OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Säkerhet ska ställas i svenska kronor och i viss form.

Former för säkerhet före den 1 april 2014

Vad som gällde före den 1 april 2014 framgår av Handledning för punktskatter 2013 (SKV 504), avsnitt 3.5.8.

Bestämmelser om former för säkerhet enligt LAS finns i då gällande föreskrifter om säkerhet (RSFS 1997:5).

Former för säkerhet enligt rättsläget fr.o.m. den 1 april 2014

Skatteverket har utfärdat nya föreskrifter om säkerhet enligt LAS. Dessa trädde i kraft den 1 april 2014 (SKVFS 2014:7).

Säkerheten ska ställas i svenska kronor och bestå av (2 § SKVFS 2014:7):

 • garanti som är utfäst av
  • bank, försäkringsföretag, eller annat företag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet, eller av likvärdigt utländska företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • aktiebolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad med tillstånd av Finansinspektionen, eller av annan likvärdig juridisk person
  • stat eller kommun
 • belopp som sätts in på konto i kreditinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet. Beloppet ska vara spärrat mot kontohavarens åtkomst och pantsatt till förmån för Skatteverket. Kreditinstitutet ska vara underrättat om pantsättningen.

I vissa fall ska en förtida insättning på Skatteverkets särskilda konto för ställande av säkerhet av hela den skatt som belöper på de varor som säkerhet ska ställas för godtas som säkerhet. Detta gäller säkerhet som ska ställas enligt 13 § LAS (tillfälligt registrerad varumottagare), 15 b § LAS (distansförsäljning vid ett enstaka tillfälle) och 16 § LAS (den som för in/ tar emot beskattade varor på annat sätt än genom distansförsäljning) (5 § SKVFS 2014:7).

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi [1] [2]
 • Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

 • Handledning för punktskatter 2013 (SKV 504) [1]