OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Exempel på fel som normalt endast finns i en punktskattedeklaration.

När höjd punktskatt leder till sänkt inkomstskatt

Om Skatteverket tar ut ytterligare punktskatt och detta beslut med automatik leder till avdrag vid inkomstbeskattningen och därmed sänkt inkomstskatt ska Skatteverket i vissa situationer delvis befria från ett fullt skattetillägg.

Det underlag som skattetillägget ska beräknas på bestäms nämligen utan hänsyn till den sänkta inkomstskatten (49 kap. 19 § SFL), vilket innebär att det i vissa fall är oskäligt att ta ut skattetillägg med ett fullt belopp (Skatteverkets ställningstagande om delvis befrielse när ändringen medför en avdragsrätt).

Underskott minskar eller avdrag periodiseras

Skatteverket ska befria även om avdraget innebär att ett underskott i näringsverksamhet ökar eller att avdraget ska periodiseras.

Beloppet dras av hos annat skattesubjekt

Även om punktskatten dras av vid inkomstbeskattningen hos ett annat skattesubjekt än det som påförs den höjda punktskatten ska Skatteverket i vissa fall delvis befria från ett fullt skattetillägg.

Handelsbolag och kommanditbolag

Ett handels- eller kommanditbolag är inte skattesubjekt vid inkomstbeskattningen. Trots det ska Skatteverkets ställningstagande om delvis befrielse när ändringen medför en avdragsrätt tillämpas på handels- och kommanditbolag.

Även ett handels- eller kommanditbolag kan därför befrias delvis från ett skattetillägg i denna situation trots att det inte är bolaget utan delägarna som får avdraget vid sin inkomstbeskattning.

Särskild om energiskatt

En elleverantör är skattskyldig för den energi som elkunden köper och använder.

Energiskatten vid industriell verksamhet är normalt lägre än energiskatten vid annan verksamhet.

Normalt skriver en elkund som driver industriell verksamhet på en förbindelse till elleverantören. Enligt förbindelsen har kunden en skyldighet både att tala om hur förbrukningen av energin sker och anmäla om det sker någon förändring. Av förbindelsen framgår ofta att elkunden är skyldig att till elleverantören betala den tillkommande energiskatt som Skatteverket påför elleverantören.

Elkunden får då göra avdrag för den ökade energiskatten som en kostnad vid inkomstbeskattningen.

Eftersom elleverantörens deklarationsuppgifter i princip bygger på de uppgifter som elkunden lämnar är det rimligt att ta hänsyn till det och befria elleverantören delvis från ett skattetillägg på grund av att skatten får dras av vid inkomstbeskattningen.

Normalt befria ned till tre fjärdedels skattetillägg

Utgångspunkten är att Skatteverket i dessa situationer ska befria ned till tre fjärdedelar av ett fullt skattetillägg (SOU 2009:58 s. 546–547). I normalfallet motsvarar det ungefär den skatt som den uppgiftsskyldige hade undgått att betala om felet inte upptäckts.

I vissa fall befria ned till ett halvt skattetillägg

Om den uppgiftsskyldige enbart hade undgått att betala cirka hälften av skatten på den oriktiga uppgiften om felet inte upptäckts, ska Skatteverket befria ned till ett halvt skattetillägg. Detta gäller t.ex. om den uppgiftsskyldige är en fysisk person och den övervägande delen (mer än hälften) av avdraget för skatten även reducerar statlig inkomstskatt.

Även handelsbolag och kommanditbolag kan ges halv befrielse om den övervägande delen av avdraget för skatten även reducerar statlig inkomstskatt för delägarna. Beräkningen sker för delägarna tillsammans.

Undantag från befrielse

Skatteverket ska inte befria när ett skattetillägg tas ut med en lägre procentsats på grund av

  • normalt tillgängligt kontrollmaterial
  • periodiseringsfel.

Skatteverket ska inte heller befria från ett skattetillägg när den uppgiftsskyldige

  • redan har gjort avdrag för skatten
  • blir skönsbeskattad på grund av att denne inte lämnat deklaration.

När det finns skäl att befria på annan grund

Om det finns skäl att befria, helt eller delvis, från ett skattetillägg på annan grund ska Skatteverket inte befria på grund av att skatten får dras av i ett annat skatteslag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

  • Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen [1] [2]

Övrigt

  • SOU 2009:58 [1]

Referenser inom skattetillägg