OBS: Detta är utgåva 2016.10. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får inte ta ut något skattetillägg när skattebeloppet som p.g.a. felaktigheten eller passiviteten kunde ha undandragits är obetydligt. Ett skattebelopp är obetydligt om det uppgår till högst 10 procent av prisbasbeloppet.

Inget skattetillägg när det undandragna skattebeloppet är obetydligt

Skattetillägg får inte tas ut när det skattebelopp som kunde ha undandragits genom ett fel eller passivitet är obetydligt (49 kap. 10 § 3 SFL).

Det innebär att Skatteverket inte får ta ut något skattetillägg när en uppgiftsskyldig lämnat en oriktig uppgift eller blivit skönsbeskattad, och det skattebelopp som skulle ha påförts är obetydligt.

Vad är ett skattebelopp?

Med skattebelopp avses den faktiska skatten som är underlag för att ta ut skattetillägg på. Om det finns ett underskott av tjänst eller näringsverksamhet som inte utnyttjas vid beskattningen, jämställer man en fjärdedel av minskningen av underskottet med faktisk skatt. Med skatt avses även de avgifter som skattetillägg kan tas ut på (49 kap. 3 § SFL).

Undantaget gäller inte vid skattetillägg när något skatteavdrag inte har gjorts

Ett underlåtet skatteavdrag ska inte jämställas med ett skattebelopp. Skatteverket anser att bestämmelsen om obetydligt skattebelopp därför inte ska tillämpas när Skatteverket tar ut ett skattetillägg på den grunden att något skatteavdrag inte har gjorts.

Vad är ett obetydligt skattebelopp?

Skatteverket anser att ett obetydligt skattebelopp är ett skattebelopp som inte överstiger 10 procent av ett prisbasbelopp.

Vilket års prisbasbelopp ska tillämpas?

Ett prisbasbelopp ska beräknas för varje år (2 kap. 6 § socialförsäkringsbalken). Det är prisbasbeloppet för det år som den aktuella deklarationen rätteligen har eller skulle ha lämnats som ska tillämpas.

Olika års prisbasbelopp för pappersdeklaration och elektronisk deklaration vid ett årsskifte

I det fall en pappersdeklaration ska lämnas senast i december år 1 och en elektronisk deklaration för samma period eller år ska lämnas senast i januari år 2, ska prisbasbeloppet år 1 tillämpas på fel i pappersdeklarationer och prisbasbeloppet år 2 på fel i elektroniska deklarationer.

Skulle det vara så att prisbasbeloppet år 1 är högre än prisbasbeloppet år 2, är det skäligt att tillämpa det högre prisbasbeloppet även för fel i den elektroniska deklaration som ska lämnas senast under januari år 2.

Beloppsgränsen när den uppgiftsskyldige har gjort flera fel

Exempel på hur skattetillägg ska tas ut när den uppgiftsskyldige gjort fel i flera skatteslag, flera fel inom ett skatteslag och fel under flera beskattningsår eller redovisningsperioder, finns i bilagan till ställningstagandet från 2005 om beloppsgränser för att ta ut skattetillägg, eftertaxera och efterbeskatta. Dessa exempel gäller även när skattetillägg tas ut enligt skatteförfarandelagen.

Varje skatteslag bedöms för sig

Varje skatteslag som påverkas av felaktigheten eller passiviteten ska bedömas för sig.

Det innebär att om den uppgiftsskyldige har lämnat oriktiga uppgifter i två olika skatteslag och det undandragna skattebeloppet i det första skatteslaget är högst 10 procent av aktuellt prisbasbelopp, och det undandragna skattebeloppet i det andra skatteslaget överstiger 10 procent, ska Skatteverket endast ta ut skattetillägg på den oriktiga uppgiften i det andra skatteslaget.

Exempel på skatteslag

Exempel på olika skatteslag är

  • skatt på förvärvsinkomster (tjänst och näringsverksamhet)
  • skatt på kapitalinkomster
  • fastighetsskatt
  • särskild löneskatt på pensionskostnader
  • mervärdesskatt
  • arbetsgivaravgifter
  • var och en av de punktskatter som räknas upp i 3 kap. 15 § SFL.

