OBS: Detta är utgåva 2014.10. Sidan är avslutad 2014.

Här finns information om när och hur en mindre stiftelse kan upphöra och när en stiftelse som bedriver näringsverksamhet ska likvideras.

Hur kan en mindre stiftelse upphöra?

Det finns möjlighet för en stiftelse med mindre förmögenhet att upphöra (6 kap. 5 § SL). T.ex. om den löpande avkastningen inte längre räcker till för att främja stiftelsens ändamål eller om det inte går att hitta någon förmånstagare (destinatär). Styrelsen eller förvaltaren kan då besluta att använda tillgångarna för stiftelsens ändamål eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Ett sådant beslut får fattas om stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan och inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren. Vidare krävs att värdet på tillgångarna under de tre senaste åren har varit lägre än tio prisbasbelopp samt att stiftelsen saknar skulder.

Ett beslut om att upphöra kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen. En stiftelse upphör sedan i och med att samtliga tillgångar i stiftelsen förbrukas.

När likvideras en stiftelse som bedriver näringsverksamhet?

En stiftelse som bedriver näringsverksamhet ska likvideras om värdet av stiftelsens tillgångar är lägre än summan av stiftelsens skulder (7 kap. SL). Om styrelsen eller förvaltaren ändå inte börjar likvidera stiftelsen blir styrelseledamöter respektive förvaltare solidariskt ansvariga för förpliktelser som uppkommer för stiftelsen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Stiftelselag (1994:1220) [1] [2]

Referenser inom stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt