OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Det saknas allmän civilrättslig reglering för ideella föreningar. Inte heller finns det någon legaldefinition av begreppet ideell förening.

En ideell förening kan upphöra genom frivillig upplösning eller genom konkurs.

Normalt innehåller stadgarna regler om i vilka fall föreningen kan eller ska genomgå en frivillig upplösning och hur det ska gå till.

Det är vanligt att stadgarna föreskriver att det är föreningsstämman (föreningsmötet) som kan besluta om upplösning. Ibland anger stadgarna att en förening ska upplösas om en viss händelse inträffar, t.ex. att antalet medlemmar inte kan väntas bli tillräckligt för att fullfölja föreningens ändamål. Stadgarna kräver ofta en viss andel av medlemmarnas röster för att upplösa föreningen, t.ex. 2/3 av samtliga medlemmars röster eller 4/5 av dem som närvarar på årsmötet.

Det åligger styrelsen att fullfölja årsmötets beslut. Styrelsen avvecklar föreningen genom att

  • betala föreningens skulder
  • sälja inventarier och andra tillgångar
  • säga upp avtal med anställda
  • disponera eventuellt överskott enligt stadgarna.

En ideell förening som genom ett styrelsebeslut trätt i likvidation har av domstol nekats rätt att ansöka om kallelse på okända borgenärer (NJA 2008 s. 255).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 2008 s. 255 [1]