OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Den som i egenskap av godkänd varumottagare tar emot tobaksvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig.

I egenskap av registrerad eller tillfälligt registerad varumottagare

Den som, i egenskap av godkänd varumottagare enligt 13 § LTS eller 14 § LTS, tar emot tobaksvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig (9 § första stycket 2 LTS). Skattskyldig enligt denna bestämmelse är alltså den som godkänts som registrerad varumottagare respektive den som godkänts som tillfälligt registerad varumottagare.

En godkänd varumottagare är endast skattskyldig enligt bestämmelserna i 9 § första stycket 2 LTS när denne hanterar varor på sådant sätt som utgör grunden för godkännandet. Om varorna hanteras utanför uppskovsförfarandet är det andra bestämmelser som ligger till grund för skattskyldigheten. Om den som godkänts som registrerad varumottagare t.ex. för in beskattade varor är denne skattskyldig enligt bestämmelserna i 9 § första stycket 5 LTS (jfr prop. 2009/10:40 s. 162 och prop. 2011/12:155 s. 100).

Skattskyldighet då varumottagare försätts i konkurs

Om en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldigheten inträder efter konkursbeslutet (14 a § LTS).

Om varorna ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen gäller andra bestämmelser.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
  • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1]