En monteringsleverans är en leverans av en vara som monteras eller installeras av säljaren. Vid monteringsleveranser är leveransen under vissa förutsättningar gjord inom landet om varan ska monteras eller installeras här. Om varan transporteras till ett annat land för att monteras eller installeras där är leveransen gjord utomlands om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Vad är en monteringsleverans?

Med monteringsleverans menas en leverans av en vara som enligt avtalet mellan säljaren och köparen ska monteras eller installeras av säljaren eller för säljarens räkning. Platsen för leverans av varor för monteringsleveranser bedöms utifrån var monteringen eller installationen sker (mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 58:e mötet den 23 juni 1999 punkt 6.1, en del av riktlinjen motsvaras av artikel 8 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Bestämmelserna om monteringsleverans kan exempelvis gälla leveranser av vissa maskiner och industrianläggningar där montering eller installation ingår i säljarens åtagande.

Avgränsning mot tjänst

När en beskattningsbar person, med eller utan etablering inom landet, tillhandahåller en vara tillsammans med en tjänst i form av montering eller installation ska hela tillhandahållandet antingen ses som leverans av vara eller som tillhandahållande av tjänst. Det ska alltså inte göras någon uppdelning i en varudel och en tjänstedel.

Det är inte fråga om en monteringsleverans när tjänsterna är så omfattande att hela tillhandahållandet ska bedömas som en tjänst. Då gäller i stället bestämmelserna om platsen för tillhandahållande av tjänster.

Avgränsning mot varuleverans som bedöms enligt huvudregeln

För att det ska vara fråga om en monteringsleverans får monterings- eller installationsarbetena inte vara obetydliga. Om en vara tillhandahålls tillsammans med en obetydlig montering eller installation är det en leverans av en vara enligt huvudregeln och inte en monteringsleverans. Platsen för leverans av varan bedöms då utifrån var varan befinner sig när transporten till köparen påbörjas, d.v.s. i enlighet med 6 kap. 5 § ML om varan finns i Sverige när transporten till köparen påbörjas.

Monteringsleverans i Sverige – varan transporteras från annat land

Leveransen av en vara är gjord i Sverige även om den inte finns här när transporten påbörjas om varan enligt avtalet mellan säljare och köpare ska monteras eller installeras här, med eller utan provning, av säljaren eller för säljarens räkning. Hela tillhandahållandet (monteringsleveransen) betraktas då som en leverans av vara i Sverige (6 kap. 13 § ML).

Bestämmelsen omfattar alla monteringsleveranser i Sverige oavsett var transporten av varan påbörjas. Bestämmelsen gäller alltså oavsett om transporten påbörjas i annat EU-land, i land utanför EU eller i Sverige (prop. 2022/23:46 s. 381). Det spelar inte heller någon roll om det är säljaren, köparen eller någon annan som ansvarar för transporten.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 36 i mervärdesskattedirektivet.

Byggtjänster och annan omfattande montering eller installation

Om monterings- eller installationsarbetena är mycket omfattande, d.v.s. om tillhandahållandet har karaktär av tjänst, bör tillhandahållandet anses utgöra tillhandahållande av tjänst. Det kan exempelvis vara fråga om reparationstjänster som innefattar maskindelar. Faktorer som kan vara avgörande för bedömningen av om det är en vara (monteringsleverans) eller en reparationstjänst är exempelvis avtalet, priset, arbetstid och arbetskostnader.

Bestämmelsen om monteringsleverans kan, om än i undantagsfall, gälla för varor som monteras eller installeras i samband med arbeten på fastighet. I normalfallet är sådan montering eller installation av varor alltså att betrakta som en byggtjänst.

Reparationstjänster och byggtjänster bedöms enligt bestämmelserna om platsen för tillhandahållande av tjänster.

Överföringen av varorna till Sverige

En säljares överföring av varan till Sverige i samband med en monteringsleverans anses inte som ett unionsinternt förvärv 5 kap. 13 § 2 ML).

Exempel: monteringsleverans i Sverige

DE, en tysk företagare, tar upp en beställning på en maskin och åtar sig att installera denna hos kunden i Sverige. Maskinen tillverkas hos DE i Tyskland som för över den till Sverige för montering, installation och provkörning hos kunden.

Installationsarbetet framstår inte som någon ringa del av leveransen, men åtagandet som helhet kan å andra sidan inte anses vara så betydande att hela tillhandahållandet ska anses utgöra en tjänst. Någon uppdelning på leverans av vara respektive tillhandhållande av tjänst ska inte göras. Monteringsleveransen får i sin helhet ses som en leverans av en vara. Leveransen är gjord inom landet (6 kap. 13 § ML). DE:s överföring hit av maskinen utgör inte något unionsinternt förvärv i Sverige enligt 5 kap. 13 § 2 ML.

Monteringsleverans i annat land – varan transporteras från Sverige

En leverans av varor som transporteras, av säljaren, köparen eller någon annan, från Sverige till ett annat land och som ska monteras eller installeras där, av säljaren eller för säljarens räkning, är gjord utomlands (i det andra landet) (6 kap. 14 § ML). Bestämmelsen gäller leveranser till land inom EU såväl som land utanför EU (prop. 2022/23:46 s. 381).

Motsvarigheten till bestämmelsen i ML finns i artikel 36 i mervärdesskattedirektivet.

Bestämmelsen kan exempelvis gälla i fråga om leveranser av vissa maskiner och industrianläggningar där montering eller installation etc. ingår i säljarens åtagande.

Rättsfall: försäljning och montering av sjökabel

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att nedläggning av en telekommunikationskabel från Sverige till ett annat land över nationellt och internationellt vatten samt reparation och underhåll av sådan nedlagd kabel är leverans av en vara. Innan domen hade Högsta förvaltningsdomstolen inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen (C-111/05, AB NN).

Målet avsåg ett överklagat förhandsbesked där Skatterättsnämnden ansåg att tillhandahållandet utgjorde en tjänst. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det var en leverans av en vara och hänvisade till EU-domstolens resonemang att

 • kabeln (varan) efter genomförda driftstester kommer att överlåtas på beställaren som kan förfoga över denna såsom ägare
 • kostnaden för själva kabeln utgör den övervägande delen av totalkostnaden
 • den tjänst som tillhandahålls endast begränsas till installation av kabeln utan att denna ändras eller anpassas till beställarens specifika behov

Vid monteringsleverans ska beskattning ske i det land där installationen sker. Eftersom kabeln installeras dels i två olika medlemsländer, dels utanför unionens område, ska beskattning ske på respektive plats. Totalkostnaden för kabeln inklusive installationen ska fördelas i förhållande till kabelns sträckning.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg alltså att det var fråga om leverans av vara där beskattning ska ske i Sverige till den del kabeln sträcker sig i Sverige, inom svenskt inre vatten och territorialhav (RÅ 2007 not. 164).

Byggtjänster och annan omfattande installation eller montering

Om monterings- eller installationsarbetena är mycket omfattande, d.v.s. om tillhandahållandet har karaktär av tjänst, bör tillhandahållandet anses utgöra tillhandahållande av tjänst. Exempel kan vara reparationstjänster och byggtjänster som innefattar maskindelar respektive byggmateriel. Faktorer som kan vara avgörande för bedömningen i detta sammanhang är exempelvis avtalet, priset, arbetstid och arbetskostnader. Se även mervärdesskattekommitténs riktlinjer från det 52:a mötet den 28-29 maj 1997, punkt 5.1 angående uppförande av byggnader.

För reparationstjänster respektive byggtjänster gäller bestämmelserna om platsen för tillhanandahållande av tjänster.

Överföringen av varorna till det andra EU-landet

En säljares förflyttning av varan från Sverige till ett annat EU-land i samband med en monteringsleverans räknas inte som en överföring enligt 5 kap. 13 § 2 ML Säljaren är därför inte skyldig att redovisa varuförflyttningen i den periodiska sammanställningen (6 § sjätte strecksatsen i SKVFS 2019:19).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-111/05 [1]
 • RÅ 2007 not. 164, mål nr 4224-03 [1]

EU-författningar

 • EU-guidelines [1]
 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning; [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag [1] [2]

Övrigt

 • EU-guidelines 52nd meeting 28-29 May 1997_1.566 [1]