OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

En ekonomisk förening kan välja att använda olika normgivning när föreningen ska upprätta sin årsredovisning. Valmöjligheterna beror på om föreningen är ett mindre eller större företag samt om föreningen frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisningsreglerna.

Vilken normgivning kan ekonomiska föreningar följa?

En ekonomisk förening ska alltid avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med en årsredovisning (6 kap. 1 § BFL). Vilken normgivning som föreningen kan använda vid upprättandet av årsredovisningen beror på företagets storlek.

Översikt av normgivningen

Tabellen nedan visar vilken normgivning som den ekonomiska föreningen kan använda.

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2008:1 (K2)

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3)

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:3 (RFR2) (K4)

Mindre företag

X

x

Större företag

X

Företag som tillämpar internationell normgivning (med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL)

X

Mindre ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening som är ett mindre företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL har möjlighet att upprätta sin årsredovisning enligt två alternativa regelverk: BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) eller BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Om föreningen är moderföretag i en koncern kan föreningen också använda internationella redovisningsregler.

Årsredovisning enligt K3

Huvudregelverket vid upprättande av årsredovisning är BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (punkt 1.4).

Årsredovisning enligt K2

En ekonomisk förening som är ett mindre företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL kvalificerar sig för att tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) när föreningen upprättar sin årsredovisning. För att få tillämpa det allmänna rådet måste föreningen vara ett mindre företag och får inte vara moderföretag i en större koncern (punkt 1.1). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (punkt 1.4).

Större ekonomiska föreningar

En större ekonomisk förening ska tillämpa BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) när föreningen ska upprätta sin årsredovisning (punkt 1.3). Regeln gäller föreningar som inte tillämpar den internationella redovisningen och som uppfyller ett av nedanstående kriterier:

  • den ekonomiska föreningen är ett större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL
  • den ekonomiska föreningen är ett moderföretag i en större koncern.

Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (punkt 1.4). Det allmänna rådet utgår från regler för koncernredovisning men har i vissa fall särskilda regler för den juridiska personen.

Om föreningen är moderföretag i en koncern kan föreningen också välja att använda internationella redovisningsregler, se nedan.

Ekonomiska föreningar som följer internationella redovisningsregler

Ekonomiska föreningar som omfattas av IAS-förordningen (Europaparlamentets och rådets för­ordning [EG] nr 1606/2002, om tillämp­ning av internationella redovisningsstandarder) ska tillämpa de internationella redovisningsreglerna (IFRS/IAS), när koncernredovisningen upprättas (7 kap. 32 § ÅRL och BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering punkt 1).

Ekonomiska föreningar som är moderföretag i en koncern, men som inte omfattas IAS-förordningen kan med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL frivilligt välja att tillämpa de internationella redovisningsreglerna när koncernredovisningen upprättas.

En ekonomisk förening som valt att upprätta en koncernredovisning med tillämpning av internationella redovisningsregler får även upprätta en årsredovisning i den juridiska personen, i enlighet med internationella redovisningsregler, så länge detta inte begränsas av ÅRL. Föreningen ska då tillämpa RFR 2, Redovisning i juridisk person (BFNAR 2012:3 punkt 2).

Om föreningen är ett dotterföretag

Om föreningen är ett dotterföretag som omfattas av en koncernredovisning som upprättats i enlighet med internationella redovisningsregler får föreningen tillämpa de internationella redovisningsreglerna i årsredovisningen för den juridiska personen så länge detta inte begränsas av ÅRL. Föreningen ska då tillämpa RFR 2, Redovisning i juridisk person (BFNAR 2012:3 punkt 3).

Offentliggöra årsredovisningen

Årsredovisningen för större ekonomiska föreningar ska offentliggöras genom att föreningen ger in bestyrkta kopior av årsredovisningen, fastställelseintyg och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket inom en månad efter det att föreningsstämman har fastställt balansräkningen och resultaträkningen (8 kap. 3 § ÅRL). En ekonomisk förening måste ha en revisor (8 kap. 1 § EFL).

För övriga ekonomiska föreningar gäller att handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast en månad efter det att föreningsstämman har fastställt balansräkningen och resultaträkningen (8 kap. 3 § ÅRL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1] [2]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering [1] [2] [3]