OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Den som i egenskap av godkänd upplagshavare hanterar alkoholvaror enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig.

I egenskap av godkänd upplagshavare

Den som, i egenskap av godkänd upplagshavare, hanterar alkoholvaror enligt ett uppskovsförfarande är skattskyldig (8 § första stycket 1 LAS).

Den som godkänts som upplagshavare är skattskyldig enligt de bestämmelser som gäller för uppskovsförfarandet enbart när denne agerar i egenskap av upplagshavare inom systemet för skatteuppskov (jfr prop. 2009/10:40 s. 162 jämförd med 187 ).

I förarbetena uttalas även följande (prop. 2009/10:40 s. 162):

”Om den som godkänts som upplagshavare hanterar varor vid sidan av ett uppskovsförfarande är denne skattskyldig enligt andra bestämmelser. Som exempel kan nämnas det fall där den som godkänts som upplagshavare för in beskattade varor till Sverige. Eftersom beskattade varor inte omfattas av uppskovsförfarandet, för upplagshavaren inte in sådana varor i egenskap av upplagshavare. Han eller hon är då inte skattskyldig för varorna enligt punkt 1 utan enligt punkt 6 [motsvaras numera av punkt 5]. Det innebär att dessa varor inte ska tas med i den skatteredovisning upplagshavaren regelbundet lämnar i sin punktskattedeklaration. I stället ska skatten redovisas i en särskild deklaration när varorna förs in.”

En aktör kan således agera i olika skepnader beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet: som godkänd upplagshavare i ett fall och som händelseskattskyldig enligt t.ex. 8 § första stycket 5 LAS i ett annat fall.

Skattskyldighet då upplagshavare försätts i konkurs

Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldigheten inträder efter konkursbeslutet (11 a § LAS).

Skattskyldighet för konkursboet kan t.ex. bli aktuellt om varor lämnar upplaget utan att flyttas under uppskovsförfarandet eller om varor tas i anspråk i skatteupplaget. Det kan också bli aktuellt vid tillämpning av bestämmelsen om skattskyldighet då varor tas emot i anslutning till skatteupplaget (jfr prop. 2013/14:10 s. 147 jämförd med s. 152 ).

Om varorna ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen gäller andra bestämmelser.

Ovan nämnda bestämmelser om skattskyldighet då upplagshavare försätts i konkurs infördes den 1 april 2014. För rättsläget den 1 januari – 31 mars 2014, se Handledning för punktskatter 2013 (SKV 504), avsnitt 3.4.2.7.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2]
  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]

Övrigt

  • Handledning för punktskatter 2013 (SKV 504) [1]