OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2015.

En godkänd gåvomottagare är skyldig att lämna kontrolluppgifter för mottagna gåvor som kan ge rätt till skattereduktion.

Gåvomottagarens skyldighet att lämna kontrolluppgift

Den som är godkänd som gåvomottagare är skyldig att lämna kontrolluppgifter för mottagna gåvor som kan ge rätt till skattereduktion. Kontrolluppgiftsskyldigheten omfattar gåvor

  • som uppgår till minst 200 kr per gåvotillfälle
  • som ges i pengar eller som givaren ska förmånsbeskattas för
  • som ges av en fysisk person som fyllt 18 år senast 31 december gåvoåret.

En gåvomottagare ska lämna kontrolluppgift för alla gåvor om minst 200 kr man fått från en givare. Det finns ingen högsta eller lägsta gräns på vad som ska redovisas i kontrolluppgiften, förutom att den enskilda gåvan ska uppgå till 200 kr per gåvotillfälle. Skattereduktionen grundas på det totala gåvobelopp som en enskild givare gett och kan innehålla gåvor till många olika gåvomottagare. Maximalt belopp för skattereduktion räknas ut vid skattedebiteringen på grundval av lämnade kontrolluppgifter.

Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter gäller när den som lämnat gåvan är känd (22 kap. 22 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Vad som avses med ”känd” har inte närmare angivits. I förarbetena sägs bara att kontrolluppgift ska lämnas under förutsättning att den som lämnat gåvan är känd. Kontrolluppgifter behöver således inte lämnas för anonyma gåvor (prop. 2011/12:1 s. 472).

I avsaknad av närmare reglering och med beaktande av ovan angivna förarbetsuttalanden anser Skatteverket att det för att vara en känd givare krävs att gåvogivaren lämnar uppgifter om sitt personnummer till gåvomottagaren. Om detta inte finns tillgängligt är givaren istället att anse som anonym och någon skyldighet att efterforska personnummer och lämna kontrolluppgift föreligger då inte. En konsekvens av detta är att den givare som inte vill ha skattereduktion för gåvan och inte heller önskar få sitt personnummer efterfrågat kan slippa detta.

För den givare som inte lämnat personnummer till gåvomottagaren och inte fått kontrolluppgift finns alltid möjligheten att i deklarationen själv begära skattereduktion för gåva med stöd av 67 kap. 23 § IL.

Kontrolluppgifterna ska lämnas senast den 31 januari året efter det år gåvorna lämnats.

Lämnade kontrolluppgifter kommer att förifyllas i givarnas deklarationer.

Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter regleras i 22 kap. 22 § SFL från kalenderåret 2013. För tiden fram till dess gällde 11 kap. 8 b § LSK.

Nytt: 2015-12-17

Riksdagen har beslutat att rätten till skattereduktion för gåva ska upphöra från den 1 januari 2016. Rätt till skattereduktion för gåva gäller för gåvor till godkända gåvomottagare som ges under 2015. Kontrolluppgifter ska lämnas för dessa under 2016.

Utländska gåvomottagare

För de utländska sökandena gäller att de, redan i samband med ansökan, måste lämna ett skriftligt åtagande om att lämna kontrolluppgifter för de skattereduktionsgrundande gåvor de tar emot (8 § tredje stycket GML). I övrigt har kontrolluppgiftsskyldigheten samma omfattning som för svenska gåvomottagare, vars skyldighet att lämna kontrolluppgifter grundar sig på reglering direkt i lag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter [1]
  • Lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 [1]

Ställningstaganden

  • Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor [1]