OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om vad som är skillnaden mellan ett byte av redovisningsprincip och ändrade uppskattningar och bedömningar.

Skillnaden mellan byte av redovisningsprincip och ändrade uppskattningar och bedömningar

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan vad som är ett byte av redovisningsprincip och vad som är ändrade uppskattningar och bedömningar, eftersom ett byte av redovisningsprincip får andra redovisningskonsekvenser än vad ändrade uppskattningar och bedömningar får. Att byta redovisningsprincip är omgärdat av fler restriktioner än att göra en ändrad uppskattning och bedömning.

Vad är en redovisningsprincip?

Redovisningsprinciper definieras som de principer, grunder, sedvänjor och regler samt den praxis som ett företag tillämpar när den finansiella rapporten utformas. Redovisningsprinciper är bland annat de grundläggande redovisningsprinciperna som regleras i ÅRL, men kan även vara ett val av redovisningssätt som företaget gör i sin redovisning, t.ex. att tillämpa reglerna om successiv vinstavräkning på pågående arbeten till fast pris. Uppskattningar och bedömningar definieras som företagets bedömning av aktuell sannolikhet för och uppskattning av förväntade framtida ekonomiska fördelar och förpliktelser som sammanhänger med tillgångar och skulder.

Exempel: ändrade uppskattningar och bedömningar

Ett företag redovisar pågående arbeten till fast pris enligt reglerna om successiv vinstavräkning, vilket är den valda redovisningsprincipen. Om företaget ändrar hur färdigställandegraden för dessa arbeten ska beräknas, innebär det en ändrad uppskattning och bedömning.

Ett annat företag väljer att i lagervärdet räkna in såväl direkta som indirekta tillverkningskostnader, vilket är ett val av redovisningsprincip. Om företaget ändrar sin värdering till att endast inkludera direkta tillverkningskostnader är det ett byte av redovisningsprincip. Om företaget däremot ändrar det sätt som inkuransbedömningen ska göras på så är det en ändrad uppskattning och bedömning.

Ett tredje företag ändrar nyttjandeperioden på någon av sina materiella anläggningstillgångar. Företaget har då gjort en ändrad uppskattning av förväntade framtida ekonomiska fördelar avseende tillgången.

Gränsdragningen i normgivningen

I normgivningen finns det, beroende på vilket regelverk som tillämpas, olika sätt att dra gränsen mellan vad som är ett byte av redovisningsprincip och vad som är ändrade uppskattningar och bedömningar.

K1: förenklat årsbokslut

Regelverket innehåller inga särskilda bestämmelser om gränsdragningen mellan byte av redovisningsprincip och ändrade uppskattningar och bedömningar.

K2: årsredovisning i mindre företag

Regelverket innehåller inga särskilda bestämmelser om gränsdragningen mellan byte av redovisningsprincip och ändrade uppskattningar och bedömningar.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag får byta redovisningsprincip endast om

- det krävs på grund av en ändring i lag eller i det allmänna rådet,

- det leder till att den finansiella rapporten kommer att innehålla mer tillförlitlig och relevant information om effekter av transaktioner, andra händelser eller förhållanden på företagets finansiella ställning, resultat eller kassaflöden,

- företaget byter koncerntillhörighet eller företagets verksamhet har minskat väsentligt i omfattning (BFNAR 2012:1 punkt 10.2).

Om det är svårt att skilja byte av redovisningsprincip från ändrad uppskattning och bedömning, ska bytet eller ändringen anses som en ändrad uppskattning och bedömning (BFNAR 2012:1 punkt 10.3).

I kommentaren till punkten punkt 10.2 i K3 anges följande exempel på vad som inte är byte av redovisningsprincip:

  • Tillämpning av en redovisningsprincip på transaktioner, andra händelser eller förhållanden som till sin innebörd skiljer sig från dem som tidigare inträffat.
  • Tillämpning av en ny redovisningsprincip på transaktioner, andra händelser eller förhållanden som inte inträffat tidigare eller som var oväsentliga.
  • Byte från värderingsgrunden verkligt värde till anskaffningsvärde när det inte längre är möjligt att värdera en tillgång till verkligt värde, även om det allmänna rådet kräver eller tillåter en sådan värdering.

En ändrad uppskattning och bedömning är en följd av ny information eller ny utveckling och därmed inte byte av redovisningsprincip.

Det är ett byte av redovisningsprincip när det allmänna rådet tillåter ett val vid redovisning av en specifik transaktion, annan händelse eller förhållande och företaget ändrar sitt tidigare val.

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel utan undantag eller tillägg (RFR 2 IAS 8 punkt 1).

Uppskattningar och bedömningar

Affärsverksamhet innebär osäkerhet och som en följd av detta kan många poster i den finansiella rapporten inte mätas exakt utan bara uppskattas. Uppskattning innefattar bedömningar baserade på den senaste tillgängliga och tillförlitliga informationen. Exempelvis kan man behöva uppskatta osäkra fordringar, inkurans i varulager, verkligt värde på finansiella tillgångar eller finansiella skulder, nyttjandeperiod för, eller förväntad förbrukning av framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med avskrivningsbara tillgångar och garantiförpliktelser (IAS 8 punkt 32).

En uppskattning kan behöva revideras om de omständigheter som uppskattningen baserades på har ändrats, eller som en följd av ny information eller ökad erfarenhet. Till sin karaktär berör en revidering av en uppskattning inte tidigare perioder och revideringen räknas inte som en rättelse av ett fel (IAS 8 punkt 34).

Byte av värderingsgrund

Ett byte av värderingsgrund räknas som byte av redovisningsprincip och inte som ändrad uppskattning och bedömning.

När det är svårt att skilja ett byte av redovisningsprincip från en ändrad uppskattning och bedömning, betraktas bytet eller ändringen som en ändrad uppskattning och bedömning (IAS 8 punkt 35).

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifterna innebär att kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska tillämpa en s.k. lagbegränsad IFRS. Det finns inga inskränkningar till IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel i föreskrifterna FFFS 2008:25 respektive FFFS 2008:26.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2]
  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
  • FFFS 2008:26 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag [1]
  • Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305) [1]
  • IAS 8 Redovisningsprinciper [1] [2] [3] [4]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]