OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan registrera en spärr om det finns ett beslut om annan skatt än F- eller SA-skatt eller avgift eller om det är troligt att Skatteverket kommer att besluta om någon sådan skatt eller avgift.

Överskott som kan behövas för beslutad skatt eller avgift

Skatteverket ska inte återbetala överskott som kan behövas för betalning av annan skatt än F- eller SA-skatt eller avgift som har beslutats men som ännu inte ska ha betalats (64 kap. 4 § 3 a SFL).

Skatteverket registrerar skattebeslut som innebär ytterligare skatt att betala på Skatteverkets del av skattekontot. Samtidigt registrerar Skatteverket automatiskt en spärr i skattekontot, oavsett vilken betalningsfrist som gäller. Om det är överskott på kontot så hindrar spärren att något belopp betalas ut före skatt-eller avgiftsbeslutets förfallodag.

Överskott som kan behövas för ännu inte beslutad skatt eller avgift

Skatteverket kan hindra återbetalning när man i samband med en utredning funnit att en skatt eller avgift kan antas bli beslutad. På så sätt undviks en återbetalning som annars skulle ha följts av ett nytt krav på betalning. Om det är uppenbart att den skattskyldige kommer att kunna betala den ytterligare skatt som utredningen för med sig bör Skatteverket inte hindra återbetalningen (64 kap. 4 § 3 b SFL).

När kan ett överskott behövas för ännu inte beslutad skatt eller avgift?

Nedan finns ett antal exempel på situationer när ett överskott kan behövas för skatt eller avgift som ännu inte har beslutats.

Exempel: trolig skattehöjning p.g.a. nya uppgifter

Skatteverket har under en pågående skatterevision funnit uppgifter som innebär att det är troligt att skatten kommer att höjas. Skatteverket bedömer dock att utredningen kommer att ta ytterligare tid.

Exempel: ytterligare skatt

Skatteverket har efter utredning övervägt att påföra den skattskyldige ytterligare skatt.

Exempel: ansökan om ansvar hos förvaltningsrätten

En företrädare följer inte en överenskommelse i ett ärende om företrädaransvar och Skatteverket avser att i stället ansöka hos förvaltningsrätten om ansvar för företrädaren.

Exempel: beslut om SINK eller A-SINK

En arbetsgivare har dragit skatt som har gottskrivits skattekontot för en begränsat skattskyldig person. Skatteverket har anledning att besluta om SINK-skatt eller A-SINK-skatt.

Inget hinder om det finns skäl för anstånd med betalningen

Skatteverket kan ge anstånd med betalning av skatt om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas (63 kap. 4 § SFL). Om skattefrågan är så tveksam att det finns anledning att ge anstånd med betalningen, bör inte Skatteverket hindra återbetalning för att ett överskott som har samband med anståndet kan antas behövas för betalning av skatt. Regeln om hinder mot återbetalning står alltså i motsats till regeln om anstånd med betalning (prop. 2010/11:165 s. 1047). Se också Handledning för skatteförfarandet 2013 avsnitt 63 om anstånd med betalning. Om Skatteverket i samband med en utredning har registrerat en spärr och förhållandena därefter har ändrats så att det finns skäl att ge anstånd med betalningen, ska Skatteverket häva spärren.

Att registrera en spärr är en administrativ åtgärd

Skatteverket kan registrera en spärr även om det vid tidpunkten för registreringen inte finns något överskott på skattekontot. Själva registreringen är en administrativ åtgärd.

Besluta om hinder innan återbetalningen går ut

Först när spärren faktiskt hindrar en återbetalning i samband med en avstämning får den rättsverkan. Senast i anslutning till att en återbetalning hindras ska Skatteverket fatta ett beslut om hinder mot återbetalning. Den skattskyldige kan begära omprövning eller överklaga beslutet inom två månader. Slutlig skatt ska återbetalas senast då beskedet om slutlig skatt ska skickas till kontohavaren (14 kap 6§ SFF).

För det grundläggande beslutet om slutlig skatt ska ett beslut om hinder mot återbetalning fattas senast den 15 i tolfte månaden efter utgången av beskattningsåret. För fysiska personer innebär det den 15 december året efter beskattningsåret.

Om det inte finns skäl för ett beslut om hinder mot återbetalning ska Skatteverket häva spärren och återbetala det spärrade beloppet (JO 2004-12-27, dnr 720-2004 och 2041-2004). Skatteverket måste därför bevaka ärenden där man registrerat en spärr.

En spärr hindrar inte avräkning mot restförda skulder

Även om Skatteverket har registrerat en spärr kan överskottet på kontot användas för avräkning mot skulder som har överlämnats till Kronofogden för indrivning. Läs också om avräkning inom och mellan skattekonton.

Återbetalning kan bara hindras för skatt som tas ut enligt SFL

SFL gäller inte för kupongskatt, stämpelskatt, skatt på ränta på skogskonto, skatt enligt tullagen, trängselskatt eller skatt enligt vägtrafikskattelagen (3 kap. 1 § SFL). Skatteverket kan därför inte hindra återbetalning av ett överskott på skattekontot för att det finns eller kan komma att finnas ett beslut om sådan skatt. Läs också om hinder för återbetalning på kontohavarens egen begäran.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Övrigt

  • JO 2004-12-27 dnr 2041-2004 [1]
  • JO 2004-12-27 dnr 720-2004 [1]