OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Ett europabolag kan vara bokföringsskyldigt i Sverige. Här kan du läsa om vilka regler som gäller när bolaget upprättar sin årsredovisning.

Bokföringsskyldighet för europabolag

Ett europabolag är en associationsform för gränsöverskridande verksamhet i aktiebolagsform. Ett europabolag är en juridisk person.

Europabolag med säte i Sverige

Europabolag som har sitt säte i Sverige är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (2 kap. 1 § BFL). Detta gäller även om europabolaget bedriver en stor del av sin verksamhet utomlands. Det finns inga begränsningar i bokföringsskyldigheten för europabolag utan bokföringslagens bestämmelser gäller fullt ut. Läs om vad bokföringsskyldigheten innebär.

Europabolag utan säte i Sverige

Ett europabolag som inte har sitt säte i Sverige, men som bedriver näringsverksamhet här i landet kan anses ha en filial i Sverige. Bokföringsskyldigheten bedöms då enligt lag (1992:160) om utländska filialer m.m. Läs mer om bokföringsskyldigheten för filialer.

Avsluta den löpande bokföringen

Ett europabolag ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen genom att upprätta en årsredovisning (6 kap. 1 § första stycket 1 BFL). När europabolaget upprättar årsredovisningen ska bestämmelserna i årsredovisningslagen följas (6 kap. 2 § BFL och 1 kap. 1 § ÅRL).

Årsredovisningen ska offentliggöras genom att europabolaget, inom en månad efter det att balansräkningen och resultaträkningen blivit fastställda, ger in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket (8 kap. 3 § ÅRL).

När ska ett särskilt bokslut upprättas?

Ett särskilt bokslut ska upprättas om ett europabolag flyttar sitt säte (26 a § lag om europabolag). Bokslutet ska omfatta den tid för vilken någon årsredovisning inte tidigare upprättats, fram till den dag då flytten av säte blev gällande.

Ett särskilt bokslut ska också upprättas om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion och europabolaget får sitt säte i en annan stat än Sverige. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken någon årsredovisning inte tidigare upprättats, fram till den dag då europabolaget registreras (26 a § lag om europabolag).

Det särskilda bokslutet ska upprättas enligt bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ bokföringslagen. Det särskilda bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den period som bokslutet omfattar (26 a § lag om europabolag).

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar