OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Alla arbetsgivare får bilda tryggandestiftelser. Pensionsstiftelser ska trygga arbetsgivarens utfästelser om pension till arbetstagarna och personalstiftelser ska främja arbetstagarnas välfärd.

Avgränsning av pensions- och personalstiftelser enligt tryggandelagen

Tryggandelagen reglerar förutsättningarna för pensions- och personalstiftelser, s.k. tryggandestiftelser. Stiftelselagen är inte tillämplig för dessa stiftelser (1 kap. 1 § SL). Tryggandelagen hänvisar dock till ett fåtal bestämmelser i stiftelselagen som ska tillämpas också för tryggandestiftelserna, som t.ex. vissa frågor om skadestånd. Vilka dessa bestämmelser är framgår uttryckligen av tryggandelagen.

Pensions- och personalstiftelser som inte uppfyller tryggandelagens förutsättningar omfattas i stället av bestämmelserna i stiftelselagen. På den här sidan behandlas endast sådana pensions- eller personalstiftelse som omfattas av tryggandelagen. Läs även om att bilda en stiftelse enligt stiftelselagen.

Förutsättningar för att bilda en tryggandestiftelse

Pensions- och personalstiftelser bildas av arbetsgivaren (9 § TrL respektive 27 § TrL) och det är denne som utgör stiftaren. Det finns inte något krav på att arbetsgivaren ska bedriva sin verksamhet i någon viss associationsform, utan alla arbetsgivare får bilda tryggandestiftelser.

Pensionsstiftelsers ändamål och verksamhet

För att reglera stiftelsens verksamhet ska det finnas ett stiftelseförordnande, en stiftelseurkund eller annan handling där ändamålet och vilka stiftelsen ska gynna – destinatärerna – framgår.

En pensionsstiftelses ändamål får uteslutande vara att trygga arbetsgivarens utfästelser om pension till arbetstagarna eller deras efterlevande (9 § TrL). Stiftelsen har inte rätt att själv utfästa pension och gör stiftelsen en sådan utfästelse är den ogiltig (12 § TrL).

Att bilda en pensionsstiftelse är ett sätt för en arbetsgivare att trygga arbetstagarnas rätt till utfäst pension, men det finns inte någon lagreglerad skyldighet för arbetsgivaren att göra avsättningar till pensionsstiftelsen.

Stiftelsens förmögenhet och användningen av tillgångarna

Stiftelsens förmögenhet kan karaktäriseras som en form av pant för den pensionsberättigades pensionsfordran. Detta innebär inte att arbetsgivaren har någon möjlighet att begränsa sitt pensionsansvar till stiftelsens förmögenhet (1 § TrL). En pensionsutfästelse som begränsats till tillgångar i viss pensionsstiftelse är utan verkan (1 § andra stycket TrL). Högsta förvaltningsdomstolen fann i ett sådant fall att pensionsstiftelsen inte omfattades av tryggandelagen (RÅ 2006 ref. 39). Den begränsning som hade gjorts i målet innebar att pensionsutfästelsen blev innehållslös och att stiftelsen därför inte uppfyllde förutsättningarna för att omfattas av tryggandelagen.

Stiftelsens medel får – vid sidan av kapitalförvaltningen – endast användas för pensioner, d.v.s. för den gottgörelse som arbetsgivaren kan få från stiftelsen för sina pensionsutbetalningar.

Arbetsgivaren avsätter medel till pensionsstiftelsen genom att föra över tillgångar i form av kontanter, aktier, obligationer, fastigheter eller liknande till stiftelsen. Det är inte tillåtet att överföra reverser eller liknande fordringar på arbetsgivaren till stiftelsen. En pensionsstiftelse får inte ta emot egendom från arbetsgivaren på villkor som väsentligt begränsar stiftelsens rätt att förfoga över egendomen (11 § TrL).

Vilka arbetstagare omfattas av pensionsstiftelsen?

Pensionsstiftelsen anses omfatta samtliga arbetstagare hos arbetsgivaren om det inte i stiftelseurkunden har förordnats om annat (10 § TrL). För en pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till minst 100 arbetstagare eller deras efterlevande finns vissa särbestämmelser som ställer hårdare krav på arbetsgivaren (9 a § TrL). Dessa bestämmelser gäller t.ex. krav på placeringsriktlinjer, särskilda krav på styrelseledamöter m.m.

En pensionsstiftelse kan bildas för att omfatta endast en arbetsgivare, men det finns inget som hindrar att flera arbetsgivare gemensamt bildar en pensionsstiftelse (10 § TrL).

Personalstiftelsers ändamål och verksamhet

Med personalstiftelse avses en stiftelse som en arbetsgivare grundat med ändamål att främja arbetstagarnas eller deras efterlevandes – destinatärernas – välfärd. Ändamålet får begränsas till en viss grupp av arbetstagare eller efterlevande (27 § TrL). I förarbetena anges som exempel på ändamål att inrätta en idrottsplats eller ett semesterhem och att dela ut resestipendier eller studiebidrag. Om en arbetsgivare t.ex. ordnar en idrottsplats får den användas även av utomstående, förutsatt att den till helt övervägande del utnyttjas av stiftelsens destinatärer (prop. 1967:83 s. 177).

En personalstiftelse får inte ha till ändamål att sörja för pensioner, löner eller andra förmåner som arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare. Detta medför att en arbetsgivare som vill främja såväl pensions- som personalfrämjande åtgärder inom ramen för tryggandelagen måste inrätta två separata stiftelser, en pensionsstiftelse och en personalstiftelse.

En personalstiftelse som när lagen trädde ikraft tillhandahöll förmåner som strider mot förbudet att tillgodose vissa förmåner i 27 § TrL som t.ex. tjänstebostad, får dock fortsätta med denna verksamhet (övergångsbestämmelserna punkt 7 TrL).

Om t.ex. avsatta medel huvudsakligen ska komma företagsledare eller dennes närstående till godo föreligger inte en stiftelse i tryggandelagens mening (RÅ 1975 1:18, RÅ 1984 1:72:2 och RÅ 1987 not. 188).

Ändamålet med stiftelsen får inte vara att bereda förmåner åt allmänheten. Om stiftelsen t.ex. innehar en fritidsanläggning måste anläggningen huvudsakligen komma de anställda till del (SOU 1965:41 s. 232, RÅ 1968 ref. 46, RÅ 1975 1:18 och RÅ 1987 not. 188).Typiska ändamål för en personalstiftelse är att

 • anskaffa tomtmark för kommande stiftelseändamål (SOU 1954:19)
 • lämna bidrag till en simhall (bad- och tvättinrättningar) för personalens nytta (RÅ 1945 not. 236)
 • anlägga en idrottsplats (RÅ 1949 not. 575)
 • inrätta semesterhem, samlings- och fritidslokaler, fritidsfastigheter, daghem m.m. (RÅ 1946 not. 135, RÅ 1949 not. 925)
 • lämna studie- och utbildningsstipendier
 • lämna resestipendier
 • lämna understöd till olika fritidsaktiviteter som t.ex. tennis, bandy, skytte och musik.

En personalstiftelse kan lämna

 • understöd vid sjukdom
 • arbetslöshetsunderstöd
 • hjälp vid olycksfall
 • kontantunderstöd vid anställdas pensionering
 • begravningshjälp
 • hjälp med att anskaffa bostäder.

En personalstiftelse får inte lämna sådana förmåner som har sin grund i en persons tjänst enligt anställningsavtal. Om en stiftelse lämnar t.ex. bil-, kost- eller bostadsförmån eller främjar en verksamhet med anknytning till arbetsgivarens näringsverksamhet är det inte fråga om personalfrämjande åtgärder eller kostnader i tryggandelagens mening. Fråga är istället om företagets normala rörelsekostnader. Detsamma gäller om stiftelsen t.ex. lämnar bidrag till internutbildningar eller andra utbildningar med anknytning till företagets verksamhet.

Det är tillsynsmyndighetens uppgift att bevaka att personalstiftelserna uppfyller tryggandelagens krav

Bestämmelserna i tryggandelagen hindrar inte att en personalstiftelse är gemensam för två eller flera arbetsgivare.

Förmögenhetsdisposition och varaktighetskrav

För att bilda en tryggandestiftelse krävs inte någon förmögenhetsdisposition som det gör när en vanlig stiftelse enligt stiftelselagen bildas. Däremot ska stiftelsen ha en styrelse. Ledamöter och suppleanter i styrelsen utses i lika antal av arbetsgivaren och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål (16 § TrL). I tryggandelagen finns till skillnad mot stiftelselagen inte möjligheten att ha anknuten förvaltning i stället för egen styrelse. Läs mer om skillnaden mellan egen förvaltning och anknuten förvaltning.

Tryggandelagen uppställer i motsats till stiftelselagen inte något varaktighetskrav för att en stiftelse ska anses bildad.

Rättskapacitet och stiftelsens namn

En tryggandestiftelse får rättskapacitet när den kan anses bildad och måste inte registreras för att få rättskapacitet.

Både pensionsstiftelser och personalstiftelser som är bildade enligt tryggandelagen måste i sitt namn ha pensionsstiftelse respektive personalstiftelse (9 § andra stycket respektive 27 § TrL).

Tillsyn och stiftelseregistret

Tryggandelagen ställer krav på att pensions- och personalstiftelser ska stå under tillsyn av tillsynsmyndigheten. Vilken länsstyrelse detta är avgörs av var arbetsgivaren, stiftaren, har sitt hemvist (31 § TrL).

Anmälan till stiftelseregistret

En nybildad tryggandestiftelse ska anmälas för registrering av styrelsen senast sex månader efter det att styrelsen har tillträtt. Anmälan ska innehålla stiftelsens postadress och telefon samt styrelseledamöternas namn, bostadsadress, postadress och telefon. Styrelsen ska bifoga de handlingar som arbetsgivaren upprättat vid bildandet av stiftelsen (bestyrkta kopior) och, om möjligt, uppgift om storleken och beskaffenheten av stiftelsens förmögenhet. Om uppgifterna ändras efter registrering ska detta genast anmälas till tillsynsmyndigheten.

Om en nybildad pensionsstiftelse tryggar pensionsutfästelser till minst 100 arbetstagare eller deras efterlevande, och om pensionsavsättningar har gjorts till stiftelsen, ska anmälan i stället göras genast efter det att styrelsen tagit emot uppdraget att förvalta stiftelsen. Om en pensionsstiftelses verksamhet ökar till att omfatta tryggandet av minst 100 arbetstagare eller deras efterlevande och där pensionsavsättningar har gjorts till stiftelsen, ska anmälan omedelbart göras till tillsynsmyndigheten (31 § TrL).

Stiftelser ska ha organisationsnummer

Från och med den 1 januari 2010 ska alla stiftelser ha ett organisationsnummer.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2006 ref. 39 [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

 • proposition 1967:83 s. 177 [1]
 • rå 1945 not. 236 [1]
 • rå 1946 not. 135 [1]
 • rå 1949 not. 575 [1]
 • rå 1949 not. 925 [1]
 • rå 1968 ref. 46 [1]
 • rå 1975 1:18 [1] [2]
 • rå 1984 1:72:2 [1]
 • rå 1987 not. 188 [1] [2]
 • sou 1954:19 [1]
 • sou 1965:41 s. 232 [1]

Referenser inom stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt