OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Om ett fordon saknar trafikförsäkring och inte är avställt har Trafikförsäkringsföreningen rätt att ta ut en trafikförsäkringsavgift av den försäkringspliktige. Trafikförsäkringsföreningen ska sedan betala skatt på trafikförsäkringsavgiften.

Skatteplikt

Skatt ska betalas på trafikförsäkringsavgift (1 § LSTF).

Med trafikförsäkringsavgift avses en sådan avgift som får tas ut enligt 34 § trafikskadelagen (2 § LSTF).

Vem är skattskyldig?

Skattskyldig för skatt på trafikförsäkringsavgift är den som enligt trafikskadelagen har rätt att ta ut en sådan avgift (4 § LSTF).

Om det saknas föreskriven trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och som inte är avställt, har Trafikförsäkringsföreningen rätt till gottgörelse (trafikförsäkringsavgift) av den försäkringspliktige för den tid som denne har underlåtit att fullgöra sin försäkringsplikt (34 § första stycket trafikskadelagen).

Detta innebär att det endast är Trafikförsäkringsföreningen som är skattskyldig för skatt på trafikförsäkringsavgift.

När skattskyldigheten inträder

Skattskyldigheten inträder när den som är skattskyldig tar emot trafikförsäkringsavgiften (9 § andra stycket LSTF).

Så beräknas skatten

Skatten på trafikförsäkringsavgiften är 22 procent av beskattningsunderlaget (10 § andra stycket LSTF).

Det är den trafikförsäkringsavgift som den som är skattskyldig tagit emot som utgör underlaget för beskattningen (9 § första stycket LSTF).

Skatten omfattar enbart mottagna avgifter, eftersom det har bedömts att det inte är lämpligt att ta ut skatt på trafikförsäkringsavgifter som av olika anledningar inte betalas (prop. 2006/07:96 s. 54).

Avdrag för skatten

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på trafikförsäkringsavgift som återbetalas (11 § LSTF).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2006/07:96 om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. [1]

Referenser inom trafikförsäkringspremie m.m., skatt på