OBS: Detta är utgåva 2015.13. Visa senaste utgåvan.

Meny

Personligt ansvar för ett aktiebolags skulder kan uppkomma om årsredovisningen inte görs offentlig.

Årsredovisningen måste ges in till Bolagsverket

I ett aktiebolag ska årsredovisningen och revisionsberättelsen (om bolaget har revisionsplikt) offentliggöras genom att ges in till Bolagsverket. Om bolaget femton månader efter räkenskapsårets utgång ännu inte har sänt in en kopia av handlingarna till Bolagsverket så svarar styrelseledamöterna och verkställande direktören solidariskt för sådana förpliktelser som uppkommer för bolaget efter denna tidpunkt (8 kap. 12 § ÅRL).

Ansvaret är i princip strikt. En styrelseledamot eller verkställande direktör går dock fri från ansvar om han eller hon visar att underlåtenheten att sända in handlingarna inte beror på någon för-summelse från hans eller hennes sida. Bevisbördan för detta ligger på styrelseledamoten respektive verkställande direktören.

Som exempel på omständigheter som kan medföra ansvarsbefrielse kan nämnas att styrelseledamoten eller verkställande direktören felaktigt fått information om att årsredovisningen har skickats till Bolagsverket. Likaså torde allvarlig sjukdom eller liknande kunna medföra ansvarsbefrielse (se prop. 1990/91:198 s. 15). Ansvar uppkommer inte heller för sådana förpliktelser som uppkommer efter det att handlingarna har kommit in till Bolagsverket.

Vem har talerätt?

Den borgenär vars förpliktelse inte har infriats har talerätt.

Bestämmelsen synes inte ha varit föremål för prövning av någon överinstans. Rättsfallet NJA 2004 s. 618 avser samma underlåtenhet men ur ett straffrättsligt perspektiv.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 2004 s. 618 [1]

Lagar & förordningar

  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1]

Propositioner

  • Proposition 1990/91:198 om vissa ändringar i aktiebolagslagen [1]