OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2021.

Här kan du läsa om vilka som är skattskyldiga för tobaksskatt på snus och tuggtobak.

Godkänd lagerhållare

Den som har godkänts som lagerhållare enligt 38 § LTS är skattskyldig (36 § 1 LTS).

Skattskyldighet då lagerhållare försätts i konkurs

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldigheten inträder efter konkursbeslutet (38 a § LTS).

Ovan nämnda bestämmelser om skattskyldighet då lagerhållare försätts i konkurs infördes den 1 april 2014.

Den som yrkesmässigt tillverkar varor utan att vara godkänd lagerhållare

Den som yrkesmässigt tillverkar snus eller tuggtobak utan att vara godkänd lagerhållare är skattskyldig (36 § 2 LTS).

Den som yrkesmässigt för in eller tar emot varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare

Den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus eller tuggtobak från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare är skattskyldig (36 § 3 LTS).

Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål

LTS innehåller bestämmelser om skattefria inköp av snus och tuggtobak att använda för vissa angivna skattebefriade ändamål.

Den som använder snus eller tuggtobak som förvärvats skattefritt för något annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten är skattskyldig (36 § 4 LTS).

Den som importerar varor från tredje land

Vid import av snus eller tuggtobak från tredje land är någon av följande skattskyldig:

  • om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen (37 § första stycket 1 LTS)
  • om importen gäller en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd (37 § första stycket 2 LTS)
  • om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen åberopas: innehavaren av tillståndet (37 § första stycket 3 LTS).

Vad är en tullskuld och en unionsvara?

Med tullskuld menas detsamma som i förordning (EEG) nr 2913/92 (37 § andra stycket LTS).

Med unionsvara menas detsamma som med gemenskapsvara i förordningen ovan (37 § andra stycket LTS).

Tullverket beslutar om tobaksskatt

Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket (40 § LTS).

Undantag från skattskyldighet

Varor undantas från skattskyldighet vid import om de vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92 ägs av en godkänd lagerhållare (37 § tredje stycket LTS). I dessa fall kommer skattskyldighet i stället att uppkomma enligt övriga bestäm­melser om skattskyldighet för lagerhållare (jfr prop. 2011/12:155 s. 99).

Om någon hävdar att undantaget från skattskyldighet är tillämpligt vid import, så är det dennes ansvar att visa att så är fallet. Om Tullverket anser att det är tveksamt om kriterierna för undantag är uppfyllda kan de begära att den godkända lagerhållaren ger in underlag som visar att denne är ägare till varorna (jfr prop. 2011/12:155 s. 99).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1] [2]