OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2014.

Utomlands bosatta artister och idrottsutövare och utländska arrangörer beskattas enligt A-SINK. Inga avdrag medges och någon inkomstdeklaration ska inte lämnas. Särskild inkomstskatt tas ut med 15 %.

Vem är skattskyldig enligt A-SINK?

Skattskyldig till särskild inkomstskatt är en fysisk person som är bosatt utomlands och en juridisk person som är hemmahörande i utlandet och som uppbär en enligt A-SINK skattepliktig inkomst (4 § A-SINK).

Både fysiska och juridiska personer omfattas således av skattskyldigheten. Det är fråga om sådana inkomster som uppbärs av

  • artister och idrottsmän bosatta utomlands
  • artistföretag och arrangörer hemmahörande i utlandet eller bosatta utomlands.

Vid tillämpning av A-SINK gäller att termer och uttryck som används i IL har samma betydelse och tillämpningsområden om inte annat anges eller framgår av sammanhanget (2 § A-SINK).

Vem är bosatt utomlands och hemmahörande i utlandet?

Med bosatt utomlands avses en fysisk person som är begränsat skattskyldig. Med hemmahörande i utlandet avses en fysisk person som är bosatt utomlands och en juridisk person som inte är registrerad här i riket och som inte heller har fast driftställe här (3 § A-SINK).

Vem är artist och vad avses med artistisk verksamhet?

En artist är den som utövar artistisk verksamhet. Till artistisk verksamhet räknas personligt framträdande inför publik eller vid ljud- eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande (3 § A-SINK).

Ren undervisnings-, instruktions- eller bildningsverksamhet eller andaktsutövning omfattas inte.

Endast den som framträder med artistisk verksamhet på t.ex. en scen omfattas av A-SINK. Det innebär att exempelvis scenpersonal, tekniska biträden, regissörer och koreografer inte omfattas. För sådana personer blir i stället SINK aktuell.

Gränsdragningsproblem kan uppkomma om t.ex. en artist under ett engagemang både undervisar och ger en konsert. Endast den del av ersättningen som avser konserten omfattas av A-SINK, varför det är önskvärt att fördelningen av ersättningen framgår av avtal eller liknande. Om det inte framgår hur ersättningen ska fördelas måste en uppskattning göras av hur stor del av ersättningen som belöper på respektive verksamhet.

I vissa fall kan det också vara svårt att avgöra om det är en konsert eller t.ex. ett föredrag eller deltagande i andaktsutövning. I dessa fall bör bedömningen ske utifrån en huvudsaklighetsprincip.

Vem är idrottsman och vad avses med idrottslig verksamhet?

En idrottsman är den som utövar idrottslig verksamhet. Till idrottslig verksamhet räknas framträdande inför publik, direkt eller genom radio- eller TV-inspelning, vid tävling eller uppvisning (3 § A-SINK).

Vad är ett artistföretag?

Ett artistföretag är en fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot ersättning tillhandahåller en artist eller idrottsman (3 § A-SINK).

Vad avses med arrangör?

Med arrangör avses en fysisk eller juridisk person som anordnar en tillställning med artistisk eller idrottslig verksamhet (3 § A-SINK).

Ingen skattskyldighet för inkomst från ett utländskt artistföretag

En artist eller idrottsman är inte skattskyldig om han uppbär inkomst från ett artistföretag som är hemmahörande i utlandet (5 § A-SINK).

Möjlighet att välja beskattning enligt IL

Nytt: 2015-02-05

En artist, idrottsman eller ett artistföretag har möjlighet att välja att bli beskattad enligt IL i stället för enligt A-SINK. Personen är då undantagen från skattskyldighet enligt A-SINK.

Tidigare:

Den som omfattas av A-SINK har möjlighet att välja att i stället bli beskattad enligt IL och är då undantagen från skattskyldighet enligt A-SINK.

Skatteverket ska efter begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt IL (5 a § A-SINK).

Skattepliktiga inkomster

Här kan du läsa om vilka inkomster som är skattepliktiga enligt A-SINK.

Ersättning till artist, idrottsman och artistföretag

För artist, idrottsman och artistföretag är skattepliktig inkomst kontant ersättning eller annan ersättning som personen får från Sverige för artistisk eller idrottslig verksamhet som bedrivs i Sverige eller på ett svenskt fartyg. Detta gäller även förskott av sådan ersättning (7 § första stycket A-SINK).

Med svenskt fartyg avses ett sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som avses i 5 § första stycket 12 SINK (3 § A-SINK).

Sjuk- eller föräldrapenning omfattas inte av A-SINK

Får en begränsat skattskyldig artist eller idrottsutövare sjuk- eller föräldrapenning är detta inte en ersättning för artistisk eller idrottslig verksamhet. En sådan inkomst är i stället skattepliktig enligt SINK.

Sign on fee beskattas enligt A-SINK

Skatteverket anser att ersättning som betalas ut till en begränsat skattskyldig idrottsutövare i samband med undertecknandet av ett avtal om anställning hos en svensk idrottsklubb (s.k. sign on fee) ska beskattas enligt A-SINK. Om ersättningen utgår dels för den framtida idrottsprestationen i Sverige, dels för arbete exempelvis som tränare, ska den del som avser tränarersättningen beskattas enligt SINK och övrig del enligt A-SINK.

Direktpension omfattas inte av A-SINK

Skatteverket anser att direktpension till en begränsat skattskyldig idrottsutövare inte ska beskattas enligt A-SINK utan enligt SINK , oavsett om utbetalningen sker löpande eller i form av ett engångsbelopp. Det är en sådan pension och liknande ersättning på grund av tidigare anställning som omfattas av artikel 18 i OECD:s modellavtal.

Utländsk arrangörs inkomster

Skattepliktig inkomst för en utländsk arrangör är vad denne får i biljettintäkter, reklamintäkter eller andra intäkter av en tillställning i Sverige eller på ett svenskt fartyg (7 § andra stycket A-SINK).

Med svenskt fartyg avses ett sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som avses i 5 § första stycket 12 SINK (3 § A-SINK).

Skattefria inkomster

Här kan du läsa om vilka inkomster som är skattefria enligt A-SINK.

Betalning till gatumusikant

Frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får är inte skattepliktiga (8 § första stycket 1 A-SINK). Det rör sig här om sådana personer som utan inträdesavgift uppträder med musik, sång, akrobatik och liknande aktiviteter på gator, torg, tunnelbanestationer och andra platser.

Inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till ett fast driftställe i Sverige

Inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till ett fast driftställe i Sverige är inte skattepliktig enligt A-SINK (8 § första stycket 2 A-SINK). Inkomsten är i stället skattepliktig enligt IL (3 kap. 18 § första stycket 2 IL).

Royalty och periodiskt utgående avgift

Royalty och periodiskt utgående avgift för utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar är inte skattepliktig (8 § första stycket 3 A-SINK). En ersättning från svensk radio och television ska anses som sådan royalty eller avgift till den del den inte avser en förstagångssändning från en sändare här i riket (8 § andra stycket A-SINK).

Inkomsten kan vara skattefri på grund av ett skatteavtal

En inkomst som är undantagen från beskattning på grund av en bestämmelse i ett skatteavtal är inte skattepliktig (8 § första stycket 4 A-SINK).

Resa eller transport samt förmån av kost och logi

Till skattepliktig inkomst räknas inte ersättning för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i samband med inkomsternas förvärvande. Inte heller ersättning för styrkta sådana kostnader är skattepliktig (8 § första stycket 5 A-SINK). Om däremot ersättning för resa, transport, kost eller logi ingår i den kontanta ersättningen är även denna del av ersättningen skattepliktig.

Naturaförmåner

Naturaförmåner är skattefria om det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod uppgår till högst 0,03 prisbasbelopp enligt SFB avrundat till närmaste hundratal kronor (8 § första stycket 6 A-SINK).

Arrangör som motsvarar svensk ideell förening

En inkomst hos en utländsk arrangör som i allt väsentligt motsvarar en sådan svensk ideell förening som uppfyller kraven i 7 kap. 4­–6 och 10 §§ IL är skattefri, om en sådan förening inte skulle ha varit skattskyldig för inkomsten (8 § första stycket 7 A-SINK).

Kalenderåret 2013

För inkomster som uppbärs före 2014 gäller att en inkomst hos en utländsk arrangör som i allt väsentligt motsvarar en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7 § IL (i dess lydelse 2013) är skattefri, om en sådan förening inte varit skattskyldig för inkomsten (8 § första stycket 7 A-SINK i dess lydelse 2013).

Ingen skyldighet att lämna inkomstdeklaration

Särskild inkomstskatt är en definitiv, d.v.s. slutlig, statlig inkomstskatt. Att skatten är definitiv innebär att det inte finns någon skyldighet att lämna en inkomstdeklaration.

Avdrag medges inte

Vid beskattning enligt A-SINK är det fråga om en s.k. bruttobeskattning, d.v.s. det finns inte någon möjlighet till avdrag. En person som omfattas av bestämmelserna i A-SINK kan dock välja att i stället bli beskattad enligt IL och har då möjlighet få vissa avdrag och skattereduktioner.

Särskild inkomstskatt tas ut med 15 %

Särskild inkomstskatt tas ut med 15 % av den skattepliktiga inkomsten (9 § A-SINK).

Procentsatsen går inte att jämka

Skatt tas ut med full skattesats eller inte alls. Någon möjlighet att ändra beräkningen av skatteavdraget eller ta ut skatt med en annan procentsats än ovannämnda finns inte.

Allmän pensionsavgift tas inte ut

Allmän pensionsavgift kan inte tas ut vid beskattning enligt A-SINK då den särskilda inkomstskatten är en definitiv skatt som inte ingår i beslut om slutlig skatt.

Kompletterande information

Läs mer om

  • socialavgifter i internationella sammanhang
  • PGI i internationella förhållanden
  • skatteavdrag för särskild inkomstskatt, se Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 13.3
  • egeninbetalning av särskild inkomstskatt för en utländsk arrangör, se Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 13.4.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Idrottsutövares pension - SINK eller A-SINK? [1]
  • Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster