OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Den som betalar ut ränta eller utdelning är skyldig att göra skatteavdrag då utbetalning sker. Även på inkomster av annan avkastning ska i vissa fall skatteavdrag göras.

Skatteavdrag – huvudregeln

Den som betalar ut ränta eller utdelning är också skyldig att göra skatteavdrag då utbetalning sker. Skatteavdrag ska även göras på annan avkastning om den betalas ut tillsammans med ränta eller utdelning (10 kap. 15 § SFL).

Skyldigheten att göra skatteavdrag är knuten till skyldigheten att lämna kontrolluppgift enligt 17 kap eller 19 kap. SFL. Den som ska lämna kontrolluppgift är också, med vissa undantag, skyldig att göra skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning som lämnas i pengar. Det här innebär att det enbart är utbetalare som är en juridisk person som är skyldig att göra skatteavdrag.

Skatteavdraget gör man bara från betalningar till fysiska personer eller till svenska dödsbon, som är obegränsat skattskyldiga.

Uppgiftslämnarna redovisar avdragen skatt på de kontrolluppgifter som de ska lämna på ränta och utdelning.

Skatteavdrag – undantag

Det finns vissa undantag då utbetalaren inte ska göra något skatteavdrag från ränta och utdelning (10 kap. 16 § SFL).

Begränsat skattskyldiga

Ränta och utdelning till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige, t.ex. personer som inte är bosatta här, är undantagna (10 kap. 16 § 1 SFL). Detta är en motsvarighet till undantaget beträffande ersättning för arbete som du kan läsa mer om under Ersättning till en utländsk juridisk eller fysisk person.

Skatteavtal

Inte heller ska utbetalaren göra skatteavdrag från ränta eller utdelning som enligt skatteavtal är helt undantagen från beskattning i Sverige. Det är inte ovanligt att Sverige enligt ingångna avtal helt saknar rätt att beskatta ränta eller utdelning till någon med hemvist i annat land. I sådant fall ska alltså skatteavdrag inte göras (10 kap. 16 § 2 SFL).

Utländsk bank m.fl.

Utländska företag som bedriver bank- och värdepappersverksamhet här utan att ha en filial i Sverige är skyldiga att lämna kontrolluppgift (23 kap. 5 § SFL). Däremot ska de inte göra skatteavdrag från utbetalda räntor eller utdelningar (10 kap. 16 § 3 SFL).

Juridisk person

Skatteavdrag ska inte göras från ränta eller utdelning som utbetalas till annan juridisk person än dödsbo. Detta följer av att skyldigheten att lämna kontrolluppgift är begränsad till ränta och utdelning till fysiska personer och dödsbon.

Exempelvis kan en aktiesparklubb, om den uppfyller de formella kraven, anses som en juridisk person varför utbetalaren inte ska göra skatteavdrag från ersättningar till klubben.

Annan avkastning

Någon särskild bestämmelse om undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från annan avkastning finns inte i lagen. Eftersom utbetalaren bara ska göra skatteavdrag om ersättningen för annan avkastning betalas ut tillsammans med ränta eller utdelning innebär detta att på all annan ersättning för annan avkastning ska man inte göra något skatteavdrag.

Procentsats

Utbetalaren av ränta, utdelning och annan avkastning ska göra ett skatteavdrag med 30 procent enligt 11 kap. 25 § SFL. Annan procentsats gäller om det redan dragits utländsk skatt på inkomsten. Du kan läsa mer om detta under utländsk skatt .

Om mottagaren har ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 § SFL ska utbetalaren inte göra något preliminärskatteavdrag. Om Skatteverket fattar ett beslut om särskild beräkningsgrund för ränta eller utdelning, får det endast innebära att skatteavdrag överhuvudtaget inte ska göras från en ränta på ett visst konto eller från utdelning på vissa värdepapper. Skatteverket kan alltså inte besluta att skatteavdrag ska göras efter någon annan procentsats än 30 procent.

F-skatt

Även om mottagaren av utbetalningen har F-skatt ska utbetalaren göra skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning.

Utländsk skatt

Utbetalaren ska ta hänsyn till om skatteavdrag har skett i utlandet på inkomsten från utländska värdepapper. Det är hela den innehållna utländska skatten som påverkar hur stor det preliminära skatteavdraget blir. Det har inte någon betydelse vilken procentsats som det andra landet har rätt att beskatta enligt skatteavtal.

Skatteavdraget som utbetalaren i Sverige ska göra ska vara så stort att det tillsammans med det i utlandet gjorda avdraget uppgår till 30 procent av räntan, utdelningen eller avkastningen (11 kap. 26 § SFL).

Exempel

A har danska aktier i en depå i en svensk bank. På den utdelning som A får på aktierna har dansk skatt innehållits med 27 procent. Utbetalaren ska dra ytterligare 3 procent i preliminär skatt på utdelningen. Detta gäller oavsett att Danmark enligt vårt skatteavtal inte får beskatta inkomsten med ett så högt belopp. Utbetalaren ska ange båda beloppen när skatteavdragen redovisas på kontrolluppgiften. Beloppen anges alltid i svenska kronor oavsett i vilken valuta den utländska skatten avser. Du kan läsa mer om detta under gemensamma regler för kontrolluppgifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar