OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan upplösas genom likvidation. En utsedd likvidator är behörig företrädare för ett företag under avvecklingen.

Aktiebolag

Vid likvidation av ett aktiebolag ska en likvidator utses. En likvidator träder i styrelsens och den verkställande direktörens ställe (25 kap. 30 § ABL). En likvidator är en behörig företrädare för aktiebolaget och har rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter som rör bolaget.

Handelsbolag

Vid en frivillig likvidation är det bolagsmännen som avvecklar bolaget. Om inget annat avtalats företräds ett handelsbolag i likvidation av bolagsmännen (2 kap. 31 § HBL).

Om ett handelsbolag inte kan drivas vidare pga. tvister eller oenighet mellan bolagsmännen kan en eller flera av dessa säga upp bolagsavtalet och begära att tingsrätten utser en likvidator. I ett sådant fall träder likvidatorn i bolagsmännens ställe. En likvidator blir då behörig företrädare för handelsbolaget och har rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter som rör bolaget.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Aktiebolagslag (2005:551) [1]
  • Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag [1]

Referenser inom dataskydd & sekretess