OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Ekonomiska föreningar och enkla bolag är associationer som i vissa avseenden liknar ideella föreningar. Här kan du läsa om vad som kännetecknar dessa associationer.

Ekonomiska föreningar

Det finns två huvudtyper av föreningar: ekonomiska och ideella föreningar. En ekonomisk förening ska ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet (1 kap. 1 § EFL).

En ideell förening kännetecknas av att den har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. Den kan alltså främja medlemmarnas ekonomiska intressen så länge det inte sker genom ekonomisk verksamhet.

En annan skillnad mellan ekonomiska och ideella föreningar är att en ekonomisk förening, till skillnad mot en ideell förening, blir en juridisk person först när den registrerats hos bolagsverket.

Enkla bolag

Ett enkelt bolag föreligger när två eller flera personer har avtalat att utöva verksamhet i ett bolag utan att det uppfyller kraven för att vara ett handelsbolag. Associationsformen enkelt bolag regleras i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

Det enkla bolaget är inte ett självständigt rättssubjekt och får därför i stort sett betydelse bara för delägarnas interna mellanhavanden. Om delägarna inte bestämt annat, ska det enkla bolagets vinst eller förlust fördelas lika. Delägarna kan inte frita sig från personlig betalningsskyldighet. En delägare i ett enkelt bolag får inte sätta någon annan i sitt ställe som bolagsman utan de andra delägarnas samtycke.

Enkla bolag förväxlas ibland med ideella föreningar. Ett vanligt exempel är de s.k. aktiesparklubbarna. Ett antal personer köper aktier tillsammans och uppfattar sig som medlemmar i en aktiesparklubb. Syftet är inte att bilda en juridisk person som ska äga de inköpta aktierna, utan i stället att medlemmarna ska äga dessa aktier tillsammans. Aktiesparklubben är då ett enkelt bolag och det som ibland rubriceras som stadgar är egentligen ett bolagsavtal.

Ett annat exempel på ett enkelt bolag är när några ideella föreningar tillsammans ska anordna ett större evenemang som man samarbetar om.

Näringsverksamhet i enkla bolag

Numera kan näringsverksamhet utövas även i ett enkelt bolag vilket tidigare var möjligt endast i undantagsfall. Lotteribolag, tipsbolag och liknande verksamheter är ofta enkla bolag. I vissa fall kan dock annan mer påtaglig verksamhet förekomma. Som enkelt bolag räknas nämligen även vissa former av konsortier där ett visst samarbete förekommer, men bolagsmännen utåt framträder i eget namn. Partrederier liknar visserligen i viss mån enkla bolag, men regleras av bestämmelser i sjölagen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag [1]

Övrigt

Referenser inom stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt