OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Rättigheter som utövande konstnärer och framställare av ljud eller rörliga bilder har för själva inspelningen av framförandet av ett konstnärligt verk beskattas med skattesatsen 6 procent.

Vilken typ av rättigheter gäller det?

Överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter till ljud- eller bildupptagningar av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk är skattepliktigt. Skattesatsen är 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 9 ML.

Dessa rättigheter är inte sådana rättigheter som är direkt kopplade till en upphovsmans rättigheter till ett upphovsrättsskyddat verk, som bestämmelserna i 7 kap. 1 § tredje stycket 8 ML gäller för. Rättigheter till ljudupptgningar och bildupptagningar är s.k. närstående rättigheter enligt upphovsrättslagen som bland annat ska skydda utövande konstnärers tolkning av verk och skivbolags m.fl. framställning av ljudupptagningar och bildupptagningar av sådana tolkningar.

Vilka ersättningar omfattas?

Den lägre skattesatsen gäller för ersättningar som utövande konstnärer och framställare av ljud- eller bildupptagningar får med stöd av de s.k. närstående rättigheterna i upphovsrättslagen.

Royalty och andra ersättningar från skivbolag är exempel på sådana skattepliktiga ersättningar som en utövande konstnär kan få. Andra exempel är ersättningar som betalas ut för att en musikupptagning av en utövande konstnärs framförande, t.ex. en cd-skiva, används i ett radio- eller tv-program eller vid ett annat offentligt framträdande.

Den lägre skattesatsen gäller även om verket är ett reklamalster

Till skillnad från bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket 8 ML gäller den lägre skattesatsen för rättigheter till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett konstnärligt eller litterärt verk oavsett om verket är ett reklamalster eller inte.

Till exempel kan en skådespelares prestationer vid inspelning av en reklamfilm omfattas av den lägre skattesatsen.

Gränsdragning mot utövande konstnärs framförande

En utövande konstnärs gage för att, inför publik, framföra ett konstnärligt eller litterärt verk som omfattas av upphovsrättslagen är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § 1 ML. Däremot är upplåtelsen och överlåtelsen av rättigheterna till ljud- eller bildupptagning av ett sådant framförande skattepliktigt.

Skatteverket anser att en utövande konstnärs prestation vid en filminspelning inte omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § 1 ML. För förvärvaren får artistens prestation ett värde först när artisten överlåter eller upplåter visningsrätten. Av denna anledning är artistens framförande underordnat visningsrätten som utgör det huvudsakliga tillhandahållandet. Därför är det fråga om ett skattepliktigt tillhandahållande.

När det är fråga om ersättning för upplåtelse eller överlåtelse av en rättighet att göra och visa inspelningar etc. är skattesatsen 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 9 ML. Om tillhandahållandet i undantagsfall inte innefattar någon upplåtelse eller överlåtelse av en sådan visningsrätt och det inte heller är fråga om upphovsrätt enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 8 ML anser Skatteverket att det är fråga om ett tillhandahållande som är skattepliktigt med en skattesats om 25 procent.

Rättsfall: skådespelares medverkan vid filminspelning

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked som gällde ett bolags tillhandahållande av skådespelarmedverkan i en filmproduktion. Domstolen ansåg att det var fråga om en enda tjänst i form av överlåtelsen av rättigheterna och att mervärdesskatt skulle tas ut med 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 9 ML (RÅ 2005 ref. 82).

Närstående rättigheter enligt upphovsrättslagen

I 1, 4 och 5 §§ URL regleras de rättigheter som en upphovsman har till ett verk. Förutom upphovsmannens rättigheter ger 45, 46 och 48 §§ URL vissa ekonomiska rättigheter till andra medverkande än själva upphovsmannen till ett verk.

De som också kan få skydd enligt dessa bestämmelser är utövande konstnärer, framställare av ljud eller rörliga bilder samt radioföretag och tv-företag. Deras rättigheter kallas för närstående rättigheter eftersom de liknar de rättigheter som en upphovsman har. I 47 § URL finns bestämmelser om när utövande konstnärer och framställare har rätt till ersättning för dessa rättigheter.

Utövande konstnärs framförande

En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk skyddas genom att framförandet inte får tas upp på en grammofonskiva, en film eller någon annan anordning utan konstnärens samtycke (45 § URL). Vidare får inte heller ett framförande som tagits upp på en sådan anordning föras över till någon annan anordning eller göras tillgängligt för allmänheten utan konstnärens samtycke. Rättigheten är en sorts visnings- eller spridningsrätt till konstnärens tolkning och levandegörande av ett verk.

Den utövande konstnären har därför rätt att kräva ekonomisk ersättning för att ge sitt samtycke till ljud- eller bildupptagningen, dvs. det finns en sorts rättighet som kan upplåtas eller överlåtas. SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) är ett exempel på en organisation i Sverige som bevakar sina medlemmars rätt till ersättning för utövande konstnärers musikinspelningar.

Skiv- och filmproducenter

De rättigheter som framställare av ljud- eller bildupptagningar har, d.v.s. skiv- eller filmproducenter, framgår av 46 § URL. Rättigheterna innebär att man inte får kopiera, föra över eller göra en ljudupptagning eller bildupptagning tillgänglig för allmänheten utan framställarens samtycke.

Skiv- eller filmproducenterna har därför rätt att kräva ekonomisk ersättning för att ge sitt samtycke t.ex. för att deras ljud- eller bildupptagningar används i radio eller tv. IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) är ett exempel på en välkänd organisation som företräder skivproducenternas rättigheter. IFPI inkasserar bl.a. ersättningar när framställarnas ljudupptagningar används och fördelar dessa till skivbolagen.

Radio och tv

I 48 § URL finns bestämmelserna om skydd för radioföretag och tv-företag. Enligt bestämmelsen får radiosändningar eller tv-sändningar inte tas upp på någon anordning där de kan återges utan radio- eller tv-företagets samtycke. En utsändning får heller inte återutsändas eller återges för allmänheten på platser där allmänheten har tillträde mot inträdesavgift utan radio- eller tv-företagets samtycke.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2005 ref. 82 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt [1]