OBS: Detta är utgåva 2014.2. Visa senaste utgåvan.

Alla bilar som är införda i vägtrafikregistret eller används med stöd av saluvagnslicens är skattepliktiga för trängselskatt. Du kan också läsa om vilka bilar som är undantagna från skatteplikt.

Bilar som är skattepliktiga

Alla bilar som är införda i vägtrafikregistret eller används med stöd av saluvagnslicens är skattepliktiga för trängselskatt (4 § LTS). Det innebär att även avställda bilar och oregistrerade bilar som används med stöd av saluvagnslicens är skattepliktiga.

Bilar som är tillfälligt registrerade i vägtrafikregistret räknas också som införda i vägtrafikregistret. Det kan t.ex. gälla bilar som någon ska exportera eller importera och som därför är införda i vägtrafikregistret under en begränsad tid.

Exempel: bilar som inte är registrerade i vägtrafikregistret

Militära bilar registreras inte i vägtrafikregistret utan i det militära fordonsregistret. De används inte heller med stöd av en saluvagnslicens. Därför är dessa bilar inte skattepliktiga för trängelskatt (prop. 2003/04:145 s. 109).

Bilar som inte är skattepliktiga

Vissa bilar är undantagna från skatteplikt med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret. Alla uppgifter som behövs för att konstatera om en bil är undantagen finns eller kommer att finnas, efter att de har förts in, i vägtrafikregistret (prop. 2003/04:145 s. 109).

Lagstiftaren har valt att knyta undantaget från skatteplikt till bilens registrering och inte till hur den används. Anledningen är att uppgifter som finns i vägtrafikregistret ligger till grund för beslut om trängselskatt (prop. 2003/04:145 s. 42).

Diplomatfordon

Bilar som är registrerade på ägare som är undantagna från skatteplikt i Sverige enligt lag om immunitet och privilegier i vissa fall (1976:661) är undantagna från skatteplikt (5 § 1 LTS).

Det är den diplomatregistrerade bilen som är undantagen från skatteplikt och inte ägaren (diplomaten) som är skattebefriad. Om en diplomat t.ex. hyr en bil ska hon eller han därför betala trängselskatt för den. Undantaget från skatteplikt upphör när bilen byter ägare.

Utryckningsfordon

Bilar som är registrerade som utryckningsfordon är inte skattepliktiga. Det ska framgå av vägtrafikregistret att en bil är ett utryckningsfordon (5 § 2 LTS).

Skatteplikt gäller alltså inte för ambulanser, brandbilar, polisbilar och andra s.k. blåljusfordon. Däremot är andra polisiära bilar som inte är registrerade som utryckningsfordon och kriminalvårdens transport- och bevakningsbilar skattepliktiga.

Buss med totalvikt av minst 14 ton

Bussar med en totalvikt av minst 14 ton är inte skattepliktiga (5 § 3 LTS).

Anledningen är att bussar som kör kollektivtrafik inte ska vara skattepliktiga. Eftersom det inte står i vägtrafikregistret vilka bussar som kör kollektivtrafik, har lagstiftaren valt en gräns på 14 ton oavsett användningsområde. Det innebär att även bussar som inte används i kollektivtrafik är undantagna från skatteplikt om de väger minst 14 ton (prop. 2003/04:145 s. 43).

EG-mobilkran

Tunga lastbilar som är registrerade som EG-mobilkranar är undantagna från skatteplikt (5 § 4 LTS).

En mobilkran kan vara registrerad som antingen ett motorredskap eller en lastbil, men i praktiken har praktiskt taget alla fram till 2009 varit registrerade som motorredskap. Från och med 2009 omfattas mobilkranar av direktiv 2007/46/EG, vilket innebär att de som godkänns enligt direktivet kommer att tillhöra fordonsslaget lastbil. För att bibehålla förhållandet att mobilkranar inte är skattepliktiga bör Skatteverket inte ta ut trängselskatt för mobilkranar som är registrerade som tunga lastbilar (prop. 2008/09:53 s. 32 f.).

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Med stöd av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan en bil undantas från skatteplikt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1] [2] [3] [4]
  • Proposition 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m. [1]

Övrigt

  • lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1]

Referenser inom trängselskatt