OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2023.

Den som för in eller tar emot beskattade varor från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning ska ställa säkerhet för skatten.

Den som för in eller tar emot varorna ska ställa säkerhet

Den som för in eller tar emot beskattade varor på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan varorna flyttas från det andra EU-landet, anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på varorna (16 § första stycket LAS). Säkerheten ska motsvara den skatt som belöper på de varor som ska flyttas.

Observera att detta inte gäller de fall som är undantagna från skattskyldighet enligt 8 a § LAS.

Läs om i vilken form säkerhet kan ställas.

När säkerheten får tas i anspråk

Skatteverket får ta den ställda säkerheten i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid (16 § första stycket LAS). Den skattskyldige ska alltså först ges tillfälle att betala den skatt som påförts honom innan säkerheten får tas i anspråk. Säkerheten får tas i anspråk när skatten i fråga förfallit till betalning, eller med andra ord när betalningstiden enligt SFL gått ut (prop. 2001/02:127 s. 208).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, [1]