OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

En registrerad avsändare är en fysisk eller juridisk person som fått ett godkännande av Skatteverket att yrkesmässigt avsända alkoholvaror enligt ett uppskovsförfarande från en importplats.

Allmänt om registrerad avsändare

I direktiv 2008/118/EG definieras en registrerad avsändare som en fysisk eller juridisk person som av importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett under ett uppskovs­förfarande enbart avsända punktskattepliktiga varor vid deras övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92 (artikel 4.10 i direktiv 2008/118/EG). Direktivets bestämmelser har implementerats i LAS. I Sverige är det Skatteverket som beslutar om godkännande av registrerad avsändare.

Med registrerad avsändare avses alltså en fysisk eller juridisk person som har godkänts för att avsända varor under ett uppskovs­förfarande från en importplats. En registrerad avsändare har därmed endast en funktion i samband med import av varor (jfr prop. 2011/12:155 s. 53).

En registrerad avsändare måste ställa en säkerhet för alkoholskattens betalning för att kunna flytta varor under ett uppskovsförfarande från en importplats (14 § andra stycket och 10 § första stycket LAS).

Förutsättningar för godkännande som registrerad avsändare

Ett godkännande som registrerad avsändare förutsätter att den sökande

Yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande vid varornas övergång till fri omsättning

Ett godkännande som registrerad avsändare förutsätter att den sökande avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92 (14 § första stycket LAS). Detta innebär att varorna ska avsändas under ett uppskovs­förfarande från en importplats.

Med import avses att en vara förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att varan inte omfattas av ett sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tull­arrange­mang som avses i artikel 4.6 i direktiv 2008/118/EG. Med import avses även att en vara frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang (1 § tredje stycket LAS).

En registrerad avsändare kan avsända varorna under ett uppskovsförfarande från importplatsen endast till de destinationer som anges i 7 b § LAS.

Lämplighet

Ett godkännande som registrerad avsändare förutsätter att den sökande är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omstän­dig­heterna i övrigt (14 § första stycket LAS).

Även om rekvisiten för lämplighetsprövningen är lika­lydande för samtliga aktörer inom uppskovsförfarandet som ska lämplig­hets­prövas innebär inte detta att lämplig­hets­prövningen av de olika aktörerna ska vara identisk (jfr prop. 2009/10:40 s. 164 jämförd med s. 187). Lämplighetsbedömningar avseende andra aktörer, t.ex. godkända upplagshavare, kan ändå ge viss ledning för bedömningen av om någon är lämplig att vara registrerad avsändare.

Kammarrätten har i ett antal ärenden prövat frågan om upplagshavares och registrerade varumottagares lämplighet. Domarna avser både återkallelse av godkännandet och avslag på ansökan om godkännande. Domarna refereras här.

Ansökan om godkännande som registrerad avsändare

Ansökan om godkännande som registrerad avsändare ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket (10 § FAS). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan, Registrerad avsändare – Alkoholskatt” (SKV 5346).

I en ansökan om godkännande som registrerad avsändare ska den sökande ange vilket eller vilka varuslag som sökanden avser att godkännandet ska omfatta. Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i förordning (EG) nr 684/2009 (7 § FAS).

Ingen separat ansökan om godkännande som registrerad avsändare för upplagshavare

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare (9 § fjärde stycket LAS). Den som ansöker om godkännande som upplagshavare behöver därför inte göra en separat ansökan om godkännande som registrerad avsändare.

Beslut om godkännande som registrerad avsändare

Skatteverket prövar frågor om godkännande av registrerade avsändare (5 § FAS). Om Skatte­verket finner att förutsättningar för godkännande som registrerad avsändare finns meddelar Skatte­verket ett beslut om att den sökande har godkänts som registrerad avsändare. Av beslutet framgår från och med vilket datum som godkännandet gäller.

Av beslutet ska framgå vilket eller vilka varuslag som godkännandet gäller. Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i förordning (EG) nr 684/2009 (7 § FAS).

I samband med godkännandet tilldelar Skatteverket den registrerade avsändaren ett sådant punktskattenummer som avses i artikel 19.2 a i förordning (EU) nr 389/2012 (11 § FAS). Detta punktskattenummer framgår av beslutet.

Den som godkänns som upplagshavare godkänns samtidigt som registrerad avsändare

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare (9 § fjärde stycket LAS). Dessa två god­kännanden görs dock i separata beslut. Det automatiska godkännandet som registrerad avsändare gäller samma varuslag som godkännandet som upplagshavare.

Återkallelse av godkännandet

Ett godkännande som registrerad avsändare får återkallas av Skatteverket under samma förutsättningar som för en upplagshavare, d.v.s. om

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (14 § andra stycket och 11 § tredje stycket LAS).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov [1] [2]
  • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2]
  • RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen [1] [2] [3]
  • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
  • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1]