OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Den som i egenskap av godkänd varumottagare tar emot alkoholvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig.

I egenskap av registrerad och tillfälligt registerad varumottagare

Den som, i egenskap av godkänd varumottagare, tar emot alkoholvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig (8 § första stycket 2 LAS). Detta gäller oavsett om aktören är godkänd som registrerad varumottagare eller tillfälligt registerad varumottagare.

En godkänd varumottagare är endast skattskyldig enligt bestämmelserna i 8 § första stycket 2 LAS när denne hanterar varor på sådant sätt som utgör grunden för godkännandet. Om varorna hanteras utanför uppskovsförfarandet är det andra bestämmelser som ligger till grund för skattskyldigheten. Om den som godkänts som registrerad varumottagare t.ex. för in beskattade varor är denne skattskyldig enligt bestämmelserna i 8 § första stycket 5 LAS (jfr prop. 2009/10:40 s. 162 jämförd med s. 187 och prop. 2011/12:155 s. 100).

Skattskyldighet då varumottagare försätts i konkurs

Om en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldigheten inträder efter konkursbeslutet (13 a § LAS).

Om varorna ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen gäller andra bestämmelser.

Ovan nämnda bestämmelser om skattskyldighet då varumottagare försatts i konkurs infördes den 1 april 2014.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1564) om alkoholskatt [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
  • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1]