Exempel: oriktiga uppgifter om inkomst av tjänst och kapital

En uppgiftsskyldig har lämnat en oriktig uppgift i tjänst som skulle ha medfört ett skatteundandragande som inte överstiger 10 procent av prisbasbeloppet, och en oriktig uppgift i kapital som skulle ha medfört ett skatteundandragande som överstiger 10 procent av prisbasbeloppet. Eftersom det gäller två olika skatteslag ska Skatteverket endast ta ut skattetillägg på höjningen i kapital. Detta eftersom skattebeloppet i tjänst understiger 10 procent av prisbasbeloppet.

Bedöma det sammanlagda undandragna skattebeloppet inom varje skatteslag

I de fall den uppgiftsskyldige har lämnat flera oriktiga uppgifter inom ett och samma skatteslag, och det undandragna skattebeloppet för en eller flera oriktiga uppgifter inte överstiger 10 procent av prisbasbeloppet, ska Skatteverket bedöma om ett skattetillägg ska tas ut eller inte enligt följande.

Om två eller flera oriktiga uppgifter har lämnats i samma skatteslag, och det sammanlagda undandragna skattebeloppet inte överstiger 10 procent av aktuellt prisbasbelopp, ska Skatteverket inte ta ut något skattetillägg.

Om två eller flera oriktiga uppgifter har lämnats i samma skatteslag, inget av de undandragna skattebeloppen överstiger 10 procent av aktuellt prisbasbelopp, och det sammanlagda skattebeloppet inte överstiger 15 procent av prisbasbeloppet, ska Skatteverket inte ta ut något skattetillägg.

Om två eller flera oriktiga uppgifter har lämnats i samma skatteslag, och inget av de undandragna skattebeloppen överstiger 10 procent av aktuellt prisbasbelopp, men det sammanlagda undandragna skattebeloppet överstiger 15 procent av prisbasbeloppet, kan Skatteverket ta ut skattetillägg på beloppen för samtliga oriktiga uppgifter.

Om två eller flera oriktiga uppgifter har lämnats i samma skatteslag räcker det att ett av de undandragna skattebeloppen överstiger 10 procent av aktuellt prisbasbelopp för att Skatteverket ska kunna ta ut skattetillägg på beloppen för samtliga oriktiga uppgifter i skatteslaget.

Undandragna skattebelopp p.g.a. fel i flera redovisningsperioder eller beskattningsår får inte läggas samman

När Skatteverket bedömer om beloppsgränsen för att ta ut skattetillägg har uppnåtts, får skattebeloppen i flera perioder eller beskattningsår inte läggas samman. Regeln om obetydligt belopp ska nämligen tillämpas separat för varje period och beskattningsår.

Detta innebär att någon särskild beloppsgräns inte ska gälla ens om samma slags oriktiga uppgift har lämnats i flera på varandra följande deklarationer.

Obetydligt skattebelopp när beskattningen av flera redovisningsperioder sker i sista perioden

Att Skatteverket omprövar och lägger beskattningen avseende flera perioder i den senaste eller sista perioden (66 kap 35 § SFL) hindrar inte att ett skattetillägg kan tas ut. Gränsen för obetydligt skattebelopp beräknas dock som om beskattningen skett i det antal perioder som beskattningen avser. Skatteverket får därför göra en fiktiv uppdelning av skatten på det antal perioder som den oriktiga uppgiften eller skönsbeskattningen avser.

Om beloppet för varje fiktiv period uppgår till högst 10 procent av prisbasbeloppet som gäller för den period som omprövas, d.v.s. den period som skatten eller avgifterna faktiskt läggs på, får Skatteverket inte ta ut något skattetillägg.

Detta innebär t.ex. att om arbetsgivaravgifter läggs på den sista perioden, d.v.s. decemberperioden år 1, så ska prisbasbeloppet för år 2 användas, eftersom deklarationen ska lämnas i januari år 2.

Obetydligt skattebelopp efter omprövning eller dom

Om Skatteverket ska sätta ned underlaget för skattetillägg vid en omprövning eller efter en dom, och det kvarstående undandragna skattebeloppet uppgår till högst 10 procent av ett prisbasbelopp, så ska Skatteverket ta bort skattetillägget helt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

  • Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning [1]
  • Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen (ersätter tidigare ställningstagande) [1] [2]

Referenser inom skattetillägg