OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Tillhandahållande av bygg- och anläggningstjänster åt någon annan än sig själv, t.ex. i form av entreprenader, är omsättning. Hela tillhandahållandet ses som omsättning av tjänst.

Vad är en bygg- och anläggningsentreprenad?

Med bygg- och anläggningsentreprenad menas utförandet av bygg- och anläggningstjänster på annans fastighet, d.v.s. åt någon utomstående. Enstaka mindre bygg- och anläggningsuppdrag brukar inte benämnas entreprenader. Bestämmelserna i ML är emellertid desamma för utåtriktad byggverksamhet, oavsett om det gäller enstaka tjänster eller entreprenader.

Vad är en bygg- och anläggningstjänst?

Det finns ingen definition av begreppet bygg- och anläggningstjänst i ML. Utifrån begreppets allmänna innebörd bör dock med bygg- och anläggningstjänst förstås sådana arbeten som utförs på vad som är att anse som fastighet enligt ML. Det kan t.ex. vara arbeten på en byggnad, anläggning eller på annat tillbehör till fastighet som innefattar

 • uppförande
 • anläggande
 • rivning
 • reparation
 • ändring
 • underhåll.

En bygg- och anläggningstjänst kan även bestå av arbeten på mark som exempelvis

 • jordbearbetning
 • jordförbättring
 • schaktning
 • sprängning
 • dränering
 • utfyllning
 • ytbeläggning.

Enligt förarbetena i samband med att fakturadatummetoden infördes vid redovisningen av mervärdesskatt är följande arbeten exempel på bygg- och anläggningstjänster:

 • ny-, till- eller ombyggnad av fastighet
 • reparations- och underhållsarbeten
 • mark- och grundarbeten
 • bygginstallationer
 • tillverkning och montering av prefabricerade byggnader och byggnadsdelar.

Projektering och ritning m.m. är inte bygg- och anläggningstjänst

Projektering, arkitektverksamhet, ritning, konstruktion, byggkonsultverksamhet, projektledning och liknande tjänster vid byggande innefattas inte i sig av begreppet bygg- och anläggningstjänst. Sådana tjänster kan emellertid ingå som ett underordnat led i en bygg- och anläggningstjänst. En redogörelse för allmänna principer för bedömningen av om en transaktion ska anses innefatta klart avskiljbara prestationer eller en enda huvudsaklig tjänst, se Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 553), del 1, avsnitt 11.7.

Lokalstädning m.m. är inte bygg- och anläggningstjänst

Tjänster som lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel faller inte heller in under begreppet bygg- och anläggningstjänster.

Hyresgäst kan tillhandahålla fastighetägaren byggtjänster

När en hyresgäst väljer att bygga om en hyrd lokal och själv bekostar utgifterna kan detta ske efter överenskommelse med fastighetsägaren om kompensation för åtgärderna. Skatteverket anser att hyresgästen tillhandahåller fastighetsägaren en byggtjänst om fastighetsägaren enligt avtalet ska ersätta hyresgästen i samband med att arbetena utförs.

Det krävs ett tvåpartsförhållande vid entreprenader

För att det ska vara en bygg- eller anläggningsentreprenad ska det finnas ett reellt tvåpartsförhållande. Så är fallet även då avtalet är mellan koncernbolag, intresseföretag etc. Jämför med den omvända situationen för uttag vid byggverksamhet i egen regi, där det inte finns någon utomstående beställare.

Tjänsterna åt utomstående kan utföras med egna anställda eller med helt eller delvis anlitande av underentreprenörer. Det måste dock vara fråga om ett verkligt entreprenadåtagande med eget ansvar för entreprenaden.

Reglering i entreprenadavtal

Åtagandet vid en bygg- eller anläggningsentreprenad regleras vanligtvis parterna emellan genom ett kontrakt som upprättats med de allmänna standardvillkoren inom byggbranschen som bas. AB 04 är ett exempel på ett standardavtal som innehåller allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

Projekterings- och arkitektarbeten m.m. kan ingå som ett underordnat led i entreprenadåtagandet, även om sådana tjänster i sig inte är bygg- och anläggningstjänster.

Hela tillhandahållandet ses som omsättning av tjänst

En entreprenad ses som ett skattepliktigt tillhandahållande av tjänst och innefattar normalt även varorna som levereras i samband med tjänsten. Detta gäller oberoende av kostnaderna för egentligt byggmaterial, byggelement och andra varor och oavsett om åtagandet är en totalentreprenad eller delentreprenad.

Kompletterande information

 • Mervärdesskattelagens fastighetsbegrepp.
 • Vad som ska ingå i beskattningsunderlaget vid tillhandahållande av bygg- och anläggningstjänster framgår av Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 554), del 2, avsnitt 21.3.2
 • Du kan läsa om redovisningsskyldigheten för bygg- och anläggningstjänster i Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 554), del 2, avsnitt 21.3.3 och i Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 553), del 1, avsnitt 19.4.3.1

Referenser på sidan

Ställningstaganden

 • Mervärdesskatt när hyresgäst erhåller kompensation för ombyggnad av hyrd lokal [1]