OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Har man fått ett investeraravdrag kan avdraget återföras om andelarna i företaget avyttras, vid vissa värdeöverföringar från företaget eller vid interna förvärv. Återföring ska även göras när skattskyldigheten i Sverige upphör för investeraren. Kravet på återföring gäller under en femårsperiod efter betalningsåret.

Avyttring m.m. av andelarna

Ett medgivet investeraravdrag ska återföras om andelarna i företaget avyttras under de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret. Med avyttring avses i detta fall även om andelarna övergår till någon annan genom gåva eller bodelning. Avyttring anses dock inte skett i det fall andelarna bytt ägare genom bodelning med anledning av ett samboförhållande som upphör, äktenskapsskillnad eller sambons eller makens död (43 kap 22 § IL). Detta innebär att om en sådan förvärvare i sin tur avyttrar andelarna under femårsperioden ska förvärvaren återföra investeraravdraget (44 kap 21 § IL).

Med avyttring menas försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar varför andelarna anses avyttrade vid t.ex. försäljning, andelsbyten, fission, inlösen av andelar samt om företaget upplöses vid konkurs och likvidation (44 kap 3 § IL).

I det fall du har såväl andelar som du har fått investeraravdrag som andra andelar i företaget ska en avyttring av andelar i företaget alltid behandlas som om avyttringen avsåg de andelar som du fått investeraravdrag för (43 kap 22 § IL).

I det fall du avyttrar en mindre del av andelsinnehavet som du fått investeraravdrag för, ska du bara återföra den delen av investeraravdraget som motsvarar den del av avdraget som den avyttrade delen utgör (43 kap. 23 § IL). Har du t.ex. 1000 andelar i ett företag, för vilka du gjort ett investeraravdrag med 100 000 kronor, ska du när du avyttrar 500 andelar inom femårsperioden återföra halva investeraravdraget, d.v.s. 50 000 kronor.

Om du fått flera investeraravdrag för andelarna i företaget, ska avdragen återföras i den ordning som du fått investeraravdragen (43 kap 24 § IL).

Värdeöverföringar från företaget

För att undvika att kapital kan tas ut och sättas in upprepade gånger i företaget finns det regler om värdeöverföringar från företaget för att undvika att det uppkommer oavsedda skattelättnader p.g.a. investeraravdraget.

Investeraravdraget ska återföras om du eller någon närstående under något av de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret får en eller flera värdeöverföringar från företaget eller från ett annat företag i samma koncern och värdeöverföringarna överstiger jämförelsebeloppet (43 kap 25 § IL).

Om en närstående som innehar andelar i företaget får värdeöverföringar från företaget ska särskilda beräkningar göras (43 kap 25 § andra och tredje stycket IL). Vem som ses som närstående framgår av 2 kap 22 § IL.

Interna förvärv

Investeraravdraget ska återföras om företaget under de två beskattningsåren närmast efter betalningsåret gör ett internt förvärv (43 kap. 26 § IL).

När skattskyldigheten i Sverige upphör

Investeraravdraget ska återföras till beskattning om du under de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna. Detsamma gäller om kapitalvinsten under denna tid blir undantagen från beskattning på grund av ett skatteavtal (43 kap. 27 § IL).

Observera att de flesta som flyttar utomlands fortsätter att vara skattskyldiga i Sverige för kapitalvinster på aktier enligt 3 kap. 19 § IL (tioårsregeln) varför återföring i dessa fall inte blir aktuell på grund av utflyttningen.

Undantag från återföring när skattskyldigheten i Sverige upphör

För att förhindra att personer vars skattskyldighet upphört i Sverige ska hamna i en sämre situation än den som är bosatt i Sverige har särskilda regler införts (43 kap 28 § IL).

Återföring ska inte göras

  • till den del andelarna i företaget under de fem beskattningsår närmast efter betalningsåret inte skulle anses avyttrade vid tillämpningen av 43 kap. 22 och 23 §§ IL
  • om du eller någon närstående under något av de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret inte fått en värdeöverföring som skulle medföra återföring enligt 43 kap. 25 § IL
  • om det företag du förvärvat andelar i inte har gjort ett sådant förvärv av andelar som kan medföra en återföring av investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § IL.

Ska inte återföring göras finns det en möjlighet att få en omprövning av den gjorda återföringen av investeraravdraget.

Anstånd

För att inte stå i strid med EU-rätten ska den som är skyldig att betala inkomstskatt på grund av att ett investeringsavdrag återförts enligt 43 kap 27 § IL beviljas anstånd med betalning av skatten (63 kap. 14 a–14c §§ SFL).

Tidpunkt för återföringen

Återföringen ska göras det beskattningsår då

  • andelarna avyttras
  • om du eller någon närstående får en värdeöverföring som överstiger jämförelsebeloppet
  • vid interna förvärv
  • du upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna eller kapitalvinsten blir undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal (43 kap. 29 § IL).

Hur ska avdraget återföras?

En återföring av ett investeraravdrag ses som en skattepliktig kapitalvinst på en delägarrätt (48 kap. 20 § IL). Återföringen ska redovisas i inkomstdeklarationen. Genom att återföringen ses som en kapitalvinst på en delägarrätt innebär detta att i de fall andelarna avyttrats t.ex. genom en konkurs kommer det återförda avdraget att kunna kvittas mot kapitalförlusten på andelarna innan en eventuell kvotering av förlusten till 70 %.

Kontrolluppgift

Företaget ska lämna kontrolluppgift om omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdrag, om omständigheten är känd. Kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om den omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdraget (22 kap. 24 § SFL).

Kompletterande information

Läs mer om

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2012/13:134 Investeraravdrag [1]