OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Den debiterade preliminära skatten beräknas utifrån tillgängliga uppgifter om det inte finns något underlag för att beräkna den enligt schablon. Tillgängliga uppgifter kan till exempel vara en preliminär självdeklaration.

När beräknas den debiterade preliminära skatten utifrån tillgängliga uppgifter?

Skatteverket kan beräkna den debiterade preliminära skatten enligt tillgängliga uppgifter både i det första beslutet för ett beskattningsår och om beslutet ändras genom omprövning. Tillgängliga uppgifter kan till exempel vara en preliminär självdeklaration eller en utredning som Skatteverket gjort som visar att inkomsterna inte stämmer med de uppgifter som den debiterade prelimnära skatten grundas på.

Första beslutet kan beräknas enligt tillgängliga uppgifter

Om Skatteverket inte har fattat något beslut om debiterad preliminär skatt för beskattningsåret ska Skatteverket besluta på underlag av de tillgängliga uppgifter som finns.

Skatteverket ska också beräkna skatten enligt tillgängliga uppgifter om den skattskyldige kan komma att ha inkomster som han eller hon ska betala debiterad preliminär skatt för och det saknas underlag för beräkning enligt schablon (55 kap. 4 § första stycket SFL).

Första beslutet kan ändras genom omprövning

Det kan vara så att en verksamhets inkomster utvecklas snabbt. Då blir den debiterade preliminära skatten som beräknats enligt schablon för låg i förhållande till den slutliga skatten.

Det kan också vara så att en verksamhet drabbas av minskade intäkter. Då kan den debiterade preliminära skatten beräknad enligt schablon i stället vara för hög i förhållande till den slutliga skatten.

Ny beräkning på den skattskyldiges initiativ

Den skattskyldige kan på eget initiativ lämna en preliminär inkomstdeklaration och är i vissa situationer skyldig att lämna en sådan deklaration.

En skattskyldig som lämnar tillräckligt underlag ska kunna få ett beslut med en ny beräkning av den debiterade preliminära skatten om hans eller hennes debiterade preliminära skatt därefter stämmer bättre överens med den slutliga skatten.

I och med införandet av SFL är det lättare för den skattskyldige att anpassa den preliminära skatten så att den så nära som möjligt ska motsvara den slutliga skatten (prop. 2010/11:165 s. 340).

Ny beräkning på Skatteverkets initiativ

Skatteverket kan ta initiativ till att beräkna den debiterade preliminära skatten enligt tillgängliga uppgifter. När det är aktuellt kan Skatteverket förelägga den skattskyldige att lämna in en preliminär inkomstdeklaration (37 kap. 4 § SFL).

Det krävs en inte obetydlig förbättring för en ny beräkning

En förutsättning för att Skatteverket ska göra en ny beräkning är att förbättringen av överensstämmelsen mellan den preliminära och den slutliga skatten inte är obetydlig.

Kravet på att förbättringen inte ska vara obetydlig innebär att Skatteverket kan avstå från att besluta om ändrad debiterad preliminär skatt när förändringen gäller ett belopp som är obetydligt i förhållande till den debiterade skatten (prop. 2010/11 165 s. 981).

Det krävs också en inte obetydlig förbättring när den skattskyldige begär ett beslut om avdragen skatt enligt särskild beräkningsgrund.

Hänsyn till andra belopp vid beräkningen

Vid beräkningen av den debiterade preliminära skatten ska Skatteverket om möjligt ta hänsyn till andra belopp som kan komma att dras ifrån eller läggas till den slutliga skatten enligt 56 kap. 9 § andra stycket och tredje stycket 1–3 SFL (55 kap. 5 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1] [2]