Förfarandet för beskattade varor ska, med några undantag, användas då beskattade varor flyttas till, från eller via ett annat EU-land. Undantag gäller bl.a. vid distansförsäljning och vid införsel för personligt bruk.

Vad avses med förfarandet för beskattade varor?

Med förfarandet för beskattade varor avses det förfarande som enligt 7 kap. LAS ska användas vid flyttning av beskattade varor till, från eller via ett annat EU-land (1 kap. 12 § LAS).

När ska förfarandet för beskattade varor användas?

Förfarandet för beskattade varor ska, med några undantag, användas när beskattade varor flyttas till eller förs in från ett annat EU-land (7 kap. 2 § första stycket LAS).

Förfarandet för beskattade varor ska även användas när beskattade varor ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land (7 kap. 2 § andra stycket LAS). Flyttningar av beskattade varor vilka inte undantagits i lagtexten omfattas av kraven på att använda förfarandet för beskattade varor (jfr prop. 2021/22:61 s. 233). Det är i dessa fall alltså inte tillåtet att flytta varorna på annat sätt (jfr prop. 2021/22:61 s. 368 och prop. 2021/22:61 s. 428).

Beskattade varor som flyttas enligt artiklarna 33–42 i punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor när varorna befinner sig på svenskt territorium (7 kap. 14 § LAS).

Genom 7 kap. 14 § LAS klargörs att flyttningar som påbörjats under förfarandet för beskattade varor i en annan medlemsstat omfattas av förfarandet när de sker till en certifierad mottagare i Sverige (jfr prop. 2021/22:61 s. 429).

Med beskattade varor avses alkoholvaror som släppts för konsumtion i ett EU-land (1 kap. 12 § LAS).

Förfarandet för beskattade varor ska användas även för fullständigt denaturerad alkohol

Om alkoholvaror i form av s.k. fullständigt denaturerad alkohol ska flyttas till ett annat EU-land ska de flyttas under förfarandet för beskattade varor (2 kap. 7 § andra stycket LAS).

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument

Avsändare och mottagare av flyttningar av beskattade varor ska använda det datoriserade systemet EMCS (8 kap. 2 § LAS).

De varor som flyttas ska omfattas av ett sådant elektroniskt förenklat administrativt dokument som avses i 8 kap. 4 § LAS eller av sådant ersättningsdokument som avses i 8 kap. 10 § LAS (7 kap. 4 § första stycket LAS).

Avsändare och mottagare är skyldiga att bl.a. anmäla flyttningar och mottaganden i EMCS. För det fall EMCS inte är tillgängligt ska ett reservsystem med ersättningsdokument användas (8 kap. 10 § LAS). När EMCS åter är tillgängligt ska uppgifterna snarast läggas in i EMCS (8 kap. 12 § LAS).

Flyttningen ska ske mellan särskilda aktörer

En flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras mellan en certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare (7 kap. 4 § andra stycket LAS).

I praktiken kan inte ett elektroniskt förenklat administrativt dokument passera den elektroniska kontrollen i EMCS utan att avsändaren och mottagaren är registrerade som certifierade avsändare och mottagare, varför det centrala villkoret för att flyttningen ska anses ske under förfarandet för beskattade varor är att flyttningen av varorna har anmälts i EMCS och omfattas av ett validerat elektroniskt förenklat administrativt dokument eller av sådant ersättningsdokument som ska användas då EMCS inte är tillgängligt (jfr prop. 2021/22:61 s. 247).

En flyttning anses ske under förfarandet för beskattade varor om varorna omfattas av ett validerat elektroniskt förenklat administrativt dokument

Om en flyttning av beskattade varor omfattas av ett validerat elektroniskt förenklat administrativt dokument när flyttningen påbörjas ska flyttningen anses utgöra en flyttning under förfarandet för beskattade varor. Om registreringen för någon av de inblandade aktörerna skulle upphöra efter det att det elektroniska förenklade administrativa dokumentet validerats påverkar detta inte flyttningens status som en flyttning under förfarandet för beskattade varor så länge flyttningen pågår. Om mottagaren inte längre skulle vara registrerad har den certifierade avsändaren möjlighet att ändra flyttningens destination tillbaka till avsändningsplatsen (jfr prop. 2021/22:61 s. 265).

Om en flyttning av varor under förfarandet för beskattade varor påbörjas korrekt, dvs. flyttningen omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument vilket har validerats av avsändarmedlemsstaten, men flyttningen eller del av flyttningen inte når angiven destination föreligger en oegentlighet som ska beskattas enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning för flyttningar under förfarandet för beskattade varor (jfr prop. 2021/22:61 s. 264).

När påbörjas en flyttning?

En flyttning under förfarandet för beskattade varor påbörjas enligt 7 kap. 13 § första stycket LAS när varorna lämnar

En flyttning från en svensk certifierad avsändare påbörjas således när varorna lämnar den ordinarie eller alternativa avsändningsplats för den certifierade avsändaren som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet. En tillfälligt certifierad avsändare registreras endast för en särskild flyttning. Av första punkten följer därför att flyttningen påbörjas när varorna lämnar den tillfälligt certifierade avsändaren. Även denne ska dock enligt 7 kap. 13 § LAS ha angett den adress från vilken den avser att avsända varorna (jfr prop. 2021/22:61 s. 375 och prop. 2021/22:61 s. 429).

Om det inte är fråga om avsändande från respektive mottagande i Sverige ska uppgifterna i stället lämnas till den behöriga myndigheten i det aktuella landet enligt de regler som de har uppställt för detta (jfr prop. 2021/22:61 s. 375).

När avslutas en flyttning?

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas enligt 7 kap. 13 § andra stycket LAS när varorna tagits emot av

1. den tillfälligt certifierade mottagaren, eller

2. den certifierade mottagaren på den ordinarie eller alternativa mottagningsplats som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas enligt 7 kap. 13 § andra stycket LAS när varorna tagits emot på den ordinarie eller alternativa mottagningsplats som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet. Om det är fråga om en tillfälligt certifierad mottagare avslutas flyttningen när varorna tagits emot av mottagaren. Om varorna inte tas emot på den plats som anges i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet avslutas inte flyttningen korrekt och en oegentlighet får anses uppkomma (jfr prop. 2021/22:61 s. 375).

Flyttningar som inte omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument

Om varor som ska flyttas till eller via Sverige under förfarandet för beskattade varor har förts in till Sverige utan att omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller ersättningsdokument ska varorna beskattas här enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning. För sådan införsel är också bestämmelserna i LPK om omhändertagande, transporttillägg, straffansvar, m.m. tillämpliga.

Undantag från kravet på att använda förfarandet för beskattade varor

I vilka situationer förfarandet för beskattade varor inte ska användas framgår av i 7 kap. 2 och 3 §§ LAS.

Flyttningar som endast sker inom Sverige

Sådana flyttningar av beskattade varor som endast sker inom Sverige omfattas inte av några krav på hantering inom förfarandet för beskattade varor (jfr prop. 2021/22:61 s. 234). Detta följer motsatsvis av regleringen i 7 kap. 2 § LAS som anger att förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattade varor flyttas till eller förs in från ett annat EU-land samt när beskattade varor ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land.

Förvärv av diplomater m.fl.

Förfarandet för beskattade varor ska inte användas när beskattade varor förs in till Sverige under sådana omständigheter att varorna inte ska beskattas vid införseln enligt 2 kap. 10 § första stycket 1 LAS med anledning av att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 12 kap. 10 § LAS, d.v.s. vid förvärv av diplomater m.fl. Förfarandet för beskattade varor ska inte heller användas när beskattade varor flyttas från Sverige till ett annat EU-land i motsvarande situation under förutsättning att införseln i destinationsmedlemsstaten inte ska beskattas enligt vad som framgår av det landets lagstiftning (7 kap. 2 § första stycket 1 LAS).

Resandeinförsel

Förfarandet för beskattade varor ska inte användas när beskattade varor förs in till Sverige under sådana omständigheter att varorna inte ska beskattas vid införseln enligt 2 kap. 10 § första stycket 2 LAS, med anledning av att en enskild person har förvärvat varorna i ett annat EU-land och själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Förfarandet för beskattade varor ska inte heller användas när beskattade varor flyttas från Sverige till ett annat EU-land i motsvarande situation under förutsättning att införseln i destinationsmedlemsstaten inte ska beskattas enligt vad som framgår av det landets lagstiftning (7 kap. 2 § första stycket 1 LAS).

Flyttgods

Förfarandet för beskattade varor ska inte användas när beskattade varor förs in till Sverige under sådana omständigheter att varorna inte ska beskattas vid införseln enligt 2 kap. 10 § första stycket 3 LAS, med anledning av att varorna förs in som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Förfarandet för beskattade varor ska inte heller användas när beskattade varor flyttas från Sverige till ett annat EU-land i motsvarande situation under förutsättning att införseln i destinationsmedlemsstaten inte ska beskattas enligt vad som framgår av det landets lagstiftning (7 kap. 2 § första stycket 1 LAS).

Arv eller testamente

Förfarandet för beskattade varor ska inte användas när beskattade varor förs in till Sverige under sådana omständigheter att varorna inte ska beskattas vid införseln enligt 2 kap. 10 § första stycket 4 LAS, med anledning av att varorna förs in av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Förfarandet för beskattade varor ska inte heller användas när beskattade varor flyttas från Sverige till ett annat EU-land i motsvarande situation under förutsättning att införseln i destinationsmedlemsstaten inte ska beskattas enligt vad som framgår av det landets lagstiftning (7 kap. 2 § första stycket 1 LAS).

Enstaka gåvoförsändelse

Förfarandet för beskattade varor ska inte användas när beskattade varor förs in till Sverige under sådana omständigheter att varorna inte ska beskattas vid införseln enligt 2 kap. 10 § första stycket 5 LAS, med anledning av att varorna som enstaka gåvoförsändelse förts in under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Förfarandet för beskattade varor ska inte heller användas när beskattade varor flyttas från Sverige till ett annat EU-land i motsvarande situation under förutsättning att införseln i destinationsmedlemsstaten inte ska beskattas enligt vad som framgår av det landets lagstiftning (7 kap. 2 § första stycket 1 LAS).

Distansförsäljning

Förfarandet för beskattade varor ska inte användas när beskattade varor förs in till Sverige genom sådan distansförsäljning som avses i 6 kap. 1 § LAS (7 kap. 2 § första stycket 2 LAS). Förfarandet för beskattade varor ska inte heller användas när beskattade varor flyttas från Sverige till ett annat EU-land i motsvarande situation (7 kap. 2 § första stycket 2 LAS).

Stängd butik ombord på fartyg eller luftfartyg

Förfarandet för beskattade varor behöver inte användas för beskattade varor som för yrkesmässig försäljning ombord förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, om varorna inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium än det land där varorna har beskattats (7 kap. 3 § LAS). (Jfr prop. 2021/22:61 s 368 och prop. 2021/22:61 s 428).

Bestämmelsen genomför artikel 34.3 i punktskattedirektivet.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner