OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Offentlighets- och sekretsslagen innehåller regler om myndigheters hantering av allmänna handlingar, tystnadsplikt för anställda på myndigheter och begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.

Skyddsvärda intressen

Sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har utformats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten får inskränkas endast i den mån det motiveras av hänsyn till vissa i TF närmare angivna intressen. Dessa inskränkningar måste anges i en särskild lag, denna lag är OSL (2 kap. 2 § TF). Dessa särskilt skyddsvärda intressen är

 • rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
 • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
 • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
 • intresset att förebygga eller beivra brott
 • det allmännas ekonomiska intresse
 • enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
 • intresset av att bevara en djur- eller växtart.

Regeringen har bemyndigats att utfärda föreskrifter för tillämpligheten av vissa sekretessbestämmelser i OSL. Sådana föreskrifter har meddelats i OSF.

OSL är indelad i sju avdelningar

OSL består av sju avdelningar som är indelade i 44 kapitel.

Den första avdelningen (1–3 kap.) innehåller en beskrivning av lagens innehåll, dess tillämpningsområde och definitioner av vissa begrepp som används i lagen.

I den andra avdelningen (4–6 kap.) finns regler om registrering, utlämnande av allmänna handlingar och överklagande m.m.

Den tredje avdelningen (7–14 kap.) innehåller allmänna bestämmelser om sekretess, sekretessbrytande regler och undantag från sekretess.

I lagens fjärde avdelning (15–20 kap.) finns sekretessbestämmelser till skydd för allmänna intressen.

Den femte avdelningen (21–40 kap.) innehåller sekretessbestämmelser till skydd för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden.

I den sjätte avdelningen (41–43 kap.) finns särskilda bestämmelser om sekretess hos vissa organ, bl.a. riksdagen, regeringen, riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och domstolarna.

Avdelning sju (44 kap.) behandlar tystnadsplikt som följer av andra författningar och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Viktiga begrepp i OSL

I inledningen av OSL finns en uppräkning och förklaring av vissa begrepp som genomgående används i lagen (3 kap. 1 § OSL). Begreppen är följande:

 • Sekretess – förbud mot att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.
 • Sekretessreglerad uppgift – en uppgift för vilken det finns en bestämmelse om sekretess.
 • Sekretessbelagd uppgift – en sekretessreglerad uppgift för vilken sekretess gäller i ett enskilt fall.
 • Sekretessbrytande bestämmelse – en bestämmelse som innebär att en sekretessbelagd uppgift får lämnas ut under vissa förutsättningar.
 • Primär sekretessbestämmelse – en bestämmelse om sekretess som en myndighet ska tillämpa på grund av att bestämmelsen riktar sig direkt till myndigheten eller omfattar en viss verksamhetstyp eller en viss ärendetyp som hanteras hos myndigheten eller omfattar vissa uppgifter som finns hos myndigheten.
 • Bestämmelse om överföring av sekretess – en bestämmelse som innebär att en primär sekretessbestämmelse som är tillämplig på en uppgift hos en myndighet, ska tillämpas på uppgiften även av en myndighet som uppgiften lämnas till eller som har elektronisk tillgång till uppgiften som den förstnämnda myndigheten.
 • Sekundär sekretessbestämmelse – en bestämmelse om sekretess som en myndighet ska tillämpa på grund av en bestämmelse om överföring av sekretess.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) [1]
 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1]
 • Tryckfrihetsförordning (1949:105) [1]

Propositioner

 • Proposition 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag [1]

Referenser inom dataskydd & sekretess