OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är i vissa fall skyldigt att underrätta länsstyrelsen, överförmyndaren, Brittiske konsuln eller Kammarkollegiet om att en bouppteckning registrerats eller om andra omständigheter kring bouppteckningen.

Fastighet som taxerats som lantbruksenhet

Om den avlidne ägde en fastighet som taxerats som lantbruks-enhet ska Skatteverket underrätta länsstyrelsen i det län som fastigheten ligger i om dödsfallet (5 § förordningen [2001:423] om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken).

Om en dödsbodelägare är omyndig eller har förvaltare

Om det framgår av bouppteckningen att det finns en dödsbodelägare som är omyndig eller som har en förvaltare ska Skatteverket underrätta överförmyndaren i den kommun där dödsbodelägaren bor och bifoga en kopia av bouppteckningen (2 § förordningen [2001:423] om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken).

Om en dödsbodelägare behöver en god man

Om det framgår av bouppteckningen att en god man ska för-ordnas för någon dödsbodelägare ska Skatteverket underrätta den överförmyndare som ska ha tillsyn över godmanskapet och bifoga en kopia på bouppteckningen (3 § förordningen [2001:423] om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken).

Om en brittisk medborgare kan göra anspråk på arv

Om en brittisk medborgare som inte bor i Sverige kan göra anspråk på en avliden persons egendom i Sverige på grund av giftorätt, arv eller testamente, ska Skatteverket skriftligen underrätta den brittiske konsuln om detta (4 § första stycket kungörelsen [1952:644] angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul).

Om arvet ska tillfalla Allmänna arvsfonden

Om det vid ett dödsfall inte finns någon legal arvinge och arvet tillfaller Allmänna arvsfonden, eller om Allmänna arvsfonden är universell testamentstagare, ska Skatteverket underrätta Kammarkollegiet om detta (12 § första stycket förordningen [2004:484] om Allmänna arvsfonden).

Skatteverket ska i vissa fall också underrätta Kammarkollegiet när Skatteverket kungjort om arv.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken [1] [2] [3]
  • Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden [1]
  • Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul [1]