OBS: Detta är utgåva 2016.10. Visa senaste utgåvan.

Försäljning av aktier

Om den uppgiftsskyldige sålt aktier och varken har redovisat försäljningar som gett vinst eller de som har medfört förlust kan det i vissa fall vara oskäligt att ta ut ett fullt skattetillägg (prop. 2002/03:106 s. 240).

Skattetillägget ska beräknas på de oredovisade vinsterna utan någon hänsyn till de oredovisade förlusterna. Resultatet av varje enskild aktieförsäljning och den skattemässiga behandlingen av denna ska nämligen ses som en fråga och kvittning mot förlusterna får inte ske (RÅ 2001 ref. 20).

Förlusterna överstiger vinsterna

Om de oredovisade förlusterna överstiger vinsterna på de oredo­visade aktieförsäljningarna ska Skatteverket helt befria från skattetillägg.

Varken vinst eller förlust

Om den uppgiftsskyldige totalt sett inte har fått någon skattelättnad genom att låta bli att deklarera någon av aktieförsäljningarna ska Skatteverket befria ned till en fjärdedels skattetillägg. Skatteverket ska nämligen normalt inte befria helt från skattetillägg enbart på grund av att den uppgiftsskyldige totalt sett inte fått någon skattelättnad.

Bara viss vinst

Hur Skatteverket ska befria när det finns förluster som innebär att den slutliga skattelättnaden är mindre än skatten på de oredovisade aktieförsäljningarna som gett vinst får bedömas i varje enskilt fall.

Avyttrat en bostadsrätt eller en fastighet

Vid avyttring av en bostadsrätt eller en fastighet kan olika fel förekomma i en inkomstdeklaration. Vid vissa fel ska Skatteverket befria, helt eller delvis, från ett fullt skattetillägg.

Inte rätt till yrkat uppskovsavdrag

När en uppgiftsskyldig helt eller delvis inte har rätt till yrkat uppskovsavdrag ska Skatteverket i vissa fall delvis befria från ett fullt skattetillägg.

Förvärvat en ersättningsbostad

Om en uppgiftsskyldig som förvärvat en ersättningsbostad yrkat för högt uppskovsavdrag ska Skatteverket normalt befria ned till en fjärdedels skattetillägg.

Skatteverket ska befria oavsett om ersättningsbostaden ligger i Sverige eller i ett annat land inom EES.

Vid en samlad bedömning av hur uppskovsreglerna är utformade och de möjligheter Skatteverket har att kontrollera om avdraget återförs på ett riktigt sätt är nämligen risken för att försäljningen aldrig ska beskattas i dessa fall mycket begränsad.

Inte förvärvat någon ersättningsbostad

Om en uppgiftsskyldig gjort ett uppskovsavdrag men inte förvärvat en ersättningsbostad ska Skatteverket i normalfallet inte befria till någon del.

Risken för att vinsten på försäljningen av fastigheten eller bostadsrätten överhuvudtaget inte kommer att bli beskattad är i denna situation nämligen stor.

Inte återfört uppskovsavdrag vid benefik överlåtelse av bostadsrätt eller fastighet

Om en fastighet eller en bostadsrätt har överlåtits genom gåva, bodelning eller på annat likande sätt (vissa benefika överlåtelser) och ett tidigare medgivet uppskovsavdrag inte har återförts till beskattning har en oriktig uppgift lämnats.

Om det av kontrolluppgiften från bostadsrättsföreningen respektive uppgiften från Lantmäteriet framgår att överlåtelsen skett genom ”arv, gåva, bodelning eller liknande” är det inte möjligt att avgöra om en återföring ska ske eller inte. Eftersom en oriktig uppgift då inte framgår av avstämningsuppgifter är utgångspunkten att skattetillägg ska tas ut med 40 procent.

Även om felet inte kan upptäckas med ledning av avstämningsuppgifter är det ändå ett gränsfall att så kan ske. Det är därför oskäligt att ta ut ett fullt skattetillägg (prop. 2002/03:106 s.147). Skatteverket ska därför befria ned till en fjärdedels skattetillägg.

Ändrat en förifylld kontrolluppgift

Om den uppgiftsskyldige felaktigt stryker en förifylld uppgift i deklarationen och skriver till ett annat belopp ska Skatteverket befria ned till en fjärdedels skattetillägg om skattetillägg ska tas ut med 40 procent.

Genom att stryka en förifylld uppgift i deklarationen och skriva till ett annat belopp har den uppgiftsskyldige påstått att kontrolluppgiften är fel. Kontrolluppgiften har då mist sin funktion som avstämningsuppgift. Utgångspunkten i en sådan situation är därför att Skatteverket ska ta ut skattetillägg med 40 procent. Risken är dock obetydlig för att Skatteverket inte skulle upptäcka detta fel och Skatteverket ska därför befria ned till en fjärdedels skattetillägg.

Rätt skatt har betalats in till skattekontot

Att en uppgiftsskyldig som lämnat oriktigt upp­gift betalat in rätt skatt på skattekontot utgör inte grund för befrielse från skatte­tillägg (RÅ 2004 not. 104).

En oriktig uppgift framgår av annat kontrollmaterial än avstämningsuppgifter

Skattetillägg får inte tas om en oriktig uppgift framgår av avstämningsuppgifter (49 kap. 10 § 1 SFL).

Om en oriktig uppgift framgår av annat kontrollmaterial än avstämningsuppgifter ska undantaget i 49 kap. 10 § 1 SFL inte tillämpas.

Delvis befrielse i vissa fall?

Det finns kontrollmaterial som inte omfattas av definitionen av avstämningsuppgifter men som ändå kan sägas vara av avstämningskaraktär. Likaså kan det finnas annat kontrollmaterial som minskar risken för ett skatteundandragande. Det kan därför i vissa fall vara oskäligt att ta ut ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift framgår av annat kontrollmaterial än avstämningsuppgifter (prop. 2014/15:131 s. 223).

Tidigare:

Skatteverket kommer att i ställningstaganden bedöma i vilka situationer det kan vara oskäligt att ta ut ett fullt skattetillägg.

Nytt: 2016-11-11

Skatteverket har i ställningstaganden bedömt situationer där det kan vara oskäligt att ta ut ett fullt skattetillägg.

Nytt: 2016-11-11

Tillgång till en utländsk kontrolluppgift

Om en oriktig uppgift framgår av en utländsk kontrolluppgift anser Skatteverket att det finns skäl att befria ned till en fjärdedel av ett fullt skattetillägg. En förutsättning är att det är fråga om en automatisk kontrolluppgift, dvs. en kontrolluppgift som Skatteverket fått tillgång till med stöd av en överenskommelse med annat land. En ytterligare förutsättning är att kontrolluppgiften har varit tillgänglig för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret.

Skatteverket ska inte befria på denna grund vid skönsbeskattning i avsaknad av deklaration.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2001 ref. 20 [1]
  • RÅ 2004 not. 104 [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. [1] [2]
  • Proposition 2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor [1]

Ställningstaganden

  • Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg [1]

Referenser inom skattetillägg