OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2018.

Att lämna ut elektroniskt behandlade uppgifter innebär att man ”behandlar” uppgifterna. För att göra denna behandling måste den vara tillåten både enligt den tillämpliga registerförfattningen och enligt gällande sekretessbestämmelser. Dessutom finns det bestämmelser som anger i vilken form uppgifterna får lämnas ut.

Situationer då Skatteverket lämnar ut behandlade uppgifter

Skatteverket kan lämna ut uppgifter i olika situationer, till exempel för att

 • kommunicera uppgifter med en part i ett ärende
 • medge en part rätt till insyn i ett ärende
 • lämna ut uppgifter med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling
 • lämna information till en annan myndighet
 • lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.

Att lämna ut personuppgifter och andra uppgifter som behandlas elektroniskt innebär i sig en behandling av uppgifterna. Skatteverket får lämna ut elektroniskt behandlade uppgifter endast om följande båda förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns lagstöd för den behandling av uppgifterna som utlämnandet innebär
 • sekretess hindrar inte utlämnandet.

Lagstöd för behandlingen

Bestämmelser om utlämnande av elektroniskt behandlade uppgifter från folkbokföringsverksamheten finns i FdbL, FdbF och SKVFS 2004:31. Skatteverket ska även tillämpa de allmänna bestämmelserna i PuL om grundläggande krav, säkerhet vid behandlingen o.s.v. vid utlämnande av behandlade uppgifter (1 kap. 3 § FdbL).

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. För vilka ändamål Skatteverket får behandla uppgifter elektroniskt i folkbokföringsverksamheten anges i FdbL. Att lämna ut uppgifter till personer som direkt eller indirekt berörs av ett ärende omfattas av de primära ändamålen (prop. 2000/01:33 s. 99).

Skatteverket får behandla uppgifter för att lämna ut dem i enlighet med offentlighetsprincipen, även om ett sådant utlämnande inte omfattas av de ändamål med behandlingen av uppgifterna som anges i FdbL (1 kap. 3 § första stycket 2 FdbL och 8 § första stycket PuL).

Utlämnande till andra myndigheter genom s.k. bruttoavisering

Skatteverket får lämna ut vissa uppgifter ur folkbokföringsdatabasen till en annan myndighet om uppgifterna ska användas för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter, eller för att myndigheten vill göra ett urval av personuppgifterna. Uppgifterna får lämnas ut även om den mottagande myndigheten inte får behandla dem. När den mottagande myndigheten har tagit emot uppgifterna ska de uppgifter som inte får behandlas omedelbart gallras ut av myndigheten (12 § fjärde stycket FdbF). Denna form för utlämnande kallas för bruttoavisering.

Bruttoavisering får användas under förutsättning att det är fråga om regelmässigt och frekvent återkommande aviseringar som avser en betydande andel av befolkningen. Bruttoavisering får inte användas om aviseringen avser endast ett fåtal personer eller om aviseringen görs endast vid något enstaka tillfälle (prop.2000/01:33 s. 142 f.).

Skatteverket får lämna ut följande uppgifter genom bruttoavisering (12 § första stycket FdbF):

 • personnummer eller samordningsnummer
 • namn
 • födelsetid
 • födelsehemort
 • födelseort
 • adress
 • folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort och folkbokföring under särskild rubrik
 • medborgarskap
 • civilstånd
 • make, maka, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen (d.v.s. någon annan vuxen än en förälder eller vårdnadshavare som ett barn under 18 år är bosatt hos [5 § FdbF])
 • familjesamband som är grundat på adoption
 • inflyttning från utlandet
 • avregistrering enligt 19–21 §§ FOL
 • anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837)
 • gravsättning
 • uppgift om grund för tilldelning av personnummer eller samordningsnummer, och de handlingar som har legat till grund för identifieringen i ärenden om tilldelning av personnummer eller samordningsnummer
 • uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet i ärenden om tilldelning av samordningsnummer.

Begränsningar av utlämnande genom bruttoavisering

Skatteverket får inte genom bruttoavisering lämna ut uppgifter om (12 § tredje stycket FdbF)

 • en annan person än make, maka, barn, förälder och vårdnadshavare som den registrerade har samband med inom folkbokföringen
 • samband som är grundat på adoption
 • gravsättning
 • vilket land inflyttning har skett från.

Utlämnande ska göras av aktuella uppgifter

Utlämnande genom bruttoavisering ska göras av aktuella uppgifter. Skatteverket får bara lämna ut de senast registrerade uppgifterna om en person. Skatteverket får dock lämna ut en tidigare registrerad uppgift om den avser något av följande (12 § andra stycket FdbF):

 • personnummer eller samordningsnummer
 • folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort och folkbokföring under särskild rubrik, om utlämnandet sker inom två år efter utgången av det år då en ny uppgift registrerades
 • datum för inflyttning från utlandet om utlämnandet sker inom fyra år efter utgången av det år då uppgiften registrerades.

Skatteverket får även lämna ut tidigare registrerade uppgifter om personer till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen om följande förutsättningar alla är uppfyllda (12 a § FdbF):

 • Uppgifterna ska användas för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter eller för att myndigheten ifråga vill göra ett urval av personuppgifterna.
 • Uppgifterna lämnas ut inom fyra år efter utgången av det år då respektive uppgift ändrades.
 • Uppgifterna avser namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer och folkbokföring under särskild rubrik, medborgarskap, civilstånd eller make, maka, barn, förändrar och vårdnadshavare.

I vilken form får Skatteverket lämna ut uppgifter?

Skatteverket kan lämna ut uppgifter på olika sätt, exempelvis

 • muntligt
 • skriftligt på papper
 • i elektronisk form.

Att lämna ut uppgifter i elektronisk form kan ske antingen genom att Skatteverket ger mottagaren direktåtkomst till uppgifterna eller genom att uppgifterna lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling. Skatteverket har ingen skyldighet att lämna ut uppgifter på något annat sätt än i pappersform om det inte är särskilt föreskrivet.

Formulär för utdrag

Skatteverket fastställer formulär för personbevis och andra utdrag ur databasen (11 § FdbF).

Lämna ut uppgifter till myndigheter

Skatteverket får under vissa förutsättningar lämna ut uppgifter i elektronisk form till andra myndigheter eller andra verksamhetsgrenar inom Skatteverket.

Lämna ut uppgifter på medium för automatiserad behandling

Skatteverket får lämna ut uppgifter ur en databas till en annan myndighet på medium för automatiserad behandling, om den mottagande myndigheten får ta del av uppgifterna enligt gällande sekretessbestämmelser. Det är upp till Skatteverket att avgöra på vilket sätt uppgifterna ska lämnas ut (prop. 2000/01:33 s. 111 f.).

Lämna ut uppgifter genom direktåtkomst

Skatteverket får lämna ut uppgifter till en annan myndighet genom att ge myndigheten direktåtkomst, om det finns en särskild bestämmelse som tillåter direktåtkomst.

Skatteverket har möjlighet att medge en annan myndighet direktåtkomst till vissa uppgifter ur folkbokföringsdatabasen, enligt en bestämmelse i FdbL. Enligt den bestämmelsen får Skatteverket medge en myndighet – eller en annan verksamhetsgren inom Skatteverket - direktåtkomst till följande uppgifter (2 kap. 8 § FdbL):

 • personnummer eller samordningsnummer
 • namn
 • adress
 • folkbokföringsfastighet
 • lägenhetsnummer
 • folkbokföringsort
 • avregistrering från folkbokföringen.

Skatteverket får även medge en annan myndighet direktåtkomst till andra uppgifter än de som räknas upp ovan om uppgifterna anges i 2 kap. 3 § första eller tredje stycket FdbL och om myndigheten enligt bestämmelser i en lag eller förordning får behandla uppgifterna (2 kap. 8 § FdbL). En bestämmelse om att direktåtkomst är tillåten medför inte att eventuell sekretess för uppgifterna bryts. Om de uppgifter som ska lämnas ut är sekretessbelagda krävs det att en sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig för att utlämnandet ska vara tillåtet. Skatteverket måste alltså göra en sekretessprövning innan någon direktåtkomst kan medges.

Lämna ut uppgifter till enskilda

Skatteverket får lämna ut uppgifter ur en databas till enskilda på medium för automatiserad behandling eller genom direktåtkomst, enbart om detta är särskilt reglerat. Med enskilda menas både fysiska och juridiska personer.

Lämna ut uppgifter på ett medium för automatiserad behandling

Tabellen visar vilka uppgifter som Skatteverket får lämna ut till enskilda på medium för automatiserad behandling.

Mottagare

Uppgifter som får lämnas ut

Tillämplig bestämmelse

Enskilda

Uppgifter om den enskilde själv.

2 kap. 6 § FdbL och 15 § FdbF

Enskilda som är vårdnadshavare

Personnummer, samordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort och avregistrering från folkbokföringen om ett barn under 18 år som den enskilde är vårdnadshavare för.

2 kap. 6 § och 2 kap. 8 § FdbL samt 15 § FdbF

Svenska kyrkan

Uppgifter ur folkbokföringsdatabasen om uppgifterna ska användas för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter eller för att mottagaren vill göra ett urval av personuppgifterna.

För utlämnandet gäller vad som sägs i 12 § FdbF om s.k. bruttoavisering.

2 kap. 6 § FdbL och 13 § FdbF

Begravningsbyrå, begravningshuvudman, krematorium, advokat, bank, försäkringsföretag eller pensionsbolag som på grund av ett dödsfall har fått ett uppdrag från dödsboet

Uppgifter om en avliden som avser personnummer eller samordningsnummer, namn, födelsetid, födelsehemort, födelseort, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, folkbokföring under särskild rubrik, medborgarskap, civilstånd, make, maka, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen samt avregistrering enligt 19–21 §§ FOL.

Uppgifterna får lämnas ut om de ska användas för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter eller för att för att mottagaren vill göra ett urval av personuppgifterna.

2 kap. 3 och 6 § FdbL och 15 a § FdbF

Central registrerings­myndighet för folkbokföring i det nordiska land där en person är bosatt

Uppgifter om en nordisk medborgare som är folkbokförd i Sverige.

Uppgifterna får lämnas ut om de ska användas för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter eller för att myndigheten vill göra ett urval av personuppgifterna.

2 kap. 6 § FdbL och 14 § FdbF

Utlämnande genom direktåtkomst

Skatteverket får lämna ut vissa uppgifter till enskilda genom att medge direktåtkomst. För direktåtkomst måste det finnas en metod för att säkerställa identifieringen av den enskilde. En annan viktig förutsättning för enskildas direktåtkomst är att det finns tillräckligt säkra tekniska lösningar. En reglering av möjligheterna för enskilda att komma åt uppgifter om sig själva innebär inte en rättighet för enskilda att ta del av samtliga uppgifter som finns i Skatteverkets databas. I databasen kan det finnas uppgifter som den enskilde inte bör ta del av (prop. 2000/01:33 s. 115).

Enligt bestämmelser i FdbL, FdbF och SKVFS 2004:31 är direktåtkomst tillåten i nedanstående situationer.

Enskilda som har fyllt 16 år

Enskilda som har fyllt 16 år får medges direktåtkomst till personuppgifter och ärendeuppgifter om sig själv.

Direktåtkomsten får avse uppgifter om personnummer eller samordningsnummer, namn, födelsetid, födelsehemort, födelseort, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort och folkbokföring under särskild rubrik, medborgarskap, civilstånd, make, maka, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen, familjesamband som är grundat på adoption, inflyttning från utlandet, avregistrering enligt 19–21 §§ FOL samt anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837). Direktåtkomsten får även avse anteckningar i en personakt som avses i 16 § i den numera upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495) samt uppgifter om yrkande, grunder och beslut i ett ärende och andra uppgifter som behövs för att handlägga ett ärende (2 kap. 9 § FdbL och 17 § FdbF).

Enskilda som har fyllt 16 år och som är vårdnadshavare

Enskilda som har fyllt 16 år och som är vårdnadshavare får medges direktåtkomst till uppgift om personnummer, samordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort och avregistrering från folkbokföringen för ett barn under 18 år som den enskilde är vårdnadshavare för (2 kap. 8–9 §§ FdbL och 17 § FdbF).

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan får medges direktåtkomst till uppgifter om personnummer, samordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort och avregistrering från folkbokföringen (2 kap. 8-9 §§ FdbL och 16 § FdbF).

Sekretessprövning av om uppgifterna kan lämnas ut

Innan Skatteverket kan lämna ut några uppgifter ska myndigheten göra en sekretessprövning för att ta ställning till om uppgifterna kan lämnas ut eller inte. I OSL finns sekretessbestämmelser för folkbokföringsverksamheten.

Om uppgifterna innehåller personuppgifter måste Skatteverket även ta ställning till om mottagarens behandling av uppgifterna är förenlig med PuL.

Skyldighet att underrätta andra myndigheter om registrering

Bestämmelser om underrättelseskyldigheten finns i FdbF. Dessa innebär att Skatteverket under vissa förutsättningar ska underrätta angivna myndigheter om en registrering som har gjorts i folkbokföringsdatabasen. Dessa bestämmelser medför att eventuell sekretess för uppgifterna bryts. Bestämmelserna fungerar alltså som sekretessbrytande regler.

Tabellen visar när Skatteverket har skyldighet att underrätta andra myndigheter om uppgifter i folkbokföringsverksamheten.

Mottagare av underrättelsen

Uppgifter som ska lämnas ut

Tillämplig bestämmelse

Statistiska centralbyrån

Registrering av födelse av dödfött barn, adoption, avregistrering som försvunnen, invandring eller utvandring samt uppgift om en annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn under 18 år är bosatt hos.

Underrättelse om födelse av dödfött barn ska lämnas snarast.

Övriga underrättelser ska lämnas vid den tidpunkt som Skatteverket och Statistiska centralbyrån efter samråd har bestämt.

6 § FdbF

Socialnämnden

(Här avses socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Om barnet inte är folkbokfört ska mottagaren av underrättelsen vara socialnämnden i den kommun där barnet har fötts.)

När ett barn har folkbokförts eller registrerats enligt 1 § andra stycket FOL och faderskapet till barnet inte följer av 1 kap. 1 § FB eller annan lag.

När gemensam vårdnad om ett barn har registrerats efter en anmälan enligt 6 kap. 4 § andra stycket 2 FB.

När ett barn saknar en registrerad vårdnadshavare.

När en sekretessmarkering i fråga om ett barn har förts in i databasen.

7 § FdbF

Försäkringskassan

Registrering av adoption och uppgift om en annan person än föräldern eller vårdnadshavaren som ett barn under 18 år är bosatt hos.

8 § FdbF

Pensionsmyndigheten

Registrering av adoption och uppgift om en annan person än föräldern eller vårdnadshavaren som ett barn under 18 år är bosatt hos.

8 § FdbF

Socialstyrelsen

Registrering av uppgift om ingivare och utfärdare av dödsbevis.

9 § FdbF

Avgifter för att lämna ut uppgifter

Skatteverket ska ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen för de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 5 och 6 FdbL, d.v.s. när mottagaren ska aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter eller göra ett urval av personuppgifter. Vid andra utlämnanden får Skatteverket ta ut en avgift (2 kap. 12 § FdbL och 18 § FdbF).

Rätten att ta ut avgifter får inte inskränka allmänhetens rätt att ta del av, och mot en fastställd avgift, få en kopia av en allmän handling enligt TF (2 kap. 12 § FdbL).

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst; [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution [1] [2] [3] [4]

Referenser inom dataskydd & sekretess