OBS: Detta är utgåva 2016.11. Visa senaste utgåvan.

Uppdaterat denna sida

Ersättning till begränsat skattskyldig artist eller idrottsman eller utländskt artistföretag

En kontant ersättning eller annan ersättning som en artist, idrottsman eller ett artistföretag får är skattepliktig inkomst om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Ersättningen kommer från Sverige.
  • Det är en ersättningen för artistisk eller idrottslig verksamhet.
  • Verksamheten bedrivs i Sverige eller på ett svenskt fartyg.

Även förskott av en sådan ersättning är skattepliktig (7 § första stycket A-SINK).

Nytt: 2016-07-06

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att ersättning enligt sponsringsavtal för att exponera ett företags varumärke vid tävlingar inför publik utgör ersättning för idrottslig verksamhet som är skattepliktig enligt A-SINK (se Skatteverkets rättsfallskommentar HFD mål nr 4594-14 och 4595-14 - Skattepliktig ersättning enligt A-SINK).

Vad avses med artistisk verksamhet?

Till artistisk verksamhet räknas personligt framträdande inför publik eller vid ljud- eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande (3 § A-SINK).

Ren undervisnings-, instruktions- eller bildningsverksamhet eller andaktsutövning omfattas inte.

Endast den som framträder med artistisk verksamhet på t.ex. en scen omfattas av A-SINK. Det innebär att exempelvis scenpersonal, tekniska biträden, regissörer och koreografer inte omfattas. För sådana personer blir i stället SINK aktuell.

Gränsdragningsproblem kan uppkomma om t.ex. en artist under ett engagemang både undervisar och ger en konsert. Endast den del av ersättningen som avser konserten omfattas av A-SINK, varför det är önskvärt att fördelningen av ersättningen framgår av avtal eller liknande. Om det inte framgår hur ersättningen ska fördelas måste en uppskattning göras av hur stor del av ersättningen som belöper på respektive verksamhet.

I vissa fall kan det också vara svårt att avgöra om det är en konsert eller t.ex. ett föredrag eller deltagande i andaktsutövning. I dessa fall bör bedömningen ske utifrån en huvudsaklighetsprincip.

Vad avses med idrottslig verksamhet?

Till idrottslig verksamhet räknas framträdande inför publik, direkt eller genom radio- eller TV-inspelning, vid tävling eller uppvisning (3 § A-SINK).

Vad avses med svenskt fartyg?

Med svenskt fartyg avses ett sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som avses i 5 § första stycket 12 SINK (3 § A-SINK).

Sign on fee beskattas enligt A-SINK

Skatteverket anser att ersättning som betalas ut till en begränsat skattskyldig idrottsutövare i samband med undertecknandet av ett avtal om anställning hos en svensk idrottsklubb (s.k. sign on fee) ska beskattas enligt A-SINK.

Nytt: 2016-12-09

Länken ”sign on fee” har ändrats eftersom ställningstagandet har uppdaterats med gällande skattesats. Den materiella bedömningen har inte ändrats.

Om ersättningen utgår dels för den framtida idrottsprestationen i Sverige, dels för arbete exempelvis som tränare här, ska den del som avser tränarersättningen beskattas enligt SINK och övrig del enligt A-SINK.

Sjuk- eller föräldrapenning omfattas inte av A-SINK

Får en begränsat skattskyldig artist eller idrottsutövare sjuk- eller föräldrapenning är detta inte en ersättning för artistisk eller idrottslig verksamhet. En sådan inkomst är i stället skattepliktig enligt SINK.

Direktpension omfattas inte av A-SINK

Skatteverket anser att direktpension till en begränsat skattskyldig idrottsutövare inte ska beskattas enligt A-SINK utan enligt SINK, oavsett om utbetalningen sker löpande eller i form av ett engångsbelopp.

Nytt: 2016-12-09

Länken ”direktpension till en begränsat skattskyldig idrottsutövare” har ändrats eftersom ställningstagandet har uppdaterats p.g.a. att reglerna i IL har flyttats och ett rättsfall har lagts till. Det innebär inte någon förändring.

Utländsk arrangörs inkomster

Inkomst i form av biljettintäkter, reklamintäkter och andra intäkter av en tillställning i Sverige eller på ett svensk fartyg är skattepliktig inkomst för en utländsk arrangör (7 § andra stycket A-SINK).

Inkomster som är undantagna från skatteplikt

Betalning till gatumusikant

Frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får är inte skattepliktiga (8 § första stycket 1 A-SINK).

Det rör sig här om sådana personer som utan inträdesavgift uppträder med musik, sång, akrobatik och liknande aktiviteter på gator, torg, tunnelbanestationer och andra platser (prop. 1990/91:159 s 31).

Inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till ett fast driftställe i Sverige

Inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till ett fast driftställe i Sverige är inte skattepliktig enligt A-SINK (8 § första stycket 2 A-SINK). Inkomsten är i stället skattepliktig enligt IL.

Royalty och periodiskt utgående avgift

Royalty och periodiskt utgående avgift för utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar är inte skattepliktig (8 § första stycket 3 A-SINK). Sådan inkomst som ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet kan dock vara skattepliktig enligt IL, se sidan Royalty. En ersättning från svensk radio och television ska anses som sådan royalty eller avgift till den del den inte avser en förstagångssändning från en sändare här i riket (8 § andra stycket A-SINK).

Inkomsten kan vara skattefri på grund av ett skatteavtal

En inkomst som är undantagen från beskattning på grund av en bestämmelse i ett skatteavtal är inte skattepliktig (8 § första stycket 4 A-SINK).

Vad gäller avtaltillämpning, se sidan Article 17 Artistes and sportsmen.

Resa eller transport samt förmån av kost och logi

Ersättning som ges i form av nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i samband med inkomsternas förvärvande är inte skattepliktig. Inte heller ersättning för styrkta sådana kostnader som personen själv betalat är skattepliktig (8 § första stycket 5 A-SINK). Om däremot ersättning för resa, transport, kost eller logi ingår i den kontanta ersättningen är även denna del av ersättningen skattepliktig.

Naturaförmåner av begränsat värde

Naturaförmåner är skattefria om det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod uppgår till högst 0,03 prisbasbelopp enligt SFB avrundat till närmaste hundratal kronor (8 § första stycket 6 A-SINK).

Inkomst hos en arrangör som motsvarar en svensk ideell förening

En inkomst hos en utländsk arrangör som i allt väsentligt motsvarar en sådan svensk ideell förening som uppfyller ändamåls-, verksamhet- och fullföljdskraven i 7 kap. 4–6 §§ IL och öppenhetskravet i 7 kap. 10 § IL är skattefri, om en sådan förening inte skulle ha varit skattskyldig för inkomsten (8 § första stycket 7 A-SINK).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Rättsfallskommentarer

  • HFD mål nr 4594-14 och 4595-14 - Skattepliktig ersättning enligt A-SINK [1]

Ställningstaganden

  • Idrottsutövares pension – SINK eller A-SINK och skatteavtal [1]
  • Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster