OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafikskattelagen för fordon som används med stöd av en saluvagnslicens. Saluvagnsskatt ingår, tillsammans med fordonsskatt, i begreppet vägtrafikskatt. Många bestämmelser är gemensamma för de två skatterna. Här kan du läsa om vad som är specifikt för saluvagnsskatten.

Skattepliktiga fordon

Följande fordon är skattepliktiga för saluvagnsskatt, under förutsättning att fordonen får användas med stöd av en saluvagnslicens som meddelats enligt lag om vägtrafikregister (LVTR):

Vem är skattskyldig?

Den som har fått en saluvagnslicens är skattskyldig (3 kap. 2 § VSL). Skattskyldigheten kvarstår tills saluvagnslicensen är återkallad.

Rättsfall: skattskyldigheten gäller tills saluvagnslicensen är återkallad

A yrkade återbetalning av betald saluvagnsskatt eftersom bolaget som hade påförts skatten hade gått i konkurs. Skatteverket ansåg att skatteplikt för saluvagnsskatt gällde så länge rätten att använda saluvagnsskylten inte hade upphört samt att skatten var betald med de inbetalningskort som hade skickats ut. Den omständigheten att skatten hade betalats av någon annan än den som var skattskyldig ändrade inte förhållandet att skatten var betald. Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens dom där de ansåg att skattskyldigheten gäller så länge saluvagnslicensen inte är återkallad (KRNJ 2004-04-27, mål nr 1865-03).

Skattebelopp

Saluvagnsskatt ska betalas med följande belopp per fordon och skatteår som den skattskyldige vill använda samtidigt med stöd av saluvagnslicensen (3 kap. 3 § VSL):

Skattebelopp i kronor per fordon och skatteår

Fordon

Belopp, kr

Motorcyklar

125

Bilar

715

Släpvagnar

200

Betalningsperiod

Saluvagnsskatt ska betalas per helt skatteår för varje fordon som används med stöd av saluvagnslicensen. Om skatteplikt endast gäller under en del av ett skatteår, tas saluvagnsskatt ut för den del av året som återstår när skatten börjar gälla. Om skatteplikt gäller under en del av en kalendermånad tas skatt ut för hela månaden (3 kap. 4 § VSL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNJ 2004-04-27, mål nr 1865-03 [1]

Lagar & förordningar