OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Skatten tas ut i förhållande till vikten på snuset eller tuggtobaken.

Allmänt om skattesatser

Skatt tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde.

Skatten tas ut i förhållande till vikten på snuset eller tuggtobaken.

Snus

Tobaksskatt på snus tas för kalenderåret 2016 ut med 430 kr per kg (jfr 35 och 42 §§ LTS).

För 2016 har skattesatsen fastställts genom förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt 2016.

Rättsfall: Vilken vikt ska tobaksskatt beräknas efter vid beskattning av en snussats?

I ett mål som avsåg beskattning av en s.k. snussats prövade Högsta förvalt­nings­domstolen frågan om efter vilken vikt tobaksskatt ska tas ut och vid vilken tidpunkt vikten ska beräknas. Förutsättningarna i målet var sådana att ett bolag hade ansökt om förhandsbesked om skatteplikt för en produkt som bolaget hade för avsikt att utveckla och sälja. Produkten utgjordes av en sats med olika varor som konsumenten ska kunna använda för att bereda sitt eget snus. Satsen bestod av [mald tobak och vissa andra ingredienser] som, förutom vatten, krävs för att konsumenten ska kunna bereda snus. Under beredningen tillsätter konsumenten [viss mängd] kokande vatten och utför vissa andra beredningsåtgärder av enkel beskaffenhet innan snuset efter [viss tid] är färdigt för konsumtion.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked med den ändringen att beskedet preciserades på så sätt att tobaksskatt ska tas ut på produktens vikt vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträder. Högsta förvaltnings­domstolen instämde i Skatterättsnämndens bedömning att den aktuella produkten utgör snus i den mening som avses i LTS redan innan vatten tillsätts vid den slutliga beredningen för konsumtion. Av lagregleringen följer då att skatt ska tas ut på produktens vikt vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde.

Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning. Enligt Avsnitt 1 A regel 2.a i de allmänna bestämmelserna till ledning för tolkning av tulltaxan ska, om en vara anges i ett HS-nummer, varan klassificeras enligt detta nummer även när den är inkomplett eller inte är färdigbearbetad, under förutsättning att den i detta skick har den kompletta eller färdigbearbetade varans huvudsakliga karaktär. Enligt nämndens uppfattning får produkten, trots att den inte är färdigbearbetad när den till­handahålls konsumenten, anses ha det färdiga snusets huvud­sakliga karaktär. Det förhållande att kunden vid den slutliga beredningen ska tillsätta vatten medför således inte någon annan bedömning. Produkten ska med hänsyn härtill hänföras till KN-nr 2403 99 10 och därmed beskattas som snus. Skatterättsnämnden meddelade beskedet att tobaksskatt ska fastställas utan beaktande av det vatten som konsumenten tillsätter produkten (HFD 2011 not. 77).

Rättsfall: Vilken vikt ska tobaksskatt beräknas efter vid beskattning av snus i form av portionspåsar?

I ett mål som avsåg beskattning av portionspåsar (portionsprillor) prövade Högsta förvalt­nings­domstolen frågan om tobaksskatt ska beräknas på de aktuella portions­påsarnas hela vikt eller bara på den del som består av tobak. Förutsättningarna i målet var sådana att ett bolag hade ansökt om förhandsbesked om skatteplikt för en produkt som bolaget hade för avsikt att utveckla och sälja. Produkten bestod av portionspåsar som var och en vägde cirka 1 gram. Innehållet i påsarna bestod av [viss] procent tobak och [viss högre] procent av [en annan vara som inte utgör tobak]. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Skatte­rättsnämndens förhandsbesked. Skatterättsnämnden uttalade att avgörande för om den i ärendet aktuella produkten helt eller delvis ska beskattas enligt LTS är om den ska klassificeras som snus enligt nr 2403 KN. Tullverket hade i yttrande i ärendet framfört att hela varan ska klassificeras enligt KN-nummer 2403 99 10. Skatterättsnämnden fann inte skäl att frångå Tullverkets bedömning avseende produktens klassificering enligt KN. Skatterättsnämnden förklarade att produkten i sin helhet, bl.a. med stöd av de förklarande anmärkningarna i tulltaxan till KN 2403 99 10, ska beskattas som snus enligt LTS. Skatterättsnämnden meddelade beskedet att tobaksskatt enligt LTS ska utgå på produktens hela vikt (HFD 2011 not. 78).

Tuggtobak

Tobaksskatt på tuggtobak tas för kalenderåret 2016 ut med 474 kr per kg (jfr 35 och 42 §§ LTS).

För 2016 har skattesatsen fastställts genom förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt 2016.

Skatteomräkning

Skattesatserna ska årligen omräknas för kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår.

Vid omräkningen används ett jämförelsetal som är knutet till det allmänna prisläget. Det är regeringen som före november månads utgång fastställer de omräknade skattebelopp som ska tas ut påföljande kalenderår (42 § LTS).

För år 2016 anges de omräknade skattesatserna i förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt 2016.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 not. 77 [1]
  • HFD 2011 not. 78 [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2016 [1] [2] [3]
  • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1] [2] [3] [4] [5]