OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2023.

Här hittar du information om när omvänd skattskyldighet gäller i de fall säljaren är en utländsk beskattningsbar person.

Omvänd skattskyldighet vid tillhandahållande av tjänster

När en utländsk beskattningsbar person tillhandahåller tjänster som är omsatta inom Sverige blir omvänd skattskyldighet tillämplig i tre olika fall.

Omvänd skattskyldighet vid s.k. huvudregeltjänster

Köparen är skattskyldig när en utländsk beskattningsbar person i Sverige omsätter tjänster som omfattas av huvudregeln för omsättningsland (5 kap. 5 § ML), se Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 553) avsnitt 10.4.2 och 10.4.4.

Förutsättningen är att köparen är något av nedanstående:

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 196 i mervärdesskattedirektivet.

Det är endast i ett av fallen som det finns ett krav på att köparen är registrerad till mervärdesskatt i Sverige. I de andra två fallen blir köparen skyldig att registrera sig till mervärdesskatt eftersom han eller hon blir skattskyldig (7 kap. 1 § första stycket 3 SFL).

Den omvända skattskyldigheten enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML är obligatorisk och gäller oavsett belopp och även om köparen har full avdragsrätt för mervärdesskatten. Det gäller också om köparen förutom verksamhet som medför skattskyldighet även har en verksamhet som faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde och förvärvet görs för den verksamheten. Köparen får en faktura utan mervärdesskatt och ska efter omräkning till svenska kronor själv beräkna mervärdesskatt på fakturabeloppet.

Omvänd skattskyldighet vid tjänster inom byggsektorn

Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn innebär att vissa köpare blir skattskyldiga för vissa tjänster (1 kap. 2 § första stycket 4 b ML). Bestämmelserna innebär en obligatorisk omvänd skattskyldighet som gäller oavsett om säljaren är en svensk eller en utländsk beskattningsbar person.

Omvänd skattskyldighet vid tjänster med anknytning till fastighet

Köparen är skattskyldig när en utländsk beskattningsbar person i Sverige omsätter tjänster med anknytning till fastighet. Förutsättningen är att köparen är registrerad till mervärdesskatt i Sverige (1 kap. 2 § första stycket 4 c ML). Motsvarande bestämmelse finns i artikel 194 i mervärdesskattedirektivet.

Bestämmelsen är tillämplig på sådana tjänster med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 § ML. I bestämmelsen undantas två fall. Det är tjänster som omfattas av någon av nedanstående bestämmelser:

  • 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML, tjänster inom byggsektorn, se ovan
  • 3 kap. 3 § andra och tredje stycket ML, frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler, se nedan.

Detta är inte en obligatorisk omvänd skattskyldighet. En utländsk beskattningsbar person kan begära att själv bli skattskyldig i Sverige för sin egen omsättning (frivillig skattskyldighet).

Omvänd skattskyldighet inte tillåten i vissa fall

Omvänd skattskyldighet är inte tillåten för all omsättning som en utländsk beskattningsbar person har i Sverige. Omvänd skattskyldighet får inte tillämpas vid

Detta innebär att utländska beskattningsbara personer som omsätter någon av dessa tjänster inom landet måste registreras här för omsättningen, även om det är en beskattningsbar person som är köpare.

Omvänd skattskyldighet vid leverans av varor

När en utländsk beskattningsbar person omsätter varor i Sverige blir omvänd skattskyldighet tillämplig i tre olika fall.

Omvänd skattskyldighet vid leverans av el, gas, värme eller kyla

Köparen är skattskyldig när en utländsk beskattningsbar person i Sverige omsätter el, gas, värme eller kyla, i de fall som anges i 5 kap. 2 c och 2 d §§ ML. En förutsättning är att köparen är registrerad till mervärdesskatt i Sverige (1 kap. 2 § första stycket 3 ML). Motsvarande bestämmelse finns i artikel 195 i mervärdesskattedirektivet. Den omvända skattskyldigheten är obligatorisk om förutsättningarna är uppfyllda.

Omvänd skattskyldighet ska tillämpas oavsett köparens användning av elen, gasen, värmen eller kylan. Bestämmelsen innebär att säljaren inte behöver undersöka om köparen är en skattskyldig återförsäljare eller en konsument. Det räcker för säljarens bedömning av beskattningskonsekvenserna att köparen är registrerad till mervärdesskatt.

Omvänd skattskyldighet vid trepartshandel

Vid s.k. trepartshandel inom EU är det den till vilken vidareomsättningen görs som är skattskyldig (1 kap. 2 § första stycket 4 ML). Motsvarande bestämmelse finns i artikel 197 i mervärdesskattedirektivet.

Omvänd skattskyldighet vid försäljning av varor i andra fall

När en utländsk beskattningsbar person omsätter varor inom landet till en köpare som är registrerad till mervärdesskatt i Sverige är det köparen som är skattskyldig (1 kap. 2 § första stycket 4 c § ML). Motsvarande bestämmelse finns i artikel 194 i mervärdesskattedirektivet. Detta är en frivillig omvänd skattskyldighet. Den utländske beskattningsbara personen kan begära att själv bli skattskyldigt för sin egen omsättning (frivillig skattskyldighet).

Kompletterande information

Omvänd skattskyldighet i övriga fall.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3] [4] [5]

Lagar & förordningar