OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring.

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är

En sjukförsäkring som inte uppfyller de kvalitativa kraven för att vara en pensionsförsäkring (sjukpension) är alltså inte en kapitalförsäkring, eftersom sjukförsäkringen inte är en livförsäkring.

Som kapitalförsäkring anses också

Vad är en livförsäkring?

Begreppet livförsäkring är inte definierat i IL. När en definition saknas i IL avses den allmänna innebörden. Termen kan vara definierad i annan lagstiftning eller vara en allmänt vedertagen term inom civilrätten (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 16).

Inom civilrätten finns ingen enhetlig definition av begreppet livförsäkring. Inom avtalsrätten definieras personförsäkring som individuell livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring (1 kap. 2 § första stycket FAL). FAL skiljer på livförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring vilket får anses innebära att den definition som fanns i gamla FAL fortfarande gäller inom avtalsrätten (att en livförsäkring innebär en försäkring på någons liv eller död).

FRL innehåller näringsrättsliga bestämmelser om försäkringsrörelser. Där definieras vad som är ett livförsäkringsföretag och ett skadeförsäkringsföretag. I FRL definieras sedan 2007 en livförsäkring som en sådan försäkring som avses i 2 kap. 12 § (1 kap. 5 § FRL). Där anges försäkringsklasserna för direkt livförsäkringsrörelse. Dessa är bl.a. försäkringar där utbetalningen av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en eller flera personers liv, och vissa sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Näringsrättsligt är med andra ord även vissa sjuk- och olycksfallsförsäkringar livförsäkringar då dessa får meddelas i en livförsäkringsrörelse.

Definitionen av en livförsäkring i FRL medförde inga ändringar i skattelagstiftningen vilket Skatteverket tolkar som att den avtalsrättsliga definitionen av en livförsäkring är den definition som gäller för skatterätten: en försäkring på någons liv eller död. En sjukförsäkring är skatterättsligt inte att se som en livförsäkring även om den är meddelad i ett livförsäkringsföretag.

Utländsk kapitalförsäkring

Det är vanligt att utländska kapitalförsäkringar skiljer sig från motsvarande svenska försäkringar exempelvis när det gäller vilken egendom som kan placeras i försäkringen. Det kan vara möjligt att placera onoterade aktier i fåmansföretag, andelar i handelsbolag eller licensrättigheter i en utländsk kapitalförsäkring konstruerad som en depåförsäkring. Det förekommer även att egna utfärdade reverser kan placeras i försäkringen, d.v.s. försäkringstagaren kan ha dispositionsrätt till värdet i försäkringen genom generösa möjligheter till återlån.

Gränsen mellan kapitalförsäkring och sparande

En kapitalförsäkring i form av en fond- eller depåförsäkring kan inte helt likställas med ett bank- eller fondsparande. Ett försäkringssparande sker genom försäkringsföretaget, och det är försäkringsföretaget som har den omedelbara äganderätten till den sparade egendomen. En kapitalförsäkring innehåller dessutom ett riskmoment knutet till en viss eller vissa personers liv, en dödsfallsrisk eller en livsfallsrisk.

Ett utländskt försäkringsavtal som anses som ett livförsäkringsavtal enligt lagstiftningen i det land där den utländska försäkringsgivaren är verksam, är en livförsäkring även i Sverige om det i avtalet finns en tillräcklig grad av risktagande från försäkringsgivarens sida.

Rättsfall: Hur liten får risken vara i en kapitalförsäkring?

Frågan om riskmomenten i en kapitalförsäkring har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen har godtagit ett riskmoment på 1 procent när det gäller utländska kapitalförsäkringar (RÅ 1994 not. 19 och 20).

Domstolen har i ett annat avgörande funnit att ett försäkringsavtal på Bermuda inte var att anse som en livförsäkring och därmed inte heller en kapitalförsäkring. Enligt avtalet lovade försäkringsföretaget att vid dödsfall betala värdet av tillgångarna i försäkringen plus 0,1 procent, samtidigt som de tog ut en årlig administrationsavgift på 1,2 procent av kapitalet i försäkringen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen saknade avtalet betydelse från försäkringsmässiga utgångspunkter med hänsyn till de ekonomiska verkningarna. Därmed kunde det inte anses avse en livförsäkring, oavsett hur avtalet klassificerades enligt jurisdiktionen på Bermuda (RÅ 2008 ref. 54).

Rättsfall: kapitalförsäkringar i mål om skatteundandragande

Kammarrätten har i en rad avgöranden prövat förfaranden där ägaren till en utländsk kapitalförsäkring placerat sina onoterade aktier i fåmansföretag, andelar i handelsbolag, licensrättigheter eller egna utfärdade reverser i depåförsäkringen och på så vis kringgått inkomstbeskattningen. Ett sådant förfarande bör enligt Skatteverket prövas utifrån samtliga omständigheter och i varje fall för sig. Det kan vara möjligt att beskatta en försäkringstagare på grundval av rättshandlingens verkliga innebörd eller genom att tillämpa skatteflyktslagen (se t.ex. KRNS 2005-06-21, mål nr 1132-04 och KRNS 2010-12-09, mål nr 630-632-10).

Även Högsta förvaltningsdomstolen har prövat transaktioner där utländska kapitalförsäkringar har använts för att undvika beskattning. I två domar underkände domstolen vissa ”kapitalförsäkringsupplägg” med handelsbolag inblandade, och ansåg efter en tolkning av den verkliga innebörden att de skattskyldiga personligen skulle beskattas för inkomsterna (RÅ 2008 ref. 41 och RÅ 2008 not. 113). Högsta förvaltningsdomstolen har även underkänt liknande transaktioner med stöd av skatteflyktslagen då förfarandet ansågs strida mot reglerna om kvalificerade andelar (RÅ 2010 ref. 51).

Kompletterande innehåll

Läs mer om beskattningen av innehavare av utländska kapitalförsäkringar och av försäkringsbolag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige (Handledning för beskattning av inkomst 2014, del 4, avsnitt 96).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • KRNS 2005-06-21, mål nr 1132-04 [1]
 • KRNS 2010-12-09, mål nr 628-10, 630-632-10 [1]
 • RÅ 1994 not. 19 och 20 [1]
 • RÅ 2008 not. 113 [1]
 • RÅ 2008 ref. 41 [1]
 • RÅ 2008 ref. 54 [1]
 • RÅ 2010 ref. 51 [1]

Lagar & förordningar

 • Försäkringsavtalslag (2005:104) [1]
 • Försäkringsrörelselag (2010:2043) [1]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]

Propositioner

 • Proposition 1999/2000:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]

Övrigt

 • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:2) [1] [2]