OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Till skillnad från andra associationsformer finns det beträffande handelsbolag ett generellt medansvar för bolagets förpliktelser.

Solidariskt ansvar i vanliga handelsbolag

Bolagsmännen i ett handelsbolag svarar solidariskt för bolagets förpliktelser (2 kap. 20 § HBL).

Om en ny bolagsman inträder i handelsbolaget svarar han eller hon även för de förbindelser som bolaget ingått dessförinnan. En bolagsman som avgått svarar inte för de förbindelser som uppkommit efter avgången, om bolagets medkontrahent kände till eller borde ha känt till att bolagsmannen avgått (2 kap. 22 § HBL).

Ansvaret enligt HBL är i princip strikt. För att en bolagsman ska bli personligen ansvarig för bolagets skulder krävs varken uppsåt eller oaktsamhet från bolagsmannens sida.

Rättsfall: handelsbolag

En person som felaktigt antecknats i handelsbolagsregistret har inte ansetts solidariskt ansvarig för bolagets skulder enbart på grund av registeruppgiften (NJA 1990 s. 65).

En bolagsman har ansetts betalningsansvarig för en skuld som som uppkommit efter det att bolagsmannen avgått men innan avgången registrerats. Det förhållandet att borgenären överhuvudtaget inte kände till att bolagsmannen inträtt i bolaget vid skuldens uppkomst saknade betydelse (NJA 1995 s. 654).

Vad gäller bolagets skatteskulder har HFD ansett att godtrosregeln i 2 kap. 22 § andra meningen HBL inte är tillämplig. Det innebär att en bolagsman inte är ansvarig för en skatteskuld som uppkommit efter det att bolagsmannen faktiskt avgått ur bolaget (RÅ 1990 ref 50).

Skatteverket kan fatta beslut om ansvar

Skatteverket kan själv fatta beslut om solidariskt ansvar enligt 2 kap. 20 § HBL beträffande skatt enligt SFL.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där en eller flera bolagsmän inte är personligen ansvariga för bolagets förbindelser med mer än vad bolagsmannen satt in i eller åtagit sig att sätta in i bolaget. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare. En annan bolagsman i kommanditbolaget kallas komplementär (1 kap. 2 § HBL).

I kommanditbolaget måste det finnas minst en komplementär. Komplementärerna bär ett obegränsat ansvar på samma sätt som en handelsbolagsdelägare i ett vanligt handelsbolag .

Kompletterande information

Civilrättsliga bestämmelserna kring handelsbolag.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 1990 s. 65 [1]
  • NJA 1995 s. 654 [1]
  • RÅ 1990 ref. 50 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag [1] [2] [3]