OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Ändrat en förifylld kontrolluppgift

Om den uppgiftsskyldige felaktigt stryker en förifylld uppgift i deklarationen och skriver till ett annat belopp ska Skatteverket befria ned till en fjärdedels skattetillägg om skattetillägg ska tas ut med 40 procent.

Den oriktiga uppgiften kan inte rättas med kontrollmaterial

Genom att stryka en förifylld uppgift i deklarationen och skriva till ett annat belopp har den uppgiftsskyldige påstått att kontrolluppgiften är fel.

Kontrolluppgiften har då mist sin funktion som kontroll­instrument. Utgångspunkten i en sådan situation är därför att Skatteverket ska ta ut skattetillägg med 40 procent. Risken är dock obetydlig för att Skatteverket inte skulle upptäcka detta fel. Skatteverket ska därför befria ned till en fjärdedels skattetillägg.

Kontrolluppgift finns på utdelning från ett FÅAB

När utdelning har skett på aktier i ett FÅAB ska bolaget lämna en kontrolluppgift.

Om utdelningen inte redovisats av den uppgiftsskyldige i sin deklaration kan Skatteverket normalt inte rätta den oriktiga uppgiften med stöd av kontrolluppgiften. Den innehåller nämligen enbart en uppgift om utdelningens storlek och utifrån den uppgiften kan Skatteverket inte avgöra hur en utdelning eventuellt ska fördelas mellan tjänst och kapital.

Skatteverket kan dock med stöd av kontrolluppgiften upptäcka om det finns ett fel i deklarationen. Skatteverket ska därför ta ut skattetillägg med 10 procent (49 kap. 12 § SFL).

Om det av basregistret framgår vilka personer som är aktieägare och antalet aktier var och en har ska Skatteverket befria ned till en fjärdedel av ett 10-procentigt skattetillägg.

Skälet till detta är att risken för skatteundandragande då är mycket liten eftersom Skatteverket kan räkna fram hur stor andel som eventuellt ska beskattas i tjänst.

Rättsfall: avdrag för resor till och från arbetet

En uppgiftsskyldig hade av misstag gjort avdrag med 85 066 kr istället för 8 566 kr för resor till och från arbetet.

Högsta förvaltningsdomstolen befriade ned till ett halvt skattetillägg. Domstolen motiverade detta med att felet framstod som en ren felskrivning och även om det inte var ursäktligt stod ett skattetillägg på 10 000 kr inte i rimlig proportion till felets art (RÅ 2008 ref. 61 II).

Förbjudet lån framgår av en oren revisionsberättelse

Om en uppgiftsskyldig inte redovisat ett förbjudet lån och Skatteverket inte kan rätta felet eller direkt upptäcka det enbart med ledning av uppgifterna i en revisionsberättelse kan det ändå vara oskäligt att ta ut ett fullt skattetillägg.

Skatteverket ska i den situationen normalt befria ned till ett halvt skattetillägg.

Upprepade fel i flera deklarationer

Om samma fel är ursäktligt och upprepats i flera deklarationer kan det vara oskäligt att ta ut ett fullt skattetillägg vid varje tillfälle. Så kan vara fallet när en oriktig uppgift beror på en missuppfattning av skattereglerna eller fel i ett datorprogram och felet upprepas innan det upptäcks (prop. 2002/03:106 s. 239-240).

För att Skatteverket ska befria krävs att det sammanlagda skattetillägget framstår som orimligt i förhållande till felets art.

Exempel: avdrag för ökade levnadskostnader

Om en uppgiftsskyldig under flera år gjort avdrag för ökade levnadskostnader trots att det inte funnits förutsättningar för ett sådant avdrag skulle det kunna vara oskäligt att vid varje beskattningsår ta ut ett fullt skattetillägg. Om Skatteverket ska befria eller inte får dock bedömas utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2008 ref. 61 [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. [1]

Referenser inom skattetillägg