OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om vilka regler som gäller när ett företag ska börja tillämpa ett allmänt råd inom K-regelverken och internationell redovisning. Du får veta vilka justeringar i tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital som företaget måste göra första gången det allmänna rådet tillämpas.

K1: förenklat årsbokslut

Den enskilda näringsidkare som ska upprätta ett förenklat årsbokslut ska enligt det allmänna rådet BFNAR 2006:1, Enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut, upprätta en öppningsbalansräkning (punkt 1.6). I öppningsbalansräkningen ska företaget ta upp tillgångar och skulder som tillhör näringsverksamheten, och som enligt det allmänna rådet ska bokföras i företaget.

Om företaget redan bedriver verksamhet ska de värden som tas upp i öppningsbalansräkningen vara desamma som värdena i deklarationen vid föregående års utgång.

Justera värdena

Har företaget bokförda tillgångar och skulder som inte får bokföras enligt det allmänna rådet måste värdena justeras. Justeringarna bokförs i den löpande bokföringen för det räkenskapsår som det allmänna rådet börjar tillämpas.

I kommentaren till punkt 1.6 ges exempel på justeringar som kan behöva göras:

  • Tillgångar, t.ex. aktier i noterade företag, privatbostad, som inte längre ska bokföras i företaget bokas om mot eget kapital.
  • Skulder som inte längre ska bokas i företaget bokas om mot eget kapital, t.ex. skulder som tillhör privatbostad.
  • I de fall överavskrivningar på maskiner och inventarier bokförts på eget konto ska de bokas om till respektive tillgångskonto.

Av kommentaren till punkt 1.6 framgår att om företaget börjar bedriva näringsverksamhet när reglerna om förenklat årsbokslut ska börja tillämpas ska tillgångar och skulder tas upp i öppningsbalansräkningen till det värde som följer av det allmänna rådet.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund

Motsvarande bestämmelser finns för ideella föreningar och registrerade trossamfund i BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut punkt 1.5.

K2: årsredovisning i mindre företag

Företag som första gången ska börja tillämpa BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre aktiebolag, respektive BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, ska enligt de allmänna råden göra vissa justeringar om företaget tidigare tillämpat annan normgivning (punkt 21.1 respektive punkt 21.1).

Företaget ska även lämna tilläggsupplysningar om att det allmänna rådet tillämpas (BFNAR 2008:1 punkt 21.10 respektive BFNAR 2009:1 punkt 21.10). Kapitel 21 kan bara användas första gången företaget tillämpar det allmänna rådet. Väljer företaget att återigen tillämpa BFNAR 2008:1 respektive 2009:1 – efter en period då annan normgivning har tillämpats – ska reglerna i 21 kapitlet inte längre tillämpas. Läs mer om den situationen under Byta mellan K-regelverk.

Justera i ingående balans för eget kapital

Ett företag som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har en tillgång, skuld eller avsättning som inte längre får redovisas i företaget, ska justera posterna mot ingående eget kapital. Man kan exempelvis behöva justera egenupparbetad immateriell anläggningstillgång som inte längre får redovisas i balansräkningen (BFNAR 2008:1 punkt 21.2).

Ett företag som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret inte har redovisat en tillgång, skuld eller avsättning som skulle ha redovisats enligt detta allmänna råd, ska justera posterna mot ingående eget kapital. Man kan exempelvis behöva justera pensionsåtaganden som tidigare inte har redovisats i balansräkningen (BFNAR 2008:1 punkt 21.3).

Ett företag som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har vissa tillgångar eller skulder kan behöva göra justeringar mot ingående eget kapital. Företaget kan exempelvis behöva justera andra uppskrivna anläggningstillgångar än byggnad och mark (BFNAR 2008:1 punkt 21.4).

Motsvarande bestämmelser finns för mindre ekonomiska föreningar i BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, punkterna 21.2–21.4.

När ska man inte justera i ingående balans för eget kapital?

För vissa tillgångar ska någon justering inte göras. Detta gäller exempelvis anskaffningsvärdet för egentillverkade materiella anläggningstillgångar. Om anskaffningsvärdet inkluderar sådana utgifter som inte får räknas in i anskaffningsvärdet enligt det allmänna rådet behöver man inte justera något. Utgifter som inte får räknas med i anskaffningsvärdet enligt det allmänna rådet är t.ex. ränta och förkastade alternativ (BFNAR 2008:1 punkt 21.5).

Om företaget i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har andra tillgångar, skulder eller avsättningar än dem som behandlas i punkterna 21.2–21.5, ska någon justering inte göras. Sådana tillgångar, skulder och avsättningar ska värderas enligt reglerna i det allmänna rådet första gången en årsredovisning upprättas enligt rådet (BFNAR 2008:1 punkt 21.6). Den ändrade värderingen kommer att påverka räkenskapsårets resultat.

Motsvarande bestämmelser för mindre ekonomiska föreningar finns i BFNAR 2009:1 Årsredovisning för mindre ekonomiska föreningar punkterna 21.521.6.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Första gången en finansiell rapport ska upprättas enligt reglerna i det allmänna rådet BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ska vissa justeringar göras. Väljer företaget att återigen tillämpa BFNAR 2012:1, efter en period då annan normgivning har tillämpats, ska reglerna om byte av redovisningsprincip tillämpas (BFNAR 2012:1 punkt 35.1) i stället för reglerna om första gången det allmänna rådet tillämpas.

Tidpunkten för övergång

Tidpunkten för övergång är första dagen på det tidigaste räkenskapsåret för vilket ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt det allmänna rådet (BFNAR 2012:1 punkt 35.7). Det innebär att tidpunkten för övergång är 1 januari 2013 för ett företag som första gången upprättar en finansiell rapport enligt det allmänna rådet för ett räkenskapsår som motsvarar kalenderår 2014, om företaget lämnar jämförelsetal för ett räkenskapsår. Detta innebär i sin tur att företaget måste ha en sidoordnad bokföring för räkenskapsåret 2013 som följer det allmänna rådet BFNAR 2012:1, för att kunna redovisa jämförande information. Den årsredovisning som lämnas för 2013 följer dock inte det allmänna rådet.

Mindre företag

Om företaget är ett mindre företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL och inte räknar om jämförelsetalen med stöd av lättnadsregeln 3 kap. 5 § ÅRL är tidpunkten för övergång första dagen på det räkenskapsår som det allmänna rådet tillämpas (BFNAR 2012:1 punkt 35.7).

Redovisa posterna med retroaktiv tillämpning

Posterna i ingångsbalansräkningen ska som huvudregel redovisas med retroaktiv tillämpning av redovisningsprinciper och värderingsregler. Det innebär att den nya redovisningsprincipen ska tillämpas på transaktioner och andra händelser som om denna princip alltid hade tillämpats (BFNAR 2012:1 punkt 35.8). Företaget ska i ingångsbalansräkningen omklassificera poster som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har redovisats som ett slag av tillgångar, skuld eller komponent i eget kapital, men som enligt det allmänna rådet utgör ett annat slag av tillgång, skuld eller komponent i eget kapital (BFNAR 2012:1 punkt 35.9).

När ska posterna inte redovisas med retroaktiv tillämpning?

I vissa fall ska posterna inte redovisas med retroaktiv tillämpning av det allmänna rådet. Dessa situationer anges särskilt i det allmänna rådet i punkterna 35.11–35.30 (BFNAR 2012:1 punkt 35.8). Det innebär att företaget t.ex. inte får redovisa en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång som tillgång om utgiften tidigare har kostnadsförts i redovisningen (BFNAR 2012:1 punkt 35.16).

I vissa fall kan företaget även frivilligt välja att inte tillämpa vissa regler retroaktivt (BFNAR 2012:1 punkten 35.21–35.29), t.ex. att inte klassificera om koncernbidrag som tidigare inte har redovisats som bokslutsdisposition före tidpunkten för övergång (BFNAR 2012:1 punkt 35.22).

Är det inte praktiskt genomförbart att räkna om en eller flera poster i ingångsbalansräkningen ska omräkningen göras vid ingången av räkenskapsåret (BFNAR 2012:1 punkt 35.30).

Företag som tillämpar det allmänna rådet för första gången ska lämna upplysningar om att det är första gången. Upplysningar ska bl.a. lämnas om företaget frivilligt har valt att inte tillämpa vissa regler retroaktivt (BFNAR 2012:1 punkt 35.31).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som för första gången ska upprätta en finansiell rapport enligt internationell redovisning ska tillämpa IFRS 1 första gången International Financial Reporting Standards tillämpas vid övergången. Väljer företaget att återigen tillämpa IAS/IFRS, efter en period då annan normgivning har tillämpats, ska reglerna om byte av redovisningsprincip tillämpas i stället för IFRS 1 (IFRS 1 punkt 4).

I RFR 2 Redovisning för juridiska personer anges att IFRS 1 endst är tillämplig i redovisningen vid en övergång till IFRS för den juridiska personen (RFR 2 om IFRS 1 punkt 1). Företaget får välja att tillämpa en eller flera av de uppräknade lättnadsreglerna.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2]

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1] [2] [3] [4] [5]
  • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]