OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Hur långt anstånd som kan ges beror på när sakfrågan kan prövas. När sakfrågan väl har prövats har Skatteverket tre månader på sig att häva anståndet.

Maximalt tre månader efter dagen för beslutet i sakfrågan.

Anståndstiden för ändringsanstånd eller anstånd för att undvika betydande skada får bestämmas till längst tre månader efter dagen för beslutet i sakfrågan (63 kap. 6 § SFL).

Tiden för anståndet beror på hur lång tid det tar att handlägga sakfrågan

Ärenden som ska avgöras efter överklagande kan ta lång tid. Anståndet kan i praktiken skjuta upp betalningen flera år.

Handläggningstiden kan vara olika lång för olika ärenden. När det finns ett beslut i sakfrågan ska Skatteverket häva anståndet inom tre månader efter beslutet.

Ett beslut i den fråga som har föranlett anståndet kan gälla t.ex. Skatteverkets beslut med anledning av en begäran om omprövning eller en ansökan om befrielse från betalningsskyldighet. Det kan också gälla beslut med anledning av ansökningar om förhandsbesked och en domstols beslut med anledning av ett överklagande. Det kan vidare röra sig om beslut i ärenden om ackord, nedsättning av fordran eller skuldsanering (prop.2010/11:165 s. 1033). När Skatteverket hävt anståndet ska beloppet betalas närmsta förfallodag efter 30 dagar.

När Skatteverket har fattat omprövningsbeslutet eller har fått del av en domstols beslut i sakfrågan ska anståndet upphöra. Först häver Skatteverket anståndet genom att registrera att anståndet upphör och därefter registreras beslutet i sakfrågan. När den skattskyldige som ett resultat av omprövningen får skatt att betala gäller den förfallodag som inträffar närmast efter 30 dagar därefter.

När en skattskyldig fått anstånd med betalningen vid ackord eller annan betalningsuppgörelse och sedan inte befrias från betalningen helt eller delvis ska Skatteverket häva anståndet så att det förfaller till betalning den förfallodag som inträffar närmast efter 30 dagar efter beslutet.

Vid en betalningsuppgörelse hävs anståndet direkt vid beslutet

Om Skatteverket eller domstol i samband med ett offentligt ackord medger befrielse vid en betalningsuppgörelse ska anståndet upphöra samtidigt som ackordet eller annan betalningsuppgörelse beviljas. Skatteverket häver anståndet samtidigt som Skatteverket beslutar om betalningsuppgörelse eller registrerar den. Skatteverket ska registrera händelserna på skattekontot på ett sådant sätt att det inte uppkommer ett felaktigt överskott (prop. 2010/11:165 s. 568).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]