OBS: Detta är utgåva 2015.1. Visa senaste utgåvan.

Meny

Vem är begränsat skattskyldig?

Begränsat skattskyldiga är fysiska personer som inte är bosatta här i riket eller som inte stadigvarande vistas här och inte heller har väsentlig anknytning hit d.v.s de som inte är obegränsat skattskyldiga. Begränsat skattskyldig är också den som tillhör en utländsk ambassad eller karriärkonsulat men bara om man är utländsk medborgare och var begränsat skattskyldig när den personen började arbeta på ambassaden eller konsulatet. Detsamma gäller även make och barn under 18 år till den som tillhör utländsk ambassad eller konsulat men bara om de inte är svenska medborgare och bor hos den som tillhör utländsk ambassad eller konsulat. Även personliga tjänare hos den som tillhör utländsk ambassad eller konsulat är begränsat skattskyldiga om de inte är svenska medborgare och bor hos den som tillhör utländsk ambassad eller konsulat.

Vad innebär begränsad skattskyldighet?

Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här (källstatsprincipen). Dessa bestämmelser har utformats så att de i stor utsträckning överensstämmer med skatteavtalens regler om fördelning av beskattningsrätten. Den som är begränsat skattskyldig beskattas enligt reglerna i SINK, A-SINK, KupL eller enligt reglerna i IL.

Inkomst av tjänst

En begränsat skattskyldig fysisk person beskattas för inkomst av tjänst enligt reglerna i SINK eller A-SINK. Personen kan även begära att bli beskattad enligt IL. Beskattningen sker då enligt IL:s bestämmelser med bl.a. rätt till avdrag för kostnader.

Inkomst av kapital

Utdelningar till begränsat skattskyldiga fysiska personer beskattas enligt KupL. I IL finns bestämmelser om vilka andra kapitalinkomster en begränsat skattskyldig person ska beskattas för. Dessa är:

 • positivt räntefördelningsbelopp som avser ett fast driftställe, en näringsfastighet i Sverige eller artistisk eller idrottslig verksamhet i Sverige.
 • löpande inkomster av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt i Sverige.
 • kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige.
 • återfört uppskovsbelopp vid försäljning av privatbostad samt schablonintäkt på sådant uppskov.
 • kapitalvinst på delägarrätter enligt 48 kap. 2 § IL om avyttring sker inom 10 kalenderår efter det år den skattskyldige upphörde vara bosatt i Sverige eller stadigvarande vistades här. Utländska delägarrätter omfattas bara om de förvärvats under tid som den skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige. Andelar i värdepappersfonder och specialfonder omfattas dock inte.
 • utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar. Detta gäller inte om man är begränsat skattskyldig p.g.a. att man tillhör utländsk ambassad eller konsulat. Det gäller inte heller för maka och barn under 18 år till sådan person och inte heller personlig tjänare hos sådan person. Kan även avse inkomstslaget kapital.

En begränsat skattskyldig fysisk person som har ett investeringssparkonto är inte skattskyldig för schablonintäkten på investeringssparkontot. Beskattning av tillgångarna på investeringssparkontot sker i stället på konventionellt sätt vilket innebär att utdelning beskattas med kupongskatt. Kapitalvinster vid försäljning av delägarrätter på ett investeringssparkonto beskattas inte med undantag för kontofrämmande tillgångar. Tillgångar som överförs till ett investeringssparkonto anses avyttrade och även dessa kapitalvinster beskattas för en begränsat skattskyldig fysisk person. Kapitalvinster på ett investeringssparkonto beskattas hos en begränsat skattskyldig bara om övriga förutsättningar enligt ovan är uppfyllda.

Inkomst av näringsverksamhet

I inkomstslaget näringsverksamhet är en begränsat skattskyldig fysisk person skattskyldig för

 • inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige.
 • återförda avdrag på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt.
 • återförda avdrag för egenavgifter.
 • återförda avdrag för periodiseringsfond och expansionsfond.
 • för schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a § IL. Bestämmelsen om schablonintäkt enligt detta lagrum avser juridiska personer som har gjort avsättning till periodiseringsfond och kan inte tillämpas på fysiska personer.
 • uttag eller utbetalning från ett skogskonto eller skogsskadekonto.
 • utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar. Detta gäller inte om man är begränsat skattskyldig p.g.a. att man tillhör utländsk ambassad eller konsulat. Det gäller inte heller för maka och barn under 18 år till sådan person och inte heller personlig tjänare hos sådan person. Kan även avse inkomstslaget kapital.

När det gäller fysiska personer blir bestämmelsen om beskattningen av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar bara intressant om utdelningen inte utgör inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige. Det torde knappast förekomma att begränsat skattskyldiga fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet blir beskattade i inkomstslaget näringsverksamhet för utdelning som inte hänför sig till fast driftställe eller fastighet i Sverige. Däremot kan det förekomma att de är skattskyldiga i inkomstslaget näringsverksamhet för utdelningsinkomster i svenska handelsbolag. Även om sådana inkomster inte hänför sig till ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige ska de alltså beskattas här vid den statliga taxeringen (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 58).

Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast driftställe i Sverige om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett fast driftställe här.

Avdrag

En kapitalförlust eller ett negativt räntefördelningsbelopp ska dras av om en begränsat skattskyldig skulle ha varit skattskyldig för motsvarande kapitalvinst eller ett positivt räntefördelningsbelopp.

Skattskyldighet för överlåtna pensioner och periodiska inkomster

Om en make överlåter en pensionsförsäkring eller en rätt enligt pensionssparavtal genom bodelning under äktenskapet utan att det pågår något mål om äktenskapsskillnad, kvarstår skattskyldigheten för överlåtaren under hela dennes livstid för de pensionsbelopp som betalas ut. Detta gäller dock inte, om överlåtaren skulle ha haft rätt till avdrag för periodiskt understöd om han hade lämnat sådant.

Överlåter någon sin rätt till periodiskt understöd eller liknande periodisk inkomst, kvarstår skattskyldigheten hos överlåtaren för utfallande belopp. Skulle överlåtaren ha haft rätt att dra av beloppet antingen såsom utgift för att förvärva eller bibehålla inkomster eller som periodiskt understöd, om han hade betalat ut det, övergår dock skattskyldigheten på förvärvaren. Om överlåtare när ett svenskt handelsbolag gäller dessa bestämmelser för delägarna.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 1999/2000:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]