OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Inbetalningar och andra tillgodoförda belopp räknas av  mot skulderna inom ett skattekonto i en viss ordning.

Krediteringar på skattekontot

Skattekontot krediteras dels då någon betalar in pengar till kontot, dels då Skatteverket exempelvis

 • räknar om skatten efter ett beslut om omprövning som lett till sänkt skatt
 • beslutar om överskjutande ingående moms
 • beslutar om överskjutande punktskatt
 • registrerar att ett statligt stöd betalas till kontot
 • registrerar ett anstånd med att betala.

Krediteringarna räknas av mot fordran på skatt

Krediteringarna räknas enligt avräkningsregeln av från den sammanlagda skatte- och avgiftsskulden (62 kap. 11 § SFL)

Avräkningsregeln är en central bestämmelse för skattekontot. Kreditposterna räknas inte av mot någon specifik skatt. En betalare kan inte heller begära det. I stället räknas betalningar och tillgodoförda belopp av mot den sammanlagda skatteskulden på kontot (prop. 2010/11:165 s. 1023 f.).

Inbetalda och tillgodoförda belopp räknas varje månad av i följande ordning:

 1. Mot skatter, avgifter och ränta som under samma period debiteras skattekontot för den innevarande perioden.
 2. Mot ingående underskott.
 3. Mot spärr av överskjutande ingående mervärdesskatt eller punktskatt, redovisningsanstånd m.m.
 4. Mot skatt, avgift och ränta som har lämnats för indrivning.

Avräkningen inom ett skattekonto sker automatiskt i samband med att kontot stäms av under den första helgen varje månad. Innan Skatteverket avräknar mot fordringar som lämnats till Kronofogden för indrivning, reserveras vissa belopp som hindrats från återbetalning av specifika skäl.

På skattekontot minskar den totala skulden hos Kronofogden genom avräkningen mot poster som lämnats för indrivning. I Kronofogdens register räknas kreditposterna av mot den äldsta restförda skulden först, enligt 19 § lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Huvudregeln för avräkning har ändrats

Huvudregeln för avräkning inom ett skattekonto är att betalningar och andra tillgodoförda belopp räknas av från det sammanlagda skuldsaldot på kontot.

I samband med att SFL kom till infördes särskilda regler för kreditering av omprövning och anstånd med skatter som lämnats för indrivning.

När Skatteverket ger anstånd med betalningen av en specifik skuld eller när en fordran sätts ned eller undanröjs, skapas en kreditpost. Den posten hålls samman med den specifika skatten den hör ihop med. Skatteskulden återtas alltså om den har lämnats för indrivning och inte är betald (70 kap. 5 § SFL).

Omräkningen eller anståndet kan ge en större nedsättning än vad som behövs för att täcka den obetalda delen av skulden. Det som inte behövs för att täcka den obetalda skulden räknas av inom kontot enligt den vanliga ordningen för avräkning.

En anledning till att reglerna om avräkning justerades när SFL infördes var att man behövde komma till rätta med problemen med skattebyten (prop. 2010/11:165 s. 527).

Vad menas med skattebyte?

Med skattebyte menas att en kreditering på kontot räknas av från en annan debiterad skatt än den som krediteringen avsåg. Skattebyten är en följd av att avräkningen inom skattekontot sker mot den sammanlagda skulden på kontot och inte mot skulden för en specifik skatt. Huvudregeln är att en kreditering av en skatt eller avgift på skattekontot ska möta upp den debitering som tidigare gjorts, posterna på kontot ska hållas samman. Det kommer trots det finnas situationer då skattebyte kommer att ske, t.ex. vid s.k. snabbrestföring och underskottsanstånd som inte betalas. Läs om återtagande av fordran här i 70 kap. 5 § SFL.

Situationer då skattebyten kan ha stor betydelse

I vissa situationer behöver det gå att konstatera om en viss skatt är betald eller inte, och då är det extra viktigt att undersöka om det har skett ett skattebyte. Här följer några exempel på sådana situationer:

När en domstol beslutar om ansvar

När en domstol i ett mål om företrädaransvar beslutar om ansvar för specifika skatter och avgifter som har förfallit till betalning en viss period behöver man utreda om just den skatten är betald. I mål om företrädaransvar får ansvar bara dömas ut för obetalda skatter och avgifter för den period som företrädaren var ansvarig.

När en skuld preskriberas och lyfts bort från skattekontot

När en viss obetald skatt eller avgift preskriberas plockas den tekniskt bort från skattekontot. Inga indrivningsåtgärder får vidtas efter att en skuld har preskriberats. Skulden finns dock kvar och om den specifika skulden minska genom en omprövning ska inget belopp betalas ut. Det ska dock göras en omräkning av den preskriberade skulden som har varit föremål för omprövning eller överklagande. Omräkningen kan leda till att ett felaktigt överskott krediteras skattekontot. För att förhindra att en sådan omräkning leder till en felaktig återbetalning återläggs den preskriberade fordran på skattekontot för att möta upp den kreditering som omräkningen leder till.

När Kronofogden begär handräckning för indrivning i andra länder

När Kronofogden begär handräckning i utlandet måste Kronofogden kunna ange exakt för vilken skatt eller avgift de begär handräckning för och att den är obetald. Avtalen om handräckning omfattar inte alla skatter.

När en skattskyldig har fått beslut om anstånd med att betala en viss skatt

När anstånd medgivits för en viss skatt är det viktigt att undersöka om det har uppstått ett skattebyte så att inte verkställighetsåtgärder vidtas av Kronofogden för den skatt som omfattas av anståndet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]