OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Negativ räntefördelning innebär att man beräknar en ränta på det negativa kapitalet som ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Motsvarande belopp får man avdrag för i inkomstslaget kapital.

När ska man göra negativ räntefördelning?

Negativ räntefördelning ska göras om det vid utgången av föregående beskattningsår finns ett negativt kapitalunderlag i verksamheten. Det negativa kapitalunderlaget ska vara större än -50 000 kr, d.v.s. minst -50 001 kr (33 kap. 2 och 4 §§ IL). Om man har flera näringsverksamheter ska alla kapitalunderlagen i de olika näringsverksamheterna läggas ihop och det är alltså det totala kapitalunderlaget som måste uppgå till minst -50 000 kr. Om så är fallet ska negativ räntefördelning göras för hela beloppet, även om varje näringsverksamhet i sig skulle ha ett negativt kapitalunderlag som är mindre än -50 000 kr.

Negativ räntefördelning är obligatorisk. Den ska också göras oavsett om verksamheten gått med överskott eller underskott.

Hur gör man negativ räntefördelning?

Det negativa kapitalunderlaget ska multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut ökad med en procentenhet (33 kap. 3 § andra stycket IL).

Med kapitalunderlag avses för den enskilda näringsidkaren eget kapital, d.v.s. tillgångar minus skulder efter vissa justeringar. För delägare i handelsbolag avses den justerade anskaffningsutgiften för andelen i bolaget, också efter vissa justeringar.

Det justerade fördelningsbeloppet

Vid räkenskapsår som är längre eller kortare än tolv månader ska fördelningsbeloppet justeras. Om man dessutom sedan tidigare har ett sparat fördelningsbelopp, och det under beskattningsåret uppkommer ett negativt fördelningsbelopp, ska det sparade fördelningsbeloppet först kvittas mot det negativa fördelningsbeloppet. Om fördelningsbeloppet fortfarande är negativt ska det nu reducerade beloppet räntefördelas mellan inkomstslagen näringsverksamhet och kapital. Observera dock att det sparade fördelningsbeloppet ska läggas till kapitalunderlaget innan fördelningsbeloppet räknas ut och kvittas. Man får på så sätt fram det fördelningsbelopp som ska öka resultatet av näringsverksamheten och minska resultatet av kapital.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Statslåneräntan på Riksgälden.se [1]