OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

När gäldenären själv ansöker om konkurs räcker det i regel att han eller hon själv uppger sig vara på obestånd.

Gäldenären uppger att denne är på obestånd

En gäldenär kan själv inge en konkursansökan. I sådant fall behöver inte obeståndet vara styrkt utan det räcker i regel med gäldenärens egna uppgifter om detta (2 kap. 7 § KonkL).

En gäldenärs uppgift om att denne är på obestånd måste lämnas i själva konkursmålet för att den här presumtionsregeln ska vara tillämplig. Om en skattskyldig i en anstånds- eller ackordsansökan lämnar uppgift om att han eller hon inte förmår betala sina skatteskulder kan inte dessa uppgifter åberopas av Skatteverket som en presumtion för obestånd. Om Skatteverket ansöker om konkurs i ett sådant fall måste verket argumentera för att gäldenären är på obestånd utan stöd av någon presumtionsregel.

Rättsfall: Borgenär kan inte åberopa gäldenärens uppgift om obestånd

Gäldenären hade i brev till borgenären uppgett att gäldenären inte kunde betala en förfallen skuld. Borgenären åberopade vid konkursförhandlingen att gäldenären inte betalat trots upprepade anmaningar. Presumtionsregeln var inte tillämplig (se NJA 1982 s. 641).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 1982 s. 641 [1]

Lagar & förordningar

  • Konkurslag (1987:672) [1]