OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2023.

Utländska beskickningar m.fl. kan under vissa förutsättningar köpa motorfordon utan att betala moms.

Direkt skattebefrielse

Motorfordon som säljs till utländska beskickningar m.fl. undantas från skatteplikt i vissa fall. Det innebär att skattefriheten tillgodoses på detta sätt och inte genom återbetalning.

Säljarens omsättning

Omsättning inom landet av motorfordon undantas från skatteplikt, om köparen är någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 6 § eller 7 § ML (3 kap. 26 a § ML).

Undantaget är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att säljaren kan ha återbetalningsrätt för ingående skatt som är hänförlig till de skattefria försäljningarna.

Den diplomatiska personalen, d.v.s. de som har rätt till återbetalning av skatt enligt 10 kap. 7 § ML, kan endast tillämpa undantaget om fordonet är för personligt bruk. Detta innebär en begränsning av det antal fordon som kan förvärvas skattefritt. När det gäller beskickningar, konsulat och internationella organisationer, d.v.s. subjekt som har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 6 § ML, bör inte heller dessa ha rätt att förvärva fler fordon än det antal som är nödvändigt för den verksamhet som bedrivs (se prop. 1995/96:232, s. 33 ff.).

För att undantaget ska gälla krävs att köparen till säljaren lämnar ett intyg som visar att förutsättningarna för undantaget är uppfyllda. Säljaren ska även lämna en kopia av intyget samt en kopia av fakturan till Skatteverket, Ludvikakontoret (3 kap. 26 a § andra stycket ML).

Köp av motorfordon i annat EU-land

Skattefriheten omfattar inte bara köp som utländska beskickningar m.fl. gör från säljare i Sverige, utan även från säljare i ett annat EUland. Skattebefrielsen uppnås genom att det unionsinterna förvärvet undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 1 § tredje stycket ML.

För att den utländka beskickningen m.fl. ska kunna köpa ett fordon från annat EU-land skattefritt krävs ett intyg utfärdat av utrikesdepartementet (4 a § andra stycket förordningen [1994:224] om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.).

Köparens vidareförsäljning

Mervärdesskatten ska i vissa fall korrigeras när ett motorfordon som köpts skattefritt enligt 3 kap. 26 a § ML säljs vidare tidigare än två år efter köpet. Den mervärdesskatt som ska betalas till staten är ett belopp som motsvarar den skatt som skulle ha betalats om den ursprungliga omsättningen inte hade varit undantagen från skatt. Beloppet som ska betalas ska inte överstiga den mervärdesskatt som skulle ha betalats vid köpet av fordonet om 3 kap. 26 a § ML inte tillämpats. Detta innebär att om fordonet ökar i värde under innehavstiden beskattas inte värdeökningen. Om fordonet överlåts utan ersättning eller till underpris ska beloppet att betala beräknas utifrån marknadsvärdet vid överlåtelsen. Motsvarande gäller om motorfordonet förvärvats genom ett unionsinternt förvärv som var undantaget från skatteplikt. Vid beräkning av beloppet som ska betalas ska 7 kap. ML tillämpas (3 kap. 26 b § första till tredje stycket ML). Genom hänvisning till 7 kap. ML är det inte möjligt att tillämpa de särskilda reglerna om vinstmarginalbeskattning av begagnade varor i 9 a kap. ML.

Korrigering av mervädersskatten och därmed betalning till staten ska inte göras om fordonet säljs på grund av att ägaren avlidit. Inte heller ska betalning ske om köparen av fordonet skulle kunna förvärva motorfordon skattefritt med tillämpning av 3 kap. 26 a § ML. En sådan försäljning innebär att den nye ägaren ska anses ha förvärvat fordonet genom en omsättning som är undantagen från skatteplikt och tillämpa reglerna enligt 3 kap. 26 b § ML om betalning till staten vid en försäljning inom tvåårsfristen.

Om ett fordon överlåts på grund av att ägaren fått förflyttning till ett annat land ska någon betalning till staten inte göras om ägaren innehaft fordonet minst sex månader (3 kap. 26 b § fjärde och femte stycket ML).

Det belopp som ska betalas enligt 3 kap. 26 b § ML är inte mervärdesskatt. Hur och när betalningen ska ske regleras därför särskilt. Betalningen ska ske till ett särskilt konto senast 35 dagar efter överlåtelsen av fordonet (3 kap. 26 c § ML). Det är Skatteverket, Ludvikakontoret, som fattar beslut om betalning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]