkomma. Skatteverket ger här sin syn på vilka varor som omfattas av de olika kategorierna.

4.1.1 Cyklar

De cyklar som omfattas av bestämmelserna är bara sådana fordon med tramp- eller vevanordning som är cykel enligt kategorierna 1 och 2 i lagen om vägtrafikdefinitioner. Det gäller konventionella cyklar och om cyklar med mindre elektriska hjälpmotorer. Lekfordon omfattas inte av begreppet cykel i den första kategorin. Ett exempel på lekfordon som har tramp- eller vevanordning är trehjulingar. Reparationer av konventionella cyklar för barn omfattas däremot av den reducerade skattesatsen.

Andra fordon som visserligen omfattas av begreppet cykel i samma lag anses inte som cyklar vid tillämpningen av bestämmelserna om reducerad skattesats. Exempel på fordon som inte omfattas är så kallade ståhjulingar (exempelvis av typen Segway) och elektriska rullstolar.

4.1.2 Skor

Med skor avses här inte bara gångskor utan skor i vidare bemärkelse. Även tofflor, kängor, stövlar och andra fotbeklädnader av kraftigt material omfattas. Skor inbegriper även skyddsskor och fotbeklädnader som fungerar som sportredskap, exempelvis skridskor, slalompjäxor och fotbollsskor. Vilket material som de är gjorda av saknar betydelse.

4.1.3 Lädervaror

Med lädervaror förstås alla varor som till övervägande del är gjorda av bearbetad djurhud. Konstläder räknas alltså inte som läder. Några exempel på varor som till övervägande del kan vara gjorda av läder är väskor, plånböcker, bälten, hundkoppel, fotbollar, ridsadlar och selar. Det avgörande är vilket material som varan består av och inte vilken funktion som varan har.

Varor som bara har en ytbeklädnad i bearbetad djurhud men som huvudsakligen består av andra material anses inte som lädervaror. Ett exempel på sådana varor är möbler som är klädda i skinn men som huvudsakligen består av stomme och stoppning i andra material. När en vara inte till övervägande del består av bearbetad djurhud ska inte heller olika delar av varan ses som lädervaror, även om delarna sedda var för sig består av bearbetad djurhud. En läderdetalj på en väska som i övrigt är gjord av tyg är alltså inte en lädervara.

4.1.4 Kläder

Med kläder förstås enligt allmänt språkbruk sådana produkter som människor bär på kroppen för att skydda sig mot kyla, väta eller värme, eller som kroppsprydnad. Förutom sedvanliga kläder omfattas handskar och huvudbonader men även artistkläder och skyddskläder. Väskor, smycken och bälten är föremål som hör till klädedräkten, men som inte räknas som kläder. Reparation av sådana varor kan ändå omfattas av den reducerade skattesatsen om de räknas som lädervaror.

4.1.5 Hushållslinne

Med hushållslinne avses olika typer av lakan, örngott, handdukar, servetter och bordsdukar i tyg. Andra textilier som används i hemmet, såsom filtar, mattor, draperier och gardiner, räknas inte som hushållslinne.

4.2 Vilka åtgärder omfattas av den reducerade skattesatsen?

Alla slags reparationer av de aktuella varorna omfattas av den reducerade skattesatsen. Även förebyggande åtgärder och förbättringar av varorna omfattas. Åtgärder som innebär att varorna ändras påtagligt räknas dock inte som en reparation. Det innebär att exempelvis hopmontering av en ny cykel som levererats i delar inte anses som en reparation. På motsvarande sätt kan inte tillverkning av ett klädesplagg bestående av delar från andra klädesplagg ses som en lagning eller ändring. Uppläggning av byxben eller av en kjol är däremot en sådan ändring av kläder som omfattas av den reducerade skattesatsen. Det gäller också om åtgärden utförs i samband med inköp av ett nytt plagg som mot separat betalning ändras för att passa och oavsett om åtgärden utförs av samma företag som sålde plagget eller görs av ett annat företag. Även att sy in eller lägga ut ett klädesplagg är ändringar som omfattas av den reducerade skattesatsen. Utlästning av en sko innebär en anpassning av skon så att användningstiden förlängs och omfattas därför av den reducerade skattesatsen. Undersökningar av en vara i syfte att identifiera eventuella behov av reparation ska ses som sådana förebyggande åtgärder som också omfattas av den reducerade skattesatsen 12 procent. Detta gäller även om undersökningen visar att ingen reparation behövs eller om kunden av någon anledning väljer att inte låta utföra reparationen.

När en lädervara repareras omfattas alla reparationer av varan av den reducerade skattesatsen, alltså även reparation av de eventuella delar av varan som inte består av bearbetad djurhud.

Förbrukningsmaterial som tråd och lim som används vid reparationen ska ses som en underordnad del av reparationstjänsten. Detsamma gäller kompletterande material som stycken av läder eller tyg som tillförs varan vid reparationen.

När förslitna eller defekta delar av en vara byts ut mot nya delar i samband med reparationen ska de nya delarna normalt också ingå i reparationen. Det kan exempelvis röra sig om ett nytt hjul till en cykel, en ny dragkedja till en jacka eller nya klackar till ett par skor. Det kan förekomma att en säljare av särskilt kostsamma delar, såsom dyrare navväxlar till en cykel, också monterar delen. Om värdet av monteringen är försumbart i förhållande till reservdelens värde, ska tillhandahållandet i sådana undantagsfall ses som en omsättning av en vara och beskattas med normalskattesatsen